У Поль­щі пла­ну­ють зне­сти 500 ра­дян­ських пам’ятни­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Поль­ський Ін­сти­тут на­ціо­наль­но­ї­пам’яті пред­ста­вить про­ект зі зне­се­н­ня більш ніж 500 пам’ятни­ків по­дя­ки Ра­дян­сько­му Со­ю­зу. Про це пи­ше поль­ський пор­тал onet.pl. Ра­дян­ські пам’ятни­ки, як за­зна­чає Ін­сти­тут на­ціо­наль­но­ї­пам’яті (ІНП), сим­во­лі­зу­ють па­ну­ва­н­ня ко­му­ні­сти­чно­ї­си­сте­ми над Поль­щею і по­вин­ні бу­ти зни­ще­ні. За­галь­но­на­ціо­наль­ний про­ект ІНП бу­де на­прав­ле­но до мі­сце­вих ор­га­нів влади про­тя­гом най­ближ­чих ти­жнів. «Збе­ре­же­н­ня цих пам’яток є на­слід­ком не­за­вер­ше­н­ня у Поль­щі пе­ре­тво­рень по­ча­тку 1990-х ро­ків. Це бу­ла фа­таль­на по­мил­ка, яка вже ба­га­то ро­ків дає па­ли­во, що ви­ко­ри­сто­ву­ють у про­па­ган­ді та про­во­ка­ції, на­ці­ле­них про­ти на­шої Ба­тьків­щи­ни», — ска­зав пре­зи­дент ІНП Лу­каш Ка­мін­ський. Йде­ться про по­над 500 пам’яток по­дя­ки Ра­дян­сько­му Со­ю­зу. Зна­чною мі­рою во­ни бу­ли по­бу­до­ва­ні Чер­во­ною ар­мі­єю і не пред­став­ля­ли со­бою ре­зуль­тат спон­тан­них дій по­ля­ків. «Ми за­раз пе­ре­ра­хо­ву­є­мо мі­сця, в яких ще зна­хо­дя­ться ра­дян­ські пам’ятни­ки. До черв­ня ми за­про­по­ну­є­мо акцію, яка бу­де сти­му­лю­ва­ти мі­сце­ві ор­га­ни влади зни­щу­ва­ти ра­дян­ські пам’ятни­ки ще до то­го, як ви­ни­кне від­по­від­ний за­кон», — по­яснює пре­зи­дент ІНП.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.