За­бу­дов­ни­ки «за­па­са­ю­ться» зем­лею

Ек­сперт: «Во­се­ни очі­ку­є­ться ба­га­то но­вих бу­ді­вель­них про­е­ктів»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

УКи­є­ві фор­му­є­ться від­кла­де­на про­по­зи­ція нового жи­тла еко­ном- і ком­форт- кла­су. Влі­тку­во­се­ни на рин­ку мо­же з’яви­ти­ся до 10— 20 но­вих про­е­ктів, під які за­бу­дов­ни­ки про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку ску­по­ву­ва­ли як ді­лян­ки, так і пра­ва орен­ди на них. Про це по­ві­до­ми­ла ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу де­ве­ло­пер­сько­ї­ком­па­нії « Ін­тер­гал-Буд» Ан­на Ла­єв­ська.

«Сьо­го­дні ри­нок яв­но йде в ниж­чий ці­но­вий се­гмент че­рез змен­ше­н­ня бю­дже­тів по­ку­пців. Лю­ди з ці­ни 20—25 тис. грн за ква­дра­тний метр де­да­лі біль­ше ці­кав­ля­ться про­по­зи­ці­я­ми по 14— 17 тис. грн. І та­кі об’ єкти роз­хо­дя­ться най­кра­ще. До­рож­чі об’єкти про­да­ю­ться ли­ше бі­ля ме­тро та ве­ли­ких транс­порт­них розв’ язок. Остан­