На­пе­ре­кір усьо­му

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

льо­тчик ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни, Ге­рой Ра­дян­сько­го со­ю­зу Іван Да­цен­ко. Го­лов­ну роль у філь­мі ви­ко­нує актор Дми­тро Лі­нар­то­вич. А ще в ро­лях зайня­те ґро­но чу­до­вих укра­їн­ських ви­ко­нав­ців — Ві­та­лій Лі­не­цький, Ві­ктор Андрієнко, Оле­ксандр Ігна­ту­ша, Оль­га Гришина.

Також у про­гра­мі йти­ме­ться про фе­сти­валь іта­лій­сько­го кі­но. Серед чо­ти­рьох філь­мів, які де­мон­стру­ва­ти­му­ться в Ки­є­ві, Він­ни­ці, За­по­ріж­жі, Льво­ві, Ма­рі­у­по­лі, Оде­сі, Хар­ко­ві та Чер­нів­цях, екран­ні тво­ри остан­ніх ро­ків. Це мі­сти­чна істо­ри­чна дра­ма па­трі­ар­ха іта­лій­сько­го кі­но Мар­ко Бе­лок­кьо «Кров мо­єї кро­ві», три­лер Кла­у­діо Но­че «Кри­жа­ний ліс» з Емі­ром Ку­сту­рі­це­юв го­лов­ній ро­лі. Також — ме­ло­дра­ма Фер­за­на Оз­пе­те­ка «При­сте­бніть па­ски» й дра­ма­ти­чна стрі­чка «Моя ма­ти» ще одно­го ви­зна­чно­го по­ста­нов­ни­ка — Нан­ні Мо­рет­ті, з бли­ску­чим аме­ри­кан­ським акто­ром іта­лій­сько­го по­хо­дже­н­ня Джо­ном Тур­тур­ро в одній із ро­лей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.