Ру­му­нія пе­ре­прав­ля­є­ться че­рез Прут

У на­прям­ку Дні­стра

Den (Ukrainian) - - День Планети - Юрій РАЙХЕЛЬ

По­лі­ти­чна кри­за, яка вже до­сить дов­го три­ває у Мол­до­ві, ство­ри­ла умо­ви для акти­ві­за­ці­їу­ніо­ні­стів — при­бі­чни­ків об’єд­на­н­ня з Ру­му­ні­єю.

На обох бе­ре­гах рі­чки Прут про­во­дя­ться гу­чні за­хо­ди з одні­єю ви­мо­гою — unirea (об’єд­на­н­ня). Ще зов­сім не­дав­но уніо­ні­сти ста­но­ви­ли мар­гі­наль­ну ча­сти­ну політичного спе­ктру. Про­те пов­ний про­вал про­єв­ро­пей­сько­ї­ко­а­лі­ці­їв пар­ла­мен­ті Мол­до­ви, по­стій­ні ко­ру­пцій­ні скан­да­ли істо­тно збіль­ши­ли кіль­кість при­бі­чни­ків об’єд­на­н­ня. Ни­ні їх близь­ко 23%.

Як ба­чи­мо, де­я­кі ру­мун­ські по­лі­ти­ки на­ма­га­ю­ться ско­ри­ста­ти­ся си­ту­а­ці­єю і, на­пру­жу­ю­чи об­ста­нов­ку в су­спіль­стві, про­штов­хну­ти unirea (уні­рі). Цій ме­ті по­с­при­яв мі­тинг і хо­да, які про­йшли в Ки­ши­не­ві. Ор­га­ні­за­то­ром акці­ї­ви­сту­пи­ла гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма Actiunea-2012 (Дія-2012), у яку вхо­дять не­уря­до­ві ор­га­ні­за­ції обох кра­їн, що пра­гнуть ство­ре­н­ня єди­но­ї­дер­жа­ви — Ве­ли­ко­ї­Ру­му­нії . За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, уча­сни­ків на­лі­чу­ва­лось по­над 50 ти­сяч осіб. Поліція на­зи­ває ци­фри на­ба­га­то мен­ші — близь­ко 4,5—5 ти­сяч. То­чно по­ра­ху­ва­ти уча­сни­ків до­сить скла­дно. Як по­ві­дом­ляє пре­са Мол­до­ви, ба­га­то хто не ді­ждав­ся кін­ця мі­тин­гу і пі­шов із мі­сця по­дії. У хо­ді пі­сля мі­тин­гу бра­ли участь не біль­ше двох ти­сяч осіб.

Вла­сне мі­тинг і хо­да бу­ли за­вер­шаль­ни­ми ета­па­ми з’їзду Sfatul Tarii2 (Ра­да кра­ї­ни-2), на яко­му ор­га­ні­за­то­ри спро­бу­ва­ли по­вто­ри­ти по­ді­ї­бе­ре­зня 1918 ро­ку.

У ли­сто­па­ді 1917 ро­ку за об­ста­вин Пер­шо­ї­сві­то­во­ї­вій­ни, біль­шо­ви­цько­го пе­ре­во­ро­ту та фа­кти­чно­го роз­ва­лу Ро­сі­їу Ки­ши­не­ві був ство­ре­ний кра­йо­вий на­ціо­наль­ний пар­ла­мент — Sfatul Tarii. У гру­дні — про­го­ло­ше­на Мол­дав­ська де­мо­кра­ти­чна ре­спу­блі­ка (МДР). Пра­кти­чно від­ра­зу до Мол­да­ві­їв­ві­йшли ру­мун­ські вій­ська. До ве­сни 1918 ро­ку їм уда­ло­ся ви­ті­сни­ти біль­шо­ви­цькі ча­сти­ни за Дні­стер і взя­ти всю Бес­са­ра­бію під свій кон­троль. Да­лі пі­сля цьо­го, 27 бе­ре­зня 1918 ро­ку, Sfatul Tarii про­го­ло­су­вав за вхо­дже­н­ня МДР до скла­ду Ру­мун­сько­го ко­ро­лів­ства.

І ось те­пер, у рі­чни­цю по­дій май­же сто­рі­чно­ї­дав­но­сті, у Ки­ши­не­ві 1725 де­ле­га­тів із усіх на­се­ле­них пун­ктів Мол­до­ви ство­ри­ли ор­га­ні­за­цію, зав­да­н­ням яко­їє об’єд­на­н­ня з Ру­му­ні­єю до 2018 ро­ку.

Сам кон­грес про­хо­див під скан­ду­ва­н­ня га­сел «Бес­са­ра­бія хо­че до Ру­му­нії», «Ру­му­нія — не за­бу­вай, Бес­са­ра­бія — твоя зем­ля!». Осо­бли­ву ува­гу звер­не­мо на «кри­чал­ки» «Ве­ли­ка Ру­му­нія — зі ста­ри­ми кор­до­на­ми» та «Хай жи­ве Ве­ли­ка Ру­му­нія — від Дні­стра до Ти­си».

Ці­ка­ва пев­на транс­фор­ма­ція прав­ля­чо­го ко­ла Мол­до­ви. Зов­сім не­що­дав­но пра­кти­чно всі по­лі­ти­чні пар­ті­ї­від­ки­да­ли іде­їу­ніо­ні­зму. Ни­ні об­ста­ви­ни де­що змі­ни­ли­ся. Мол­дав­ські вла­сті офі­цій­но не ви­слов­лю­ю­ться на під­трим­ку іде­ї­об’єд­на­н­ня з Ру­му­ні­єю. Але не пе­ре­шко­джа­ють, а де­ко­ли до­по­ма­га­ють іде­о­ло­гам уніо­ні­зму.

