Лі­ки без га­ран­тій яко­сті для он­ко­хво­рих ді­тей

Між­на­ро­дні ком­па­нії за­ку­по­ву­ють пре­па­ра­ти, що не про­йшли на­ле­жних ви­про­бу­вань, за­яв­ля­ють акти­ві­сти

Den (Ukrainian) - - День України -

Ледь не впер­ше на адре­су між­на­ро­дних за­ку­пі­вель про­лу­на­ли кон­стру­ктив­ні за­ува­же­н­ня: ниж­чі ці­ни за­о­дно знижують якість при­дба­них пре­па­ра­тів. Так, ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду «Краб» Ла­ри­са Лав­ре­нюк (ор­га­ні­за­ція до­по­ма­гає он­ко­хво­рим ді­тям у На­ціо­наль­но­му ін­сти­ту­ті ра­ку) не­що­дав­но опри­лю­дни­ла у со­цме­ре­жах уго­ду, укла­де­ну між­Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я та бри­тан­ським агент­ством Crown Agents про за­ку­пів­лю он­ко­ло­гі­чних за­со­бів. Ча­сти­на пре­па­ра­тів-ге­не­ри­ків, при­зна­че­них для ді­тей, не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся ні в Укра­ї­ні, ні у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу. «На на­ших ді­тях бу­де­мо без­пе­чність пе­ре­ві­ря­ти? Успіх лі­ку­ва­н­ня при он­ко­па­то­ло­гії за­ле­жить ще й від ви­ко­ри­ста­н­ня пре­па­ра­тів із до­ве­де­ною без­пе­кою та ефе­ктив­ні­стю», — на­го­ло­шує Ла­ри­са Лав­ре­нюк.

Ра­ні­ше під час про­ве­де­н­ня тен­де­рів пра­цю­ва­ли окре­мі ко­мі­сії, які мо­гли ви­су­ва­ти до ви­ро­бни­ків до­да­тко­ві ви­мо­ги, то­рік від ди­тя­чих он­ко­пре­па­ра­тів ви­ма­га­лась на­яв­ність до­слі­джень. Пре­па­рат-ге- не­рик, що не про­йшов та­кі ви­про­бу­ва­н­ня, міг ви­йти з тор­гів. Що­прав­да, та­кий під­хід був не­си­стем­ним. Але за­раз вся про­це­ду­ра тор­гів від­бу­ва­є­ться на роз­суд між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, за­зна­ча­ють ек­спер­ти. У Все­укра­їн­ській ра­ді за­хи­сту прав та без­пе­ки па­ці­єн­тів гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям ра­дять пи­са­ти ли­сти до між­на­ро­дних пред­став­ни­ків, щоб на­да­ли пи­сьмо­ві га­ран­тії: не­лі­цен­зо­ва­них лі­ків на тор­гах не бу­де, а пре­па­ра­ти-ге­не­ри­ки бу­дуть біо­ло­гі­чно та те­ра­пев­ти­чно екві­ва­лен­ті ори­гі­на­лам.

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» Оль­га Сте­фа­ни­ши­на за­ува­жує, що якість лі­ків — пер­ша про­бле­ма, яку ви­кри­ли між­на­ро­дні за­ку­пів­лі. Укра­ї­ні до­ве­де­ться змі­ню­ва­ти і кон­троль за про­ду­кці­єю, і си­сте­му ре­є­стра­ції пре­па­ра­тів. А тим, хто мав по­бі­чні ефе­кти при вживанні лі­ків-ге­не­ри­ків, Оль­га Сте­фа­ни­ши­на ра­дить звер­та­ти­ся зі скар­га­ми до Дер­жав­но­го екс­пер­тно­го цен­тру МОЗ — це бу­де під­ста­вою для зня­т­тя лі­ків з ре­є­стра­ції, при­пи­не­н­ня за­ку­пів­лі їх за дер­жра­ху­нок та про­ве­де­н­ня вну­трі­шньо­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.