Ма­е­стро і тан­ці

26-го та 27 лю­то­го у На­ціо­наль­ній опе­ре­ті Укра­ї­ни від­бу­де­ться прем’єра ба­ле­ту «Мо­царт Underground...»

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ОНИЩУК

Це аб­со­лю­тно но­ве ба­че­н­ня тво­рів ве­ли­ко­го кла­си­ка че­рез вті­ле­н­ня його му­зи­ки у тан­ці та но­вий екс­пе­ри­мент те­а­тру.

— Роз­ши­рю­ю­чи ре­пер­ту­ар­ну па­лі­тру те­а­тру, ми хо­че­мо ска­за­ти людям, що На­ціо­наль­на опе­ре­та у по­шу­ках, а от­же — у ру­сі, — під­кре­слює ху­до­жній ке­рів­ник те­а­тру Бо­г­дан СТРУ

ТИНСЬКИЙ. — Адж е рух — це зав­жди про­ба чо­гось но­во­го. Наш те­атр — ши­ро­ко­го про­фі­лю, а по­ста­нов­ка ба­ле­ту ли­ше під­твер­джує це.

Ідей­ним на­тхнен­ни­ком та ре­жи­се­ром по­ста­нов­ки є го­лов­ний ба­лет­мей­стер На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ва­дим Прокопенко, а сце­но­гра­фом ви­сту­пає Оле­ксандр Бі­ло­зуб. Це пер­ший спіль­ний про­ект двох ми­тців. Тож­те­пер му­зи­ку Мо­цар­та гля­да­чі змо­жуть не ли­ше по­чу- ти, а й по­ба­чи­ти. Ві­чні тво­ри ма­е­стро пу­блі­ка по­чує у двох рі­зних ви­ко­на­н­нях: кла­си­чно­му та су­ча­сно­му.

«Мо­царт Underground...» — ба­лет про же­бра­ка, який за­ко­хав­ся у ба­га­ту дів­чи­ну... Роль Аме­лії у по­ста­нов­ці по чер­зі гра­ти­муть ар­тис­тки ба­ле­ту Да­рія Ци­гі­па та Ан­на Ша­ра­бу­рі­на, а го­лов­но­го ге­роя Лу­ка­са — Ми­хай­ло Бо­цок та Бо­ри­слав Ко­ло­мі­єць. Обра­зи роз­лу­чни­ків за­ко­ха­них Джо­ан­ни та Фло­рі­а­на ви­ко­на­ють Юлія Іль­чен­ко та Яні­на Са­зо­но­ва, Ма­ксим Бул­га­ков та Сте­пан Ма­зур.

— У цьо­му про­е­кті ми гра­є­мо не про са­мо­го Мо­цар­та, а його ві­чну му­зи­ку! Ми го­во­ри­ти­ме­мо про ре­чі, у яких не­має ві­ку: лю­бов, со­ці­аль­ну не­рів­ність, втра­ту мо­раль­них цін­но­стей... Че­рез цей про­ект я хо­чу ска­за­ти гля­да­чам, що справ­жня лю­бов не має меж, во­на зав­жди по­за ча­сом, — роз­по­від­ає Ва­дим Прокопенко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.