«Пі­гул­ки» від де­пре­сії

У Музеї одні­єї ву­ли­ці пред­став­ле­ні ка­ри­ка­ту­ри Сер­гія Ря­бо­ко­ня

Den (Ukrainian) - - День України -

1 кві­тня тра­ди­цій­но асоціюється з не­зви­чай­ни­ми жар­та­ми та мі­сти­фі­ка­ці­я­ми.

— У пам’яті ки­ян до­сі збе­рі­га­є­ться ле­ген­да про не­і­сну­ю­чу дзві­ни­цю Ан­дрі­їв­ської цер­кви, яка ні­би­то впа­ла 1 кві­тня 1912 ро­ку, — про це «Дню» на­га­дав Дми­тро ШЛЬОНСЬКИЙ, ди­ре­ктор сто­ли­чно­го Му­зею одні­є­ї­ву­ли­ці. — Не­вин­ний ро­зі­граш, опу­блі­ко­ва­ний у га­зе­ті «Остан­ні но­ви­ни», пе­ре­по­ло­шив мі­ську вла­ду, по­ста­вив­ши в смі­шне ста­но­ви­ще то­ді­шніх чи­нов­ни­ків, що при­бу­ли роз­би­ра­ти­ся з на­слід­ка­ми «ка­та­стро­фи». До ре­чі, пі­сля то­го жар­ту на редактора га­зе­ти бу­ло на­кла­де­но ве­ли­кий штраф, а істо­рія пі­шла гу­ля­ти по сві­ту як анек­дот... Ми ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти дав­ню тра­ди­цію й у п’ятни­цю від­кри­є­ться виставка ка­ри­ка­тур Сер­гія Ря­бо­ко­ня, ав­то­ра ху­до­жньо­го за­ду­му на­шо­го Му­зею, ла­у­ре­а­та чи­слен­них між­на­ро­дних кон­кур­сів, ві­до­мо­го ка­ри­ка­ту­ри­ста з двад­ця­ти­рі­чним до­сві­дом. В екс­по­зи­ці­ї­пред­став­ле­но близь­ко сім­де­ся­ти ро­біт рі­зних ро­ків, в яких ав­тор, з вла­сти­вим йо­му гу­мо­ром, зо­бра­жує рі­зні пов­сяк­ден­ні си­ту­а­ції, пі­дмі­че­ні ним у на­шо­му жит­ті.

Сер­гій Ря­бо­конь вва­жає, що ка­ри­ка­ту­ри­сти, як і лі­ка­рі, зо­бов’яза­ні ма­ти твер­ду ру­ку й опти­мізм на­віть у кри­ти­чних си­ту­а­ці­ях, а ве­се­лі або фі­ло­соф­ські ма­люн­ки мо­жна на­зва­ти «та­бле­тка­ми» від де­пре­сії, які «про­пи­су­ва­ти» гля­да­чам щоб бу­ли у до­бро­му гу­мо­рі.

Алі­са АНТОНЕНКО

ІЛЮСТРАЦІЯ НА­ДА­НА МУЗЕЄМ ОДНІ­ЄЇ ВУ­ЛИ­ЦІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.