На­сту­паль­ний від­ступ

Екс­перт: «Від­ступ бо­йо­ви­ків з Ши­ро­ки­но­го — це ви­ди­мість до­три­ма­н­ня ро­сій­ською сто­ро­ною Мін­ських угод пе­ред за­сі­да­н­ням «нор­манд­ської че­твір­ки»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­сту­пно­го ти­жня має від­бу­ти­ся клю­чо­ва зу­стріч мі­ні­стрів закордонних справ «нор­манд­ської че­твір­ки » в Па­ри­жі, яка по­кли­ка­на розв’ яза­ти ту­пи­ко­вий ву­зол си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. Нас вко­тре бу­дуть « за­ми­рю­ва­ти » з ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми і ро­сій­ською ар­мі­єю, які, по су­ті, є ін­стру­мен­том агре­сії. Тим ча­сом в зо­ні кон­флі­кту спо­сте­рі­га­ю­ться су­пе­ре­чли­ві тенденції. З одно­го бо­ку, во­рог про­дов­жує об­стрі­ли на­ших по­зи­цій, а з дру­го­го — від­сту­пає з оку­по­ва­них се­лищ. Так, зокре­ма, в се­ре­ду бо­йо­ви­ки пов­ні­стю за­ли­ши­ли Ши­ро­ки­не, в яко­му за­раз актив­но три­ває роз­мі­ну­ва­н­ня. Па­ра­лель­но спо­сте­рі­га­є­ться продовження на­ко­пи­че­н­ня ро­сій­ськи­ми бан­ди­та­ми зброї в ра­йо­ні Ко­мін­тер­но­во­го ( не­по­да­лік Ши­ро­ки­но­го). Кіль­кість са­мих об­стрі­лів за остан­ні кіль­ка мі­ся­ців що­дня не змен­шу­ва­лась за ци­фру 50. На До­неч­чи­ні бі­ля се­ла Зай­це­ве, яке обо­ро­няє окре­ма мо­то­пі­хо­тна бри­га­да, у се­ре­ду вве­че­рі від­був­ся штурм бо­йо­ви­ків по­зи­цій сил АТО. Актив­ність там спо­сте­рі­га­є­ться вже мі­сяць. Не при­пи­ня­ю­ться об­стрі­ли і Ста­ни­ці- Лу­ган­ської, що зна­хо­ди­ться в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті до са­мо­го оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська. Мі­сце­ва ме­шкан­ка свід­чить: «Не­мо­ти­во­ва­ні об­стрі­ли на­шо­го ра­йо­ну три­ва­ють і не да­ють за­бу­ти, що та­ке вій­на » .

Зро­зумі­ло, що нев­щу­ха­ю­чі ата­ки бо­йо­ви­ків здій­сню­ю­ться для три­ма­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни в пев­но­му тонусі. В то­му чи­слі і на пе­ре­го­во­рах в Мін­ську, чер­го­вий ра­унд яких від­був­ся у се­ре­ду. Що­до їх ре­зуль­та­тів, то по­ки за­га­лу відо- мо ли­ше те, що зав­дя­ки до­мов­ле­но­стям дня­ми бу­ло звіль­не­но кіль­ка бран­ців. Вра­хо­ву­ю­чи кіль­кість по­ло­не­них те­ро­ри­ста­ми укра­їн­ців ( понад 150), ско­рі­ше всьо­го, це звіль­не­н­ня бу­ло ли­ше по­ка­зо­вим актом. Мо­жли­во, і від­хід бан­ди­тів з де­яких по­зи­цій так са­мо є ли­ше де­мон­стра­тив­ною по­ве­дін­кою пе­ред зу­стріч­чю « нор­манд­ської че­твір­ки» в Па­ри­жі. Тим не менш, бо­єць Нац­гвар­дії Ми­ро­слав Гай у Facebook на­пи­сав: «По­ти­хень­ку ми від­ті­сня­є­мо те­ро­ри­стів і звіль­ня­є­мо но­ві на­се­ле­ні пун­кти. За остан­ній час ми звіль­ни­ли вже до­ста­тню кіль­кість се­лищ. В низ­ці на­прям­ків се­па­ра­ти­сти від­хо­дять, за­ли­ша­ю­чи по­сти, а ми їх за­йма­є­мо ін­ко­ли з бо­єм. Що це? По­віль­ний злив, пов­зу­ча де­а­не­ксія, не­ста­ча осо­би­сто­го скла­ду?.. Був ви­па­док, коли вони про­сто пі­шли » . Бій­цям ця тен­ден­ція яв­но подобається, хо­ча і версій та­кої по­ве­дін­ки про­тив­ни­ка, як ба­чи­мо, ба­га­то.

