Iгри в пе­ре­мир’я

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

піль­ство в 1920—1930 ро­ки, що озна­чає, зокре­ма, не­об­хі­дність пе­ре­гля­ду зв’яз­ків ар­мії й ви­шів у кон­текс­ті про­гре­су су­ча­сних те­хно­ло­гій». І да­лі ав­тор по­чи­нає мір­ку­ва­ти про єд­ність ар­мії та на­ро­ду і мрі­я­ти про ство­ре­н­ня ці­лі­сно­го ор­га­ні­зму: ар - мія — дер­жа­ва — су­спіль­ство.

Що за сус піль ст во бу ло ви - ко ва не в 1920— 1930 ро ки не ли ше в Ро сії, а й у Ні меч чи ні, за­раз до­бре ві­до­мо, і чим за­кін­чив­ся цей мі­лі­та­ризм у на­сту­пно му де ся ти літ ті ві до мо теж. Мо­жна бу­ло б не звер­тає ува­ги на нос таль гію окре мих при - хиль ни ків Ста лі на й Гіт ле ра, як­би це не бу­ло мейн­стри­мом у ро сійсь ких ЗМІ і в пуб ліч ній по­лі­ти­ці.

При всьо­му сво­є­му без­умст ві Пу тін і йо го без ум не ото - чен ня не мо жуть не ро зу мі ти, що ви­гра­ти вій­ну в Си­рії Ро­сія не мо­же. Так са­мо, як не мо­же ви гра ти вій ну в Укра ї ні. За - вда­н­ня — зро­би­ти два вій­сько­ві не­скін­чен­ні се­рі­а­ли, дві без­ко­не­чні кри­ва­ві «Сан­та-Бар­ба­ри». У се­рі­а­лах гля­да­че­ві да­ють від­по­чи­ти й ро­блять пе­ре­р­ву між се­рі­я­ми. Пу­тін вла­што­вує пе­ре­мир’я. Не для то­го, щоб за­кін­чи­ти вій­ни й до­мо­ви­ти­ся, а для то го, щоб вій ни три ва ли. В Укра­ї­ні хай тліє, го­лов­не, щоб не за­ту­хну­ла зов­сім. У Си­рії по­лум’ я вій ни бу де пе рі о дич но жар ко па лах ко ті ти, оскіль ки, на від­мі­ну від Укра­ї­ни, там до­сить мі­сце­во­го, а не при­во­зно­го го­рю­чо­го ма­те­рі­а­лу.

Уго да Ро сії й США про пе - ре мир’ я з 27.02.2016 для Пу ті - на ви ко нує роль та кої пе рер ви між дво ма се рі я ми. Мож ли во, про тя гом яко гось ча су вби ва ти бу дуть мен ше, що мож на вва - жа­ти без­пе­ре­чним бла­гом. Але са ма кон ст рук ція си рійсь кої вій ни й ха рак тер учас ті в ній Пу ті на, Аса да та ін ших сил не до зво ля ють спо ді ва ти ся на те, що пе ре мир’ я пе ре рос те в мир на цій зем лі.

Си­рій­ське но­вин­не агентст во SANA 23.02.2016 по ві до - ми­ло, що си­рій­ська вла­да зго­дна на пе ре мир’ я за умо ви, що бо­роть­ба з «ІДІЛ» та ін­ши­ми те­ро рис тич ни ми ор га ні за ці я ми три ва ти ме. Проб ле ма в то му, що Асад вва­жає те­ро­ри­ста­ми всіх, хто йо­му про­ти­сто­їть.

Пу­тін у сво­є­му звер­нен­ні до ро­сі­ян, у яко­му він роз­по­вів про свою роз­мо­ву з Оба­мою, за­явив, що з 27.02.2016 Ро­сія при­пи­няє бом­би­ти в Си­рії всіх, окрім «ІДІЛ», «Джеб­хат ан-Ну­сра» й ін­ших ор­га­ні­за­цій, ви­зна­них ООН те­ро­ри­сти­чни­ми. Тоб­то президент Ро­сії Во­ло­ди­мир Пу­тін пу­блі­чно зі­знав­ся, що до цьо­го Ро­сія бом­би­ла тих, ко­го ООН те­ро­ри­ста­ми не ви­знає. Мо­жли­во, Пу­тін не хо­тів у цьо­му зі­зна­ва­ти­ся, але ні­чо­го ін­шо­го в його словах по­ба­чи­ти про­сто не­мо­жли­во.

