КБ «Пів­ден­не»: по­вер­ніть ди­ре­кто­ра!

Дні­про­пе­тров­ські ра­ке­тни­ки не зго­дні з рі­ше­н­ням ДКАУ

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Ко­ле­ктив дер­жав­но­го під­при­єм­ства «КБ «Пів­ден­не» ім. М. Ян­ге­ля» про­сить Пе­тра По­ро­шен­ка втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію, пов’яза­ну зі звіль­не­н­ням ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра, — ген­ди­ре­кто­ра КБ «Пів­ден­не» Оле­ксан­дра Дег­тя­рьо­ва. Як роз­по­ві­ли на прес-кон­фе­рен­ції ке­рів­ни­ки ра­ке­тно-ко­смі­чно­го під­при­єм­ства, звіль­не­н­ня О.Дег­тя­рьо­ва іні­ці­ю­ва­ло ке­рів­ни­цтво Дер­жав­но­го ко­смі­чно­го агент­ства Укра­ї­ни. За їхні­ми сло­ва­ми, там вва­жа­ють, що ме­не­джмент під­при­єм­ства був не­ефе­ктив­ним, але це не від­по­від­ає еко­но­мі­чним по­ка­зни­кам за остан­ні п’ять ро­ків, коли КБП очо­лю­вав О.Дег­тя­рьов. «На наш по­гляд, ця, без­від­по­від­аль­на з бо­ку ДКАУ акція, для під­при­єм­ства і га­лу­зі ста­не без пе­ре­біль­ше­н­ня ка­та­стро­фою», — на­го­ло­шу­є­ться в ко­ле­ктив­но­му звер­нен­ні, роз­мі­ще­но­му на сай­ті під­при­єм­ства.

На­ра­зі КБП пра­цює над ви­ко­на­н­ням за­мов­лень із трьох де­ся­тків кра­їн сві­ту, а до­хо­ди від іно­зем­них кон­тра­ктів да­ють 85% фі­нан­со­вих над­хо­джень. Серед них кон­тра­кти з пар­тне­ра­ми зі США та кра­їн ЄС що­до ра­кет «Ан­та­рес» і «Ве­га».

У КБ «Пів­ден­не» на­га­ду­ють, що під ке­рів­ни­цтвом О.Дег­тя­рьо­ва успі­шно розв’язу­ва­ли­ся також ва­жли­ві про­бле­ми, пов’яза­ні з під­ви­ще­н­ням обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни. Не че­ка­ю­чи дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, кон­стру­кто­ри пра­цю­ють одра­зу по де­кіль­кох на­пря­мах, ство­рю­ю­чи но­ві си­сте­ми ра­ке­тно­го озбро­є­н­ня. У спів­пра­ці з Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни роз­ро­бля­ють за­со­би про­ти­дії роз­ві­ду­валь­ним без­пі­ло­тним лі­таль­ним апа­ра­там та за­со­би їх зни­ще­н­ня.

У КБП не при­хо­ву­ють то­го, що під час фі­нан­со­вої пе­ре­вір­ки ре­ві­зо­ри ді­йшли ви­снов­ку про не­пра­виль­не на­ра­ху­ва­н­ня ко­штів на від­ря­дже­н­ня під час по­їздок на ко­смо­дром Бай­ко­нур. Однак ці ви­снов­ки за­раз оскар­жу­ю­ться в су­ді, роз­по­ві­ли представники ке­рів­ни­цтва КБП.

Ко­ле­ги О.Дег­тя­рьо­ва звер­та­ють ува­гу на змі­ни у ста­ту­ті ДП «КБ «Пів­ден­не», які про­ве­ли за іні­ці­а­ти­ви ДКАУ. Зокре­ма, по­са­ду ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра — ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДП «КБ «Пів­ден­не», яку обі­ймав Оле­ксандр Дег­тя­рьов, бу­ло роз­ді­ле­но. По­тім ста­ло ві­до­мо, що його са­мо­го звіль­ни­ли. Для ко­ле­кти­ву під­при­єм­ства це ста­ло ціл­ко­ви­тою не­спо­ді­ван­кою. То­му ко­ле­ктив про­сить Пре­зи­ден­та «вжи­ти ді­є­вих за­хо­дів що­до не­гай­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції і збе­ре­же­н­ня Оле­ксан­дра Дег­тя­рьо­ва на по­са­ді».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.