«Кі­от­ський пінг-понг»

Den (Ukrainian) - - День України - За­мість по­вер­не­н­ня бор­гу Япо­нії Укра­ї­на до­мо­ви­ла­ся про вкла­да­н­ня «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій у ме­тро та ав­то­мо­бі­лі Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На по­ча­тку ро­ку на­ша дер­жа­ва ви­зна­ла: з ви­ко­ри­ста­н­ням 450 міль­йо­нів єв­ро, отри­ма­них за Кі­от­ським про­то­ко­лом, не впо­ра­ла­ся. Ко­шти тре­ба бу­ло вкла­сти у роз­ви­ток енер­го­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій. Осво­ї­ти всю су­му уряд так і не зміг, ді­йшло до по­вер­не­н­ня бор­гу, що тра­пля­є­ться вкрай рід­ко. Про­те дня­ми Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ви­рі­шив: за­ли­шки кі­от­ських гро­шей пі­дуть на мо­дер­ні­за­цію ва­го­нів ки­їв­сько­го ме­тро­по­лі­те­ну та гі­бри­дні ав­то­мо­бі­лі «То­йо­та Прі­ус» для за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ. Ви­яв­ля­є­ться, у нас ще є один мі­льярд гри­вень «зе­ле­них» ін­ве­сти­цій.

Ра­ні­ше укра­їн­ська сто­ро­на не­о­дно­ра­зо­во про­си­ла Япо­нію про­дов­жи­ти гра­фі­ки ре­а­лі­за­ції про­е­ктів і зві­тність за ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. Чи вва­жа­ти­муть нас на­дій­ним пар­тне­ром пі­сля по­стій­ної«гри в пінг-понг»?

У Мі­ні­стер­стві еко­ло­гі­ї­та при­ро­дних ре­сур­сів по­ві­дом­ля­ють, що ча­сти­ну бор­гу — 2,5 міль­йо­на єв­ро — по­вер­ну­ли ще в лю­то­му. Хоч япон­ська сто­ро­на на­по­ля­га­ла на зна­чно біль­шій су­мі: 1,3 мі­льяр­да гри­вень і май­же 40 міль­йо­нів єв­ро. Що­до ре­шти, як іде­ться на сай­ті мі­ні­стер­ства, то цьо­го ра­зу зно­ву вда­ло­ся про­дов­жи­ти тер­мін ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів.

«При­пу­ска­ють: щоб не по­вер­та­ти бор­гу, Укра­ї­на та Япо­нія до­мо­ви­ли­ся про мо­дер­ні­за­цію ва­го­нів ме­тро з япон­ськи­ми дви­гу­на­ми. Хо­ча у нас бу­ли всі мо­жли­во­сті за­про­по­ну­ва­ти аль­тер­на­ти­ву, зокре­ма, за­вер­ши­ти про­е­кти з уте­пле­н­ня бу­ді­вель, за­ку­пи­ти те­хно­ло­гі­ї­для змен­ше­н­ня ви­ки­дів, — ко­мен­тує ек­сперт На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру України Ан­дрій Же­лє­зний. — За­га­лом істо­рія з кі­от­ськи­ми гро­ши­ма пі­шла у не­вір­но­му ру­слі. Укра­ї­на ма­ла по­ка­за­ти по­лі­ти­чну во­лю що­до ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань і про­ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня від­кри­тих кри­мі­наль­них справ що­до зло­вжи­вань у цій сфе­рі, але во­ни галь­му­ю­ться. Це свід­чить про без­ді­яль­ність уря­ду, в то­му чи­слі Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.