«Ве­сня­ний грім-2016»

Для від­пра­цю­ва­н­ня зла­го­дже­них і ефе­ктив­них дій Сил за­без­пе­че­н­ня про­дов­жу­ю­ться тре­ну­ва­н­ня від­по­від­них під­роз­ді­лів у Яво­рів­сько­му ра­йо­ні Львів­щи­ни

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

На Львів­щи­ні про­дов­жу­ю­ться стра­те­гі­чні ко­ман­дно-шта­бні на­вча­н­ня «Ве­сня­ний грім - 2016», в яких за­ді­я­ні не ли­ше бо­йо­ві ча­сти­ни, а й під­роз­ді­ли за­без­пе­че­н­ня. Спро­мо­жно­сті ча­сти­ни ти­лу до­зво­ля­ють у по­льо­вих умо­вах про­во­ди­ти ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня яко­сті про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, які по­тра­пля­ють на сол­дат­ський стіл, та кон­тро­лю­ва­ти якість паль­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів. На­ра­зі на по­лі­го­ні роз­гор­ну­тий ти­по­вий по­льо­вий пункт за­без­пе­че­н­ня. Про це по- ві­дом­ляє прес-центр Ко­ман­ду­ва­н­ня ВМС ЗС України. Окрім то­го, в на­вча­н­нях бе­ре участь і авіа­ція для за­без­пе­че­н­ня дій сил ВМС ЗС України. Зокре­ма мор­ські авіа­то­ри в хо­ді на­вча­н­ня «Ве­сня­ний грім-2016» за­без­пе­чу­ють ви­сад­ку по­ві­тря­но­го де­сан­ту, та­кти­чне на­вча­н­ня з по­шу­ко­во-ря­ту­валь­но­го за­без­пе­че­н­ня, де­сан­ту­ва­н­ня ван­та­жів для під­роз­ді­лів, здій­сню­ють бом­бо­ме­та­н­ня по мор­ських ці­лях, по­ві­тря­ну роз­від­ку, ви­ко­ну­ють ін­ші зав­да­н­ня.

ФО­ТО НА­ДА­НЕ МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРАЇНИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.