Змі­цне­н­ня НАТО не­об­хі­дно для стри­му­ва­н­ня Ро­сії, — шеф Пен­та­го­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

США вва­жа­ють НАТО ва­жли­вим ін­стру­мен­том стри­му­ва­н­ня агре­сив­них на­мі­рів Ро­сії, за­явив мі­ністр обо­ро­ни США Ештон Кар­тер. «Ми в да­ний час пра­цю­є­мо з НАТО, щоб по­си­ли­ти стри­му­ва­н­ня ро­сій­сько­ї­агре­сії », — ска­зав мі­ністр у Фло­ри­ді. Він та­кож за­зна­чив, що НАТО «до­по­ма­гає аф­ган­сько­му уря­ду і си­лам без­пе­ки у від­нов­лен­ні по­ряд­ку і ста­біль­но­сті в кра­ї­ні». Та­ким чи­ном Кар­тер від­по­вів на зви­ну­ва­че­н­ня кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­ті­ї­До­наль­да Трам­па, який на­звав Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс «за­ста­рі­лим» і ви­ма­гає сер­йо­зних змін. Най­більш імо­вір­ний про­тив­ник ре­спу­блі­кан­ців на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах від демократів Гіл­ла­рі Клін­тон за­яви­ла, що НАТО — «одна з кра­щих ін­ве­сти­цій, яку США ко­ли-не­будь ро­би­ли».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.