«Син­дром» Сто­ля­ро­вої

Про що свід­чить скан­дал з не­цен­зур­ної лай­кою в ефі­рі «Інтеру»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «Дня» -

себе спів­пра­цю­ва­ти та з’яв­ля­ти­ся в ефі­рі ЗМІ, за яки­ми без особ ли вих зу силь про­гля­да­ю­ться «ни­то­чки», що ве дуть до Крем ля? Іно - зем­ні гро­ма­дя­ни, най­ча­сті - ше ро­сі­я­ни, очо­лю­ють ці­лу низ­ку ві­тчи­зня­них ви­дань. Ця об ста ви на, а та кож пе - ре ду сім сам зміст ме дій но - го про дук ту, ак ту а лі зу ють пи­та­н­ня про те, чи є вза­га­лі в Укра ї ні ук ра їнсь ке те ле - ба­че­н­ня, укра­їн­ське ра­діо і за га лом ук ра їнсь кий ін - фор­ма­цій­ний про­стір? Два ро­ки після по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії про­де­мон­стру­ва­ли, що ме ді а- в лас ни ки не - спро мож ні са мо туж ки від - по віс ти на це за пи тан ня. Хто ж в та­ко­му ра­зі має їм до­по­мог­ти?

Як роз­по­ві­ла в ко­мен­та­рі «Дню» пер­ший за­сту­пник го ло ви На ці о наль ної ра ди з пи тань те ле ба чен ня і ра діо мов лен ня Оль га Ге - ра­сим’юк, вчо­ра на сво­є­му засіданні На­цра­да по­ста­но­ви ла при зна чи ти пе ре вір - ку, яка має з’ясу­ва­ти, яким чи ном ре дак цій ні ста ту ти « Ін­те ру » ре гу лю ють по яву в його ефі­рі но­вин­них про­грам, ви роб ле них « НІС » . « За те, що від бу ва єть ся в ефі­рі, по­ви­нен від­по­від­а­ти сам лі­цен­зі­ат, — пе­ре­ко­на­на Оль га Ге ра сим’ юк. — Представники «Інтеру» за­пев­ни­ли нас, що ви­ба­че­н­ня за не цен зур ну лай ку вже про­зву­ча­ли в ефі­рі у тій же про­гра­мі у той са­мий час — ми пе­ре­ві­ри­мо цю ін­фор­ма­цію. Я також за­про­по­ну­ва­ла звер­ну­ти­ся до Вер­хов­ної Ра­ди з про­по­зи­ці­єю вне­сти в за ко но дав ст во змі ни, які б ре гу лю ва ли ро бо ту іно - зем них гро ма дян в ін фор - ма цій них про гра мах. Ана - ло гіч ні нор ми ді ють в Поль щі ( поль сь ке за ко но - дав­ство за­бо­ро­няє не гро­ма­дя нам очо лю ва ти ЗМІ. —

Крім то го, Нац ра да під­го­тує звер­не­н­ня до СБУ з про­ха­н­ням з’ясу­ва­ти, хто з іно зем них гро ма дян пра - цює в ме­дій­ній сфе­рі. Хо­чу на­го­ло­си­ти на то­му, що про « по лю ван ня на ві дьом » не йдеть ся, ад же ми усві дом - лю є мо, що чи ма ло іно зем - ців сьо­го­дні щи­ро пра­гнуть до по мог ти на шій кра ї ні — пе­ре­вір­ка має бу­ти ре­тель­ною й ґрун ту ва ти ся на за - кон­них під­ста­вах. Роз­мо­ви про ме­дій­ні впли­ви кра­ї­ни­агре­со­ра то­ча­ться вже дав­но. Ба­га­то за­пи­тань ви­кли­кає струк ту ра ме ді а- в лас - но­сті ві­тчи­зня­них ЗМІ. Пе­ре ко на на, що від по ві ді на ці ви кли ки по вин ні се ред ін шо го фор му ва ти ся на за­ко но дав чо му рів ні, а та - кож на рів ні служб держ - без­пе­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.