Окре­ма про­бле­ма в цьо­му пе­ре­мир’ї — «Джеб­хат ан-Ну­сра», оскіль­ки, на від­мі­ну від ква­зі­дер­жа­ви «ІДІЛ», що ло­ка­лі­зо­ва­на в пев­ній те­ри­то­рії і має по­ді­бність кор­до­нів, те­ро­ри­сти «Джеб­хат анНу­сри» ді­ють, на­при­клад у про­він­ці­ях Алеппо й Дамаск, де Пу­тін мо­же бом­би­ти їх під час пе­ре­мир’я на «за­кон­них» під­ста­вах, тим са­мим у 100% ви­пад­ках зни­щу­ю­чи бій­ців «Віль­ної си­рій­ської Ар­мії» і ци­віль­не на­се­ле­н­ня.

У Ро­сії пу­тін­ська без­пе­рерв­на бре­хня якщо й по­мі­ча­є­ться, то спри­йма­є­ться зде­біль­шо­го зі схва­ле­н­ням, ось, мов­ляв, наш Штір­ліц зно­ву мо­ло­дець, зно­ву єв­ро­пей­ських і за­о­ке­ан­ських йо­ло­пів дов­ко­ла паль­ця обвів. На За­хо­ді всі ці кар­тко­ві фо­ку­си, по-пер­ше, ба­чать, а по-дру­ге, спри­йма­ють з на­ро­ста­ю­чою від­ра­зою. І не ли­ше на За­хо­ді. Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Пан Гі Мун, який пред­став­ляє не ли­ше За­хід, відповідальність за зрив по­пе­ре­дньо­го пе­ре­мир’я, що ма­ло на­ста­ти після пе­ре­го­во­рів у Же­не­ві, по­клав ви­клю­чно на Росію, яка на­по­ле­гли­во бом­би­ла не «ІДІЛ», а якраз тих, з яки­ми зі бра ли­ся пе­ре го­во рю­ва­ти ся.

Пуб лі ка ції най більш ав - то ри тет них ви дань у Єв­ро пі й США по ка зу ють, що За хід чу - до­во знає ці­ну будь-яким до­го­во­рам з Пу­ті­ним. Ось ре­да­кцій­на стат тя у Нью- Йорк- Таймс. « Важ ко уяви ти, щоб пе ре - мир’ я, про яке до мо ви ли ся Спо лу че ні Шта ти та Ро сія, да - ва­ло істо­тні шан­си до­би­ти­ся чо­гось біль шо го, ніж ко рот ко го пе­ре­ди­ху від бій­ні. Одна з при­чин — не­ймо­вір­не пе­ре­пле­те­н­ня сек то рів, що зма га ють ся між со­бою, і по­ві­сток... Чи ви­кли­кає Пу­тін до­ві­ру у зв’яз­ку з ци ми іні ці а ти ва ми? В Укра ї ні він вже чі­тко про­де­мон­стру­вав, що при­пи­не­н­ня во­гню для ньо­го — так тич ний еле мент, на - віть ди­мо­ва за­ві­са, а не ме­та».

І да­лі одна з най­впли­во­ві­ших аме­ри­кан­ських га­зет «Нью­Йорк-Таймс» фа­кти­чно ви­ма­гає від вла­ди США кон­кре­тних дій:

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

«Хоч би яки­ми по­га­ни­ми бу­ли кар­ти За­хо­ду в Си­рії, не мо­жна допу­сти­ти, щоб Пу­тін кон­вер­ту­вав під­трим­ку, яку він на­дає кри­ва­во­му ди­кта­то­ро­ві, в по­ша­ну до його дер­жа­ви або зго­ду з його ци­ні­чни­ми ігра­ми в Укра­ї­ні».

Аме­ри­кан­ська вла­да, чу­до во ро зу мі ю чи, що до ві ря ти Пу ті ну не мож на, го тує на ви - па док зри ву пе ре мир’ я « план Б», про існу­ва­н­ня якого вже за­явив Кер­рі, а зміст цьо­го пла­ну по зна чи ло ке рів ниц т во мі ніс - тер ст ва обо ро ни та ЦРУ. Цей « план Б » по ля гає у зміц нен ні вза є мо дії з си рійсь кою опо зи - ці­єю, що во­ює проти Аса­да, та за про вад жен ні но вих, бо лю чі - ших сан­кцій проти Ро­сії.

Гра­ю­чи у «вій­ну-пе­ре­мир’я» одра­зу на двох фрон­тах: близь­кос хід но му й ук ра їнсь ко му, Пу­тін упо­ді­бню­є­ться жон­гле­ро­ві з фа­ке­ла­ми. Пи­та­н­ня в то­му, на­скіль­ки пу­блі­ці й адмі­ні­стра­ції цир ку ви ста чить тер пін ня спо сте рі га ти цей до сить мо но - тон­ний атра­кціон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.