«За­кін­чуй­те, та­ту, тор­гу­ва­ти...»,

Або Про ще одну спро­бу ство­ри­ти ко­а­лі­цію

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Остан­ній ти­ждень в укра­їн­ській по­лі­ти­ці зно­ву про­йшов під зна­ком тор­гів влади що­до ство­ре­н­ня но­во­ї­ко­а­лі­ці­їі від­по­від­но змі­ни уря­ду. Про­те оста­то­чно­го ре­зуль­та­ту все ще не­має. По фа­кту ко­а­лі­ція в кра­ї­ні від­су­тня, а от­же дру­гий уряд Яце­ню­ка пра­цює в то­му ж скла­ді. Мо­жли­во, чи­тач за­ува­жить, що на то во­на і по­лі­ти­ка, ко­ли грав­ці ве­дуть бо­роть­бу за мі­сце під «вла­дним сон­цем». Однак, за­ува­жи­мо, що на­ша кра­ї­на зна­хо­ди­ться в не­зви­чай­них умо­вах. З ча­сів Єв­ро­май­да­ну, а осо­бли­во подаль­шої ро­сій­сько­ї­агре­сії , Укра­ї­на пе­ре­бу­ває в ста­ні, ко­ли від по­лі­ти­ків ви­ма­га­ю­ться осо­бли­ві зу­си­л­ля і від­по­від­аль­ність. Ма­ло то­го, що про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків абсолютна біль­шість пред­став­ни­ків влади за­мість дер­жа­во­тво­ре­н­ня за­йма­ли­ся вла­сною без­пе­кою і зба­га­че­н­ням, так і сьо­го­дні мо­жно­влад­ці за­йма­ю­ться тим са­мим. Іде­їі прин­ци­пи, на жаль, все ще да­ле­ко не на пер­шо­му мі­сці. Не лі­кує на­віть вій­на з її тра­гі­чни­ми на­слід­ка­ми для кра­ї­ни.

■ Ци­ми дня­ми укра­їн­ський Пре­зи­дент якраз пе­ре­бу­ває з ро­бо­чим ві­зи­том у США, де ви­сту­пив на фо­ру­мі «Бо­роть­ба України за сво­бо­ду, що три­ває». Про­мо­ва Пе­тра По­ро­шен­ка тра­ди­цій­но бу­ла до­ста­тньо силь­ною, осо­бли­во в тій ча­сти­ні, яка сто­су­ва­ла­ся ро­лі Ро­сі­їу вій­ні на на­шій те­ри­то­рії, але ви­хо­дя­чи з зу­силь са­мо­ї­вла­ди, зокре­ма, по­лі­ти­чно­ї­кри­зи в Укра­ї­ні — все більш ві­дір­ва­ною від ре­аль­но­го ста­ну ре­чей. І, зда­є­ться, аме­ри­кан­ці це пре­кра­сно ро­зу­мі­ють. На­при­клад, ко­ли Гла­ва дер­жа­ви ка­же про те, що «ка­пі­таль­ний ре­монт ін­сти­ту­цій­но­ї­си­сте­ми бо­роть­би з ко­ру­пці­єю за­вер­ше­ний, і з цьо­го мо­мен­ту на­шою прі­о­ри­те­тною ме­тою є зро­би­ти її фун­кціо­наль­ною і в ро­бо­чо­му ста­ні». М’яко ка­жу­чи, не­пе­ре­кон­ли­вою ви­гля­дає і за­клик По­ро­шен­ка, при від­су­тно­сті до­ся­гнень у ре­фор­му­ван­ні вла­сної кра­ї­ни, до аме­ри­кан­ців — «не до­зво­ляй­те пра­гма­ти­зму зму­си­ти вас за­бу­ти про цін­но­сті, в яких прі­о­ри­те­том є свобода, не до­зво­ляй­те Аме­ри­ці ста­ти дріб’яз­ко­вою».

Мо­жли­во, Пре­зи­ден­ту хо­ті­ло­ся б «по­вез­ти» до Спо­лу­че­них Шта­тів рі­ше­н­ня з при­во­ду по­до­ла­н­ня по­лі­ти­чно­ї­кри­зи в Укра­ї­ні. Однак, та­кої мо­жли­во­сті у По­ро­шен­ка не бу­ло, що не мо­же не впли­ва­ти на сприйня­т­тя укра­їн­ської влади у Ва­шинг­то­ні.