По­лі­то­лог Ми­ко­ла Цвя­тков вва­жає, що в пі­ді­грі­ван­ні об’єд­ну­валь­них на­стро­їв є ін­те­рес як ру­мун­ських, так і мол­дав­ських по­лі­ти­ків. «Для остан­ніх це ще одна мо­жли­вість роз­бур­ха­ти гро­мад­ську дум­ку. Ідея уні­рі під­но­си­ться, щоб від­во­лі­кти на­се­ле­н­ня від ре­аль­них про­блем у мол­дав­ській дер­жа­ві»

Політичний ана­лі­тик Діо­ніс Че­ну­ша пе­ред­ба­чає, що обго­во­ре­н­ня мо­жли­во­сті при­єд­на­н­ня Мол­до­ви до Ру­му­ні­ї­ви­гі­дне як уніо­ніст­ським по­лі­ти­чним си­лам, так і їхнім опо­нен­там. «Со­ці­а­лі­стам і ко­му­ні­стам це дає мо­жли­вість в ко­трий раз ви­го­ло­си­ти про те, що во­ни дер­жав­ни­ки. А уніо­ніст­ські по­за­пар­ла­мент­ські пар­ті­ї­о­три­му­ють шанс по­пі­а­ри­ти­ся на тлі кри­зи».

До ре­чі, су­про­тив­ни­ки уні­рі та­кож про­ве­ли мі­тинг у Ки­ши­не­ві, але він зі­брав зна­чно мен­ше уча­сни­ків. У ньо­му бра­ло участь близь­ко одні­є­ї­ти­ся­чі осіб.

За­га­лом ве­ли­кий шум дов­ко­ла уні­рі мо­жна роз­гля­да­ти як по­ча­ток під­го­тов­ки до мо­жли­вих до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів і на­сту­пно­ї­пре­зи­дент­сько­ї­кам­па­нії . Пі­сля вне­се­н­ня змін до кон­сти­ту­ці­ї­пре­зи­ден­та оби­ра­ти­муть, імо­вір­ні­ше, во­се­ни на за­галь­них ви­бо­рах.

А втім, об’єд­ну­ва­ти­ся і з ким — це вну­трі­шня спра­ва Мол­до­ви та її гро­ма­дян. Якщо цей про­цес від­бу­ва­є­ться віль­но, за єв­ро­пей­ськи­ми пра­ви­ла­ми. Про­те всі чу­до­во ро­зу­мі­ють, що одна спра­ва — мі­тин­гу­ва­ти і за­кли­ка­ти до уні­рі, а зов­сім ін­ша — зро­би­ти та­ке об’єд­на­н­ня. Адже дій­сне чи уяв­не по­гли­на­н­ня Мол­до­ви Ру­му­ні­єю ви­кли­ка­ло зброй­ний кон­флікт і по­яву се­па­ра­тист­сько­го При­дні­стров’я. На­вряд чи в Ти­ра­спо­лі кар­ди­наль­но змі­ни­ло­ся став­ле­н­ня до уні­рі. Так са­мо про­ти об’єд­на­н­ня з Ру­му­ні­єю ви­сту­па­ють у Га­га­у­зії. Про­те уніо­ні­сти вва­жа­ють да­ні про­бле­ми не сут­тє­ви­ми. Більш то­го, на їх дум­ку, во­ни мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти­ся шля­хом те­ри­то­рі­аль­но­го обмі­ну. І це без­по­се­ре­дньо за­чі­пає на­шу кра­ї­ну.

Ро­зу­мі­ю­чи, що При­дні­стров’я уніо­ні­стам не під си­лу, во­ни про­по­ну­ють по­вер­ну­ти йо­го Укра­ї­ні. Так го­ло­ва іні­ці­а­тив­но­ї­гру­пи «Sfatul Tarii-2», пи­сьмен­ник і ака­де­мік Ні­ко­лає Да­бі­жа пря­мо і ска­зав. «Ми мо­же­мо по­сту­пи­ти­ся [Укра­ї­ні] При­дні­стров’ям в обмін на пів­день і пів­ніч Бес­са­ра­бії, які про­тя­гом сто­літь бу­ли на­ши­ми». Ін­ши­ми сло­ва­ми, ві­зьміть со­бі те, що ми взя­ти не мо­же­мо, але від­дай­те укра­їн­ські те­ри­то­рії, а са­ме Чер­нів­ці та Біл­го­род-Дні­стров­ський в Оде­ській обла­сті. Це те, що пи­сьмен­ник-ака­де­мік на­зи­ває пів­днем і пів­ніч­чю Бес­са­ра­бії.

Пи­та­н­ня об’єд­на­н­ня Мол­до­ви з Ру­му­ні­єю Да­бі­жа та йо­му по­ді­бні ма­ють на­мір обго­во­рю­ва­ти з Брюс­се­лем та Мо­сквою. Про Ки­їв у цьо­му кон­текс­ті на­віть не зга­ду­ють. І так зго­ди­ться.

Ось тут і про­бле­ма. За­раз уся на­ша ува­га при­ку­та до Донбасу та пев­ною мі­рою до Кри­му. Про­те на на­шо­му пів­ден­но-за­хі­дно­му кор­до­ні від­бу­ва­ю­ться про­це­си, які ви­ма­га­ють пиль­но­ї­ува­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.