При­клад жер­тов­но­сті

Ке­рів­ник під­пі­л­ля ОУН на Сум­щи­ні Се­мен Са­пун став По­че­сним гро­ма­дя­ни­ном Сум

Den (Ukrainian) - - День України -

Рі­ше­н­ням де­пу­та­тів Сум­сько­ї­мі­сько­ї­ра­ди зва­н­ня По­че­сно­го гро­ма­дя­ни­на Сум при­сво­є­но Се­ме­ну Са­пу­ну. «Від­бу­ла­ся істо­ри­чна по­дія » , — про­ко­мен­ту­вав це рі­ше­н­ня член ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту мі­ськра­ди, ке­рів­ник Сум­сько­ї­о­бла­сної прес-слу­жби ВО «Свобода» Во­ло­ди­мир Лу­го­вий. Се­ме­на Са­пу­на удо­сто­є­но по­че­сно­го зва­н­ня за осо­би­сту му­жність і ге­ро­їзм, по­лі­ти­чну та гро­мад­ську ді­яль­ність у ча­си ні­ме­цької оку­па­ції1941—1943 ро­ків.

Історик, ар­хі­віст, член уче­но­ї­ра­ди Цен­тру до­слі­джень ви­зволь­но­го ру­ху Ген­на­дій Іва­ну­щен­ко, який ба­га­то до­слі­джу­вав ар­хів­ні до­ку­мен­ти про ді­яль­ність Се­ме­на Са­пу­на, про­ко­мен­ту­вав «Дню»: «Ці­є­ї­по­дії че­ка­ли дав­но і ба­га­то хто... Пе­ре­д­усім, доньки, які все жи­т­тя хо­ди­ли з тав­ром «во­ро­га на­ро­ду » . Че­ка­ли сум­лін­ні істо­ри­ки, які пра­цю­ва­ли з до­ку­мен- та­ми, а от­же, дав­но зна­ли, де прав­да... І че­ка­ли гро­мад­ські акти­ві­сти Сум (на обох Май­да­нах, а те­пер вже в око­пах і на во­лон­тер­ських пун­ктах). Бо для них ке­рів­ник ре­во­лю­цій­но­ї­ОУН на Сум­щи­ні, який за­ги­нув від рук ні­ме­цьких оку­пан­тів, ка­то­ва­ний пе­ред цим оку­пан­та­ми ро­сій­ськи­ми і ни­ми ж під­да­ний за­бу­т­тю, — для ці­є­ї­мо­ло­ді він дав­но став куль­то­вою фі­гу­рою. На йо­го при­кла­ді й жер­тов­но­сті ба­га­то з них ви­хо­ву­ва­ли­ся: хто в школах, хто — в па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­ці­ях. Де­ко­го з ге­ро­їв, які пі­шли йо­го шля­хом бо­роть­би, уже не­має се­ред нас... «Укра­ї­на для ме­не та­ка ве­ли­чна, що я і вдру­ге не за­ва­гав­ся б по­мер­ти за неї, — це йо­го остан­ні сло­ва, ска­за­ні пе­ред роз­лу­кою з ро­ди­ною. — Ко­жна смерть — це трагедія. Ко­жна сві­до­ма смерть — це по­двиг. Те­пер ми на­ле­жно йо­го вша­ну­ва­ли».

Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.