«Япо­нія не сприйме ане­ксії Кри­му»

По­сол Су­мі Ші­ге­кі роз­по­вів про очі­ку­ва­н­ня То­кіо від ві­зи­ту Пре­зи­ден­та України

Den (Ukrainian) - - День України - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Япон­ський та укра­їн­ський уря­ди го­ту­ють спіль­ну за­яву про спів­пра­цю, яка ста­не осно­вою май­бу­тньо­го роз­ви­тку від­но­син обох кра­їн та яку має бу­ти під­пи­са­но під час ві­зи­ту в Япо­нію Пре­зи­ден­та України Пе­тра По­ро­шен­ка ра­зом з дру­жи­ною із 5 до 7 кві­тня. Як по­ві­до­мив учора по­сол Япо­ні­їв Укра­ї­ні Су­мі Ші­ге­кі на бри­фін­гу для жур­на­лі­стів, ця уго­да охо­плю­ва­ти­ме спів­пра­цю в усіх га­лу­зях, у то­му чи­слі у сфе­рі без­пе­ки.

Він роз­по­вів, що візит По­ро­шен­ка роз­по­чне­ться з від­ві­дин Кі­о­то, яке є по­бра­ти­мом Ки­є­ва, а цьо­го ро­ку ми­нає 45 ро­ків із уста­нов­ле­н­ня та­ких зв’яз­ків. До То­кіо Пре­зи­дент України має ді­ста­ти­ся най­швид­шим у сві­ті по­тя­гом. У сто­ли­ці в По­ро­шен­ка за­пла­но­ва­ні зу­стрі­чі з прем’єр-мі­ні­стром, спі­ке­ром пар­ла­мен­ту, ім­пе­ра­то­ром та ім­пе­ра­три­цею, а та­кож участь у бі­знес-фо­ру­мі.

Пан Ші­ге­кі по­ві­до­мив, що в хо­ді ві­зи­ту япон­ська сто­ро­на підтвердить прин­ци­по­ву по­зи­цію що­до Кри­му та ро­сій­сько­ї­агре­сі­ї­на сході України. «Япо­нія не сприйме ане­ксі­ї­Кри­му та де­ста­бі­лі­за­ці­ї­си­ту­а­ці­ї­на сході України і, зі сво­го бо­ку, по­яснить свою по­зи­цію що­до про­блем у Схі­дно-Ки­тай­сько­му мо­рі й те­ри­то­рі­аль­них про­блем з Ро­сі­єю», — за­зна­чив по­сол.

За йо­го сло­ва­ми, Япо­нія й на­да­лі до­по­ма­га­ти­ме Укра­ї­ні у ре­фор­мах і підтвердить го­тов­ність до­по­мог­ти в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Він ска­зав жур­на­лі­стам, що в То­кіо ува­жно сте­жать за змі­на­ми бі­знес-клі­ма­ту в Укра­ї­ні, бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю.

Пі­сля Май­да­ну, за­зна­чив по­сол, в Укра­ї­ну при­йшли дві япон­ські ком­па­нії— Sumitomo Electric Industries та Fujikura, які при­не­сли ін­ве­сти­ці­ї­та по­ча­ли пра­цю­ва­ти на по­ча­тку цьо­го ро­ку. Все за­ле­жить від бі­знес-клі­ма­ту, і я ба­чу, що імідж України по­лі­пшу­є­ться в очах япон­ських ін­ве­сто­рів, і я спо­ді­ва­ю­ся, що бі­знес прийде сю­ди, якщо бу­дуть від­чу­тни­ми ре­аль­ні кро­ки уря­ду в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю.

Ко­мен­ту­ю­чи остан­ні по­ді­їв на­шій кра­ї­ні, усу­не­н­ня Ген­про­ку­ро­ра та си­ту­а­цію дов­ко­ла фор­му­ва­н­ня но­во­ї­ко­а­лі­ції , по­сол від­зна­чив: «Япо­нія ві­рить, що Укра­ї­на ру­ха­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку. Ми б хо­ті­ли ба­чи­ти швид­шу ре­а­лі­за­цію ре­форм і бу­де­мо під­три­му­ва­ти ва­шу кра­ї­ну, ця кон­це­пція по­ді­ля­є­ться япон­ською елі­тою».

Пан Ші­ге­кі роз­по­вів, що япон­ський уряд го­ту­є­ться до ре­а­лі­за­ці­їу­ні­каль­но­го мо­ло­ді­жно­го про­е­кту — кру­ї­зу на лай­не­рі пред­став­ни­ків 11 кра­їн, які в су­про­во­ді ста япон­ців від­ві­да­ють про­тя­гом ти­жня Япо­нію, а по­тім три ти­жні при­па­дає на по­до­ро­жі до Фі­джі та Но­во­ї­Зе­лан­дії . Цей за­хід за­пла­но­ва­но на по­ча­ток на­сту­пно­го ро­ку. До участі в цьо­му про­е­кті Япо­нія за­про­шує 12 мо­ло­дих укра­їн­ців ві­ком до 40 ро­ків, які во­ло­ді­ють ан­глій­ською мо­вою. Ві­дбо­ром у Ки­є­ві за­йма­ю­ться по­соль­ство Япо­нії та Мі­ні­стер­ство мо­ло­ді і спор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.