«ЦЕ ОДИН ІЗ ПРОЖЕКТІВ, ЯКИЙ СЬО­ГО­ДНІ НЕ МАЄ РЕ­АЛЬ­НО­ГО ЗМІ­СТУ»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Сер­гій ПИРОЖКОВ, екс-по­сол України в Мол­до­ві — Ця ідея не но­ва, во­на час від ча­су вки­да­є­ться в ін­фор­ма­цій­ний про­стір України та Мол­до­ви. При­чо­му за­раз у Мол­до­ві акти­ві­зу­ва­лись уніо­ні­сти, які ду­же хо­чуть, щоб Мол­до­ва об’єд­на­ла­ся з Ру­му­ні­єю, до то­го ж, без При­дні­стров’я. І во­ни го­то­ві куди зав­го­дно при­ла­шту­ва­ти При­дні­стров’я за­ра­ди об’єд­на­н­ня двох кра­їн. Я ду­маю, це один із прожектів, який сьо­го­дні не має ре­аль­но­го змі­сту і який тіль­ки на ру­ку пев­ним по­лі­ти­чним си­лам. Що­ждо­май­бу­тньо­го, все мо­же бу­ти, ко­ли во­ни об’єд­на­ю­ться більш гло­баль­но. Але цей про­ект що­до об’єд­на­н­ня з Ру­му­ні­єю в Мол­до­ві під­три­му­є­ться ду­же не­зна­чною ча­сти­ною на­се­ле­н­ня. Ру­му­нія, бе­зу­мов­но, по­зи­тив­но ди­ви­ться на іні­ці­а­ти­ву з об’єд­на­н­ня. І ко­ли­шній пре­зи­дент Ру­му­ні­ї­Ба­се­ску пу­блі­чно за­яв­ляв, що тре­ба об’єд­ну­ва­ти Мол­до­ву з Ру­му­ні­єю. Але ця по­зи­ція не має під­трим­ки в Єв­ро­со­ю­зі. Кон­кре­тно Ба­се­ску не озву­чу­вав де­та­лей що­до до­лі При­дні­стров’я, але як­би ді­йшло до ре­аль­но­го обго­во­ре­н­ня, то він теж під­три­мав би цю ідею. Те­пер — про отри­ма­н­ня Ба­се­ску мол­дов­сько­го гро­ма­дян­ства. У ньо­го в Ру­му­ні­ї­не ду­же ком­фор­тна си­ту­а­ція, то­му він ви­рі­шив отри­ма­ти мол­дав­ський па­спорт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.