■ На­то­мість, одно­пар­тій­ці і со­ра­тни­ки Пре­зи­ден­та про­дов­жу­ють вну­трі­шньо­ви­до­ву бо­роть­бу в укра­їн­ській по­лі­ти­ці. На сьо­го­дні у вла­дних ко­лах роз­гля­да­є­ться кіль­ка ва­рі­ан­тів ко­а­лі­ції, осно­вою яких є со­юз «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» та «На­ро­дно­го фрон­ту», су­мар­на кіль­кість де­пу­та­тів яких скла­дає 216 «шти­ків». А у ку­лу­а­рах вже як про да­ність го­во­рять, що но­вий уряд очо­лить Во­ло­ди­мир Грой­сман, який мрі­яв про прем’єр­ство пі­сля пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, але дру­гий ре­зуль­тат БПП зруй­ну­вав йо­го на­дії. Тож ва­рі­ант №1 — на­бра­ти мі­ні­маль­ну не­об­хі­дну кіль­кість із 226 де­пу­та­тів за до­по­мо­гою со­ю­зу БПП, НФ та по­за­фра­кцій­них пар­ла­мен­та­рів. У під­твер­дже­н­ня цьо­го дня­ми ста­ло ві­до­мо, що до фра­кці­ї­БПП по­го­ди­ли­ся всту­пи­ти ко­ли­шні чле­ни «Са­мо­по­мо­чі», а ни­ні по­за­фра­кцій- ні — Іри­на Су­сло­ва, Ві­ктор Кри­вен­ко, Пав­ло Ки­шкар.

■ «Я ро­зу­мію, що всту­па­ти до БПП — не є по­пу­ляр­ним по­лі­ти­чним рі­ше­н­ням і не під­ви­щує рей­тинг, — ко­мен­тує «Дню» Ки­шкар. — Я та­кож ро­зу­мію, що це рі­ше­н­ня — фа­кти­чно кі­нець мо­є­ї­по­лі­ти­чної кар’єри, але я го­то­вий пі­сля цьо­го пе­ре­йти на те­ле­ба­че­н­ня або по­вер­ну­ти­ся до юри­ди­чно­ї­пра­кти­ки. Ці­ною мо­го рі­ше­н­ня не бу­ли по­са­ди чи гро­ші — ці­ною пи­та­н­ня бу­ло не допу­сти­ти по­за­чер­го­вих ви­бо­рів в кра­ї­ні, яких так хо­чуть де­я­кі по­лі­ти­чні грав­ці. На сьо­го­дні ви­бо­ри — це ка­та­стро­фа, якою не мо­жна допу­сти­ти. Тож не­хай на ме­не див­ля­ться як на зра­дни­ка або на­зи­ва­ють «ту­шкою», але я сві­до­мо пе­ре­сту­пив че­рез сво­ї­прин­ци­пи». Як пи­са­ло­ся в ЗМІ, фра­кції які ба­жа­ють по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів — це «Са­мо­по­міч», «Батьківщина» і «Опо­блок».

■ «Ми не хо­че­мо по­за­чер­го­вих ви­бо­рів і в жо­дно­му ра­зі до цьо­го не під­штов­ху­є­мо, — ко­мен­тує «Дню» пред­став­ник «Са­мо­по­мо­чі» Яро­слав Мар­ке­вич. — За­раз це не­пра­виль­не рі­ше­н­ня для кра­ї­ни. Але вхо­ди- ти до ко­а­лі­ці­їі збе­рег­ти ста­рі вла­дні устої— це та­кож не­пра­виль­но».

■ «Я за те, щоб ко­а­лі­ція ма­ла більш ши­ро­кий фор­мат із за­лу­че­н­ням «Ба­тьків­щи­ни» і «Са­мо­по­мо­чі», але по­ки ін­ших ва­рі­ан­тів не­має, — ко­мен­тує «Дню» пред­став­ник БПП Оле­ксандр Чер­нен­ко. — «Батьківщина» і «Ра­ди­каль­на пар­тія» ви­су­ну­ли не про­сто ви­со­кі ви­мо­ги, але й по­пу­ліст­ські, на які, зро­зумі­ло, ні­хто не пі­де: зни­же­н­ня та­ри­фів, мо­ра­то­рій на про­даж зем­лі і т.д. Ба­га­то з цих ви­мог су­пе­ре­чать Ко­а­лі­цій­ній уго­ді, ме­мо­ран­ду­му з МВФ. Як­би ці фра­кції ви­су­ва­ли ви­мо­ги, щоб їх за­до­воль­ни­ти — це одне, але складається вра­же­н­ня, що во­ни ви­су­ва­ють їх для ство­ре­н­ня фор­маль­но­го при­во­ду роз­ва­ли­ти ко­а­лі­цію і піти на пе­ре­ви­бо­ри».