Вій­сько­вий екс­перт Костянтин Ма­що­вець так про­ко­мен­ту­вав « Дню » цю си­ту­а­цію: « Від­ступ бо­йо­ви­ків з Ши­ро­ки­но­го — це час­тко­ве ви­ко­на­н­ня ро­сій­ською сто­ро­ною Мін­ських угод пе­ред за­сі­да­н­ням « нор­манд­ської че­твір­ки». Для Ро­сії ва­жли­во, щоб з неї зня­ли сан­кції. При цьо­му вони на­чеб­то від­хо­дять від Ши­ро­ки­но­го, але за­йма­ють Ко­мін­тер­но­ве. Тоб­то на­справ­ді ство­рю­ють ви­ди­мість до­три­ма­н­ня зга­да­них угод і від- сту­па­ють звід­ти, де це не зав­дає їм кри­ти­чної шко­ди. Якщо ж зу­стріч в Па­ри­жі про­ва­ли­ться і по­ста­не пи­та­н­ня подаль­шо­го розвитку кон­флі­кту, то укра­їн­ська ар­мія го­то­ва до та­ко­го сце­на­рію».

Ці­ка­вим мо­мен­том є те, що бан­ди­ти, від­сту­па­ю­чи, за­ли­ша­ють до­ка­зи пря­мої при­че­тно­сті РФ до вій­ни. Так, на­при­клад, бій­ці АТО, про­во­дя­чи за­хо­ди з роз­мі­ну­ва­н­ня Ши­ро­ки­но­го, зна­йшли ро­сій­ські ра­ції, зраз­ки ро­сій­ської фор­ми, бро­не­жи­ле­ти, РГО (гра­на­ти), а та­ко­жба­га­то про­ду­ктів російського ви­ро­бни­цтва, які при­зна­че­ні ви­клю­чно для хар­чу­ва­н­ня вій­сько­вих ар­мії РФ. Ро­сія вже на­віть не при­хо­вує то­го, що за­знає зна­чних втрат і що втра­ти ці сто­су­ю­ться са­ме її. Так, на­при­клад, ОБСЄ по­мі­ти­ла фур­гон з на­пи­сом« Ван­таж 200», який пе­ре­тнув укра­їн­сько-російський кор­дон. Про це йде­ться у ти­жне­во­му зві­ті мі­сії, яка ба­зу­є­ться на російських при­кор­дон­них пун­ктах про­пу­ску « Гу­ко­во » та «Донецьк» у Ро­стов­ській області( ці пун­кти ме­жу­ють з укра­їн­ськи­ми П П« Чер­во­но пар­ти­зан сь к» та« Ізва­ри­не »). Тоб­то РФ вже не на­ма­га­є­ться на­віть ма­ску­ва­ти фу­ри з 200-ми.

Зви­чай­но, дії бо­йо­ви­ків — ли­ше те, що на по­верх­ні. Ва­таж­ки, які бу­ли зда­тні на са­мо­стій­ну від Крем­ля по­ве­дін­ку, в основ­но­му вже лі­кві­до­ва­ні ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми. Для Мо­скви те­пер ва­жли­во до­ти­сну­ти офіційний Ки­їв, щоб про­ве­сти на Дон­ба­сі «ви­бо­ри». Ки­їв, в свою чер­гу, на­по­ля­гає на до­три­ман­ні з бо­ку РФ взя­тих зо­бов’ язань. Що­прав­да, оста­н­ня хо­ва­є­ться за кла­си­чним ви­прав­да­н­ням « ихтам­нет » . Зга­да­ні ж до­ка­зи при­су­тно­сті ро­сій­ської ар­мії для Пу­ті­на, який звик все по­ясню­ва­ти « во­єн­тор­га­ми » , не є ар­гу­мен­том. Але і За­хід чо­мусь в цій си­ту­а­ції ти­сне са­ме на Укра­ї­ну. Сві­то­ва спіль­но­та на­ма­га­є­ться при­му­си­ти нас ре­а­лі­зу­ва­ти небезпечний крок що­до «ви­бо­рів на Дон­ба­сі згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством » . При цьо­му За­хід змі­нив акцент з те­ми « осо­бли­во­го ста­ту­су» на зга­да­ні «ви­бо­ри». Тоб­то все ро­би­ться для то­го, щоб від­су­ну­ти про­бле­му на не­ви­зна­че­ний час і « ви­рі­ши­ти » її ви­клю­чно за ра­ху­нок Укра­ї­ни. На жаль, на мі­жна­ро­дно­му рівні не ста­ви­ться жорс­тко пи­та­н­ня про ви­ко­на­н­ня Ро­сі­єю сво­їх зо­бов’язань. Тре­ба та­ко­жро­зу­мі­ти, що РФ — не про­сто агре­сор в кон­кре­тній си­ту­а­ції. Ро­сія є пер­ма­нен­тним дже­ре­лом не­без­пе­ки і пре­тен­зій як до Укра­ї­ни, так і до сві­ту. А це озна­чає, що не­об­хі­дно за­лу­чи­ти всі ін­стру­мен­ти впли­ву для то­го, щоб РФ опи­ни­лась не за сто­лом пе­ре­го­во­рів, а за сто­лом, де має бу­ти під­пи­са­на ка­пі­ту­ля­ція. Але навряд чи існує гли­бин­не ро­зу­мі­н­ня цьо­го у Єв­ро­пи і сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.