«На По­ліс­сі – ка­та­стро­фа»

Най­ста­рі­ший дуб України мо­же всо­хну­ти че­рез бур­шти­но­ко­па­чів

Den (Ukrainian) - - День України -

На Рівненщині по­над ти­ся­чо­лі­тній дуб, який вва­жа­є­ться най­ста­рі­шим в Укра­ї­ні, опи­нив­ся під за­гро­зою зни­ще­н­ня. Усе че­рез бур­шти­но­ко­па­чів. Дуб-па­трі­арх ро­сте в ур­очи­щі Юзе­фін, що в Ро­ки­тнів­сько­му ра­йо­ні. Дерево ся­гає 20 ме­трів зав­ви­шки, а стов­бур у ді­а­ме­трі — май­же 8 ме­трів. Це пам’ятка дер­жав­но­го зна­че­н­ня. Крім то­го, дуб-ве­лет став ще й ту­ри­сти­чною ві­зи­тів­кою. На­то­мість мі­сце­ві ста­ра­те­лі по­ча­ли ви­до­бу­ва­ти бур­штин уже за 200 ме­трів від де­ре­ва. Еко­ло­ги б’ють на спо­лох — є ри­зик, що більш ніж ти­ся­чо­лі­тній дуб мо­же всо­хну­ти. Це за­гро­жує й ін­шим де­ре­вам, які ро­стуть в ур­очи­щі.

У де­пар­та­мен­ті еко­ло­гі­їі при­ро­дних ре­сур­сів Рів­нен­сько­ї­о­бл­держ­адмі­ні­стра­ці­ї­за­пев­ни­ли, що те­ри­то­рію на­ра­зі па­тру­лю­ють, тож ста­ра­те­лі ро­бо­ти при­пи­ни­ли. Во­дно­час на­у­ков­ці на­зи­ва­ють си­ту­а­цію ка­та­стро­фі­чною.

— Те, що за­раз чи­ни­ться на По­ліс­сі, — це ка­та­стро­фа. По су­ті, від­бу­ва­є­ться по­ру­ше­н­ня вся­ко­го ба­лан­су. Там зни­щу­є­ться ґрун­то­вий по­крив, який у цій мі­сце­во­сті і так бі­дний. Си­ту­а­цію мо­жна по­рів­ня­ти хі­ба що з ви­ру­бу­ва­н­ням лі­су в Кар­па­тах. І при­чи­ну вар­то шу­ка­ти в гро­шах і по­лі­ти­ці. Фа­кти­чно, в жо­дній обла­сті, де є по­кла­ди бур­шти­ну, не­має та­ких мас­шта­бів йо­го не­ле­галь­но­го ви­до­бу­ва­н­ня і, від­по­від­но, та­ких на­слід­ків.

Юзе­фін­ський дуб — це пам’ ятка при­ро­ди. Він вва­жа­є­ться най­ста­рі­шим в Укра­ї­ні. Вік де­ре­ва ви­зна­ча­ли, ко­ли під час гро­зи зла­ма­ла­ся йо­го най­тов­сті­ша гіл­ка. Ду­бу по­над 1300 ро­ків. Але це ж не єди­не рід­кі­сне дерево на те­ри­то­рії ур­очи­ща. Там ро­сте чи­ма­ло де­рев, яким важ­ко зна­йти ана­ло­ги за ві­ком. Зокре­ма, там є со­сна Вей­му­то­ва, яка до­сі пло­до­но­сить.

Че­рез ви­до­бу­ток бур­шти­ну в та­ких мас­шта­бах від­бу­ва­є­ться по­ру­ше­н­ня во­дно­го ре­жи­му ґрун­ту. А якщо вра­ху­ва­ти, що упро­довж остан­ніх ро­ків бу­ло су­хе лі­то, то для де­рев це за­гро­за. І не ли­ше для Юзе­фін­сько­го ду­ба, а й для ін­ших на­са­джень. Але ви­рі­ши­ти її мо­жуть не еко­ло­ги, а дер­жа­ва.

Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Ві­та­лій ВОЛОДИМИРЕЦЬ, кан­ди­дат біо­ло­гі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри агро­хі­мії, ґрун­то­знав­ства і зем­ле­роб­ства На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту во­дно­го го­спо­дар­ства і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.