■ Так чи іна­кше, на Бан­ко­вій вже тра­ди­цій­но роз­пи­са­ли вла­дну «ша­хма­тку» мо­жли­во­го нового Ка­бмі­ну, яка з’яви­ла­ся у ЗМІ. На по­са­ду пер­шо­го ві­це­прем’єра роз­гля­да­є­ться го­ло­ва АП Бо­рис Лож­кін або йо­го за­сту­пник Ві­та­лій Ко­валь­чук, ві­це-прем’єра з гу­ма­ні­тар­них пи­тань — ни­ні­шній мі­ністр со­ці­аль­но­ї­по­лі­ти­ки Пав­ло Ро­зен­ко. Сам же Мін­со­цпо­лі­ти­ки пла­ну­ють від­да­ти со­ра­тни­ку Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на за йо­го мер­ства у Він­ни­ці Ан­дрію Ре­ві. До ре­чі, мі­ні­стром Ка­бмі­ну про­по­ну­ють зро­би­ти Во­ло­ди­ми­ра Сли­шин­сько­го, який та­кож був заступником Грой­сма­на у Він­ни­ці, а ни­ні ви­ко­нує обов’яз­ки ке­рів­ни­ка апа­ра­ту Вер­хов­но­ї­Ра­ди.

■ Ві­це-прем’єр­ство з єв­ро­ін­те­гра­ці­ї­за­пи­са­ли за ко­ли­шнім ди­ре­кто­ром ор­га­ні­за­ції«Ял­тин- ська єв­ро­пей­ська стра­те­гія» олі­гар­ха Ві­кто­ра Пін­чу­ка та заступником го­ло­ви ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Іван­ною Клим­пуш-Цин­ца­дзе. Ві­це­прем’єром з ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку за­ли­ша­є­ться Ген­на­дій Зуб­ко, мі­ні­стром АПК має ста­ти ни­ні­шній го­ло­ва про­філь­но­го ко­мі­те­ту Та­рас Ку­то­вий. Мін­фін про­по­ну­ють від­да­ти ко­ли­шньо­му ві­це-прем’єру Сло­вач­чи­ни Іва­ну Мі­кло­шу. На Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки пре­тен­ду­ють кіль­ка кан­ди­да­тів — Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин, Ігор На­са­лик та ни­ні­шній за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­ки Юлія Ко­ва­лів (ко­ли­шній ме­не­джер хол­дин­гу UMH Group Сер­гія Кур­чен­ка). Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­ці­ї­про­дов­жить очо­лю­ва­ти Юрій Стець, який не­о­дно­ра­зо­во «йшов у відставку» та за­яв­ляв про те, що мі­ні­стер­ство ви­ко­на­ло сво­ї­о­бов’яз­ки. У Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри пла­ну­ють по­вер­ну­ти «го­лос Май­да­ну» Єв­ге­на Ни­щу­ка.

■ Що ж до пред­став­ни­цтва «На­ро­дно­го фрон­ту», то за фра­кці­єю за­ли­ша­є­ться МВС (Ар­сен Ава­ков) та Мі­ні­стер­ство юсти­ції(Пав­ло Пе­трен­ко). Та­кож про­по­ну­є­ться за­мі­ни­ти ді­ю­чо­го мі­ні­стра осві­ти Сер­гія Кві­та на пред­став­ни­ка НФ, го­ло­ву Ко­мі­те­ту з пи­тань на­у­ки і осві­ти Лі­лію Гри­не­вич.

Ке­рів­ни­цтво пар­ла­мен­ту пла­ну­ють пе­ре­да­ти Ан­дрію Па­ру­бію, а по­са­ду пер­шо­го ві­це­спі­ке­ра — го­ло­ві Ко­мі­те­ту з пи­тань єв­ро­пей­сько­їін­те­гра­ції Іри­ні Ге­ра­щен­ко.

■ «Ля­шко хо­че по­са­ду спі­ке­ра і не хо­че вхо­ди­ти до уря­ду, щоб бу­ти у фо­ку­сі ме­діа, але в той же час не не­сти по­лі­ти­чну від­по­від­аль­ність за все, що від­бу­ва­є­ться в кра­ї­ні, — ко­мен­тує «Дню» на умо­вах ано­нім­но­сті один з по­за­фра­кцій­них де­пу­та­тів. — А у БПП і «На­ро­дно­му фронті» ви­рі­ши­ли від цьо­го від­мо­ви­тись. НФ про­дов­жує своє по­лі­ти­чне жи­т­тя, збе­рі­гає за со­бою мі­сця в уря­ді, в то­му чи­слі МВС, і у них є час або сфор­му­ва­ти для се­бе но­ві по­лі­ти­чні про­е­кти. Най­за­ці­кав­ле­ні­ша осо­ба увійти до ко­а­лі­ці­їі роз­ва­ли­ти її зсе­ре­ди­ни — це Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на. Але во­на так ви­со­ко пі­дня­ла план­ку для сво­єї участі у ко­а­лі­ції, що її ту­ди не пу­сти­ли. Ко­ли для ко­а­лі­ці­ї­збе­руть не­об­хі­дні 226 го­ло­сів, звер­ну­ться до «Ба­тьків­щи­ни» і РПЛ, про­по­ну­ю­чи при­єд­на­ти­ся із де­що про­сті­ши­ми ви­мо­га­ми».

■ Ко­ли ж го­ту­вав­ся но­мер, ке­рів­ник фра­кці­ї­БПП Юрій Лу­цен­ко за­явив, що у че­твер кіль­кість на­ро­дних де­пу­та­тів за­га­лом у двох фра­кці­ях БПП та «На­ро­дно­го фрон­ту» мо­же збіль­ши­тись до 226 го­ло­сів. «Єди­ним ло­гі­чним ви­хо­дом БПП і НФ є фор­му­ва­ти ко­а­лі­цію са­мим, щоб ви­йти із да­но­ї­кри­зо­во­ї­си­ту­а­ції ,— ко­мен­тує «Дню» по­за­фра­кцій­ний народний де­пу­тат Остап Єднак. — Ду­маю, це вже не пи­та­н­ня за­ла­та­ти дір­ки у ко­а­лі­ці­їі сфор­му­ва­ти її до­ки По­ро­шен­ко зна­хо­ди­ться у США. Пи­та­н­ня у за­галь­но­му ви­хо­ду із кри­зи — на­ба­га­то гло­баль­ні­шо­му».

■ Справ­жній скан­дал роз­го­рів­ся між мо­ло­ди­ми де­пу­та­та­ми в пар­ла­мен­ті. В ку­лу­а­рах Ра­ди Сер­гій Ле­щен­ко від БПП на­звав Іри­ну Су­сло­ву, яка уві­йшла в цю фра­кцію, «ту­шкою».

«Сер­гій Ле­щен­ко кри­ти­ку­ю­чи де­пу­та­тів, на­зи­ва­ю­чи ту­шка­ми за вхід в БПП мав би вчи­ни­ти гі­дно — ви­йти з пре­зи­дент­сько­ї­фра­кці­їі по­ка­я­ти­ся пе­ред су­спіль­ством за го­ло­су­ва­н­ня «за» Шо­кі­на, а не чи­ни­ти як ма­ні­пу­ля­тор-ци­нік — пі­а­ри­ти­ся на від­став­ці Шо­кі­на (за яко­го го­ло­су­вав) та по­ма­га­ти Юлі Ти­мо­шен­ко та ін­шим по­пу­лі­стам вла­шту­ва­ти пе­ре­ви­бо­ри в Ра­ду, бо ду­має що очо­лить спи­сок пар­ті­ї­Са­а­ка­шві­лі. А хто фі­нан­сує гастролі Са­а­ка­шві­лі? Не су­діть, не бу­де­те су­ди­ми­ми? По­за­фра­кцій­на», — на­пи­са­ла у се­бе на сто­рін­ці у ФБ Ган­на Гопко.

■ Скан­дал і по­ве­дін­ка ча­сти­ни мо­ло­дих де­пу­та­тів має свої при­чи­ни. Ще під час Єв­ро­май­да­ну, а по­тім і пе­ред са­ми­ми пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, «День» за­кли­кав то­ді­шніх акти­ві­стів об’єд­на­ти­ся і ство­ри­ти вла­сну по­лі­ти­чну си­лу (з цьо­го при­во­ду на­ми бу­ло про­ве­де­но чо­ти­ри кру­глих сто­лів), щоб не роз­чи­ня­ти­ся в ста­рих про­е­ктах. Однак ста­ло­ся са­ме остан­нє. Як на­слі­док, сьо­го­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо, що якість мо­ло­до­го се­ре­до­ви­ща ча­сто не від­рі­зня­є­ться від ста­рих пра­ктик в укра­їн­сько­му по­лі­ти­ку­мі. Про­те це не свід­чить, що альтернатива зни­ще­на — на­віть якщо во­на сьо­го­дні пред­став­ле­на кіль­ко­ма на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми чи по­за­пар­ла­мент­ськи­ми акти­ві­ста­ми, їх слід під­три­му­ва­ти.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ПО­ПРИ ТЕ, ЩО ПАВ­ЛО КИ­ШКАР ПРИ­ЄД­НАВ­СЯ ДО БПП, ВІН РА­ЗОМ ІЗ ГАННОЮ ГОПКО ТА ОСТАПОМ ЄДНАКОМ НЕ ВІД­МО­ВИВ­СЯ ВІД УЧАСТІ У ПРО­Е­КТІ # ВКЛЮЧАЙСЯ, ЯКИЙ ДЕ­КЛА­РУЄ КОН­СЕ­РВА­ТИВ­НУ ІДЕ­О­ЛО­ГІЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.