Гол­ланд­ці про­го­ло­су­ють за асо­ці­а­цію, — прем’єр Ні­дер­лан­дів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Біль­шість гол­ланд­ців про­го­ло­сує за Уго­ду про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. Про це за­явив прем’єр-мі­ністр Ні­дер­лан­дів Марк Рют­те в ін­терв’ю Nieuwsuur. «Я маю впев­не­ність у му­дро­сті Ні­дер­лан­дів. Я ду­маю, що біль­шість про­го­ло­сує «за» на ре­фе­рен­ду­мі 6 кві­тня, в ін­те­ре­сах роз­ви­тку тор­гів­лі та ста­біль­но­сті в Єв­ро­пі», — за­ува­жив він. «Це ва­жли­во, адже ми жи­ве­мо в не­пев­ні ча­си», — на­го­ло­сив Рют­те. «Ця уго­да не про член­ство в ЄС, не про гро­ші та не про без­ві­зо­вий ре­жим», — від­зна­чив ні­дер­ланд­ський прем’єр. «Укра­ї­на по­за ЄС, але на краю Єв­ро­пи. Ми за­ці­кав­ле­ні в ста­біль­но­сті у цій кра­ї­ні, в роз­ви­тку еко­но­мі­ки та вер­хо­вен­стві пра­ва», — на­го­ло­сив він. Рют­те та­кож за­пе­ре­чив те­зу опо­нен­тів, що Уго­да про асо­ці­а­цію спри­я­ти­ме роз’єд­на­но­сті України. «Ро­сія оку­пу­ва­ла ча­сти­ну кра­ї­ни і за­вда­ла зна­чної шко­ди в ін­ших ча­сти­нах. Го­во­ри­ти, що це спро­во­ку­вав ЄС, озна­чає пе­ре­вер­ну­ти суть», — за­ува­жив прем’єр Ні­дер­лан­дів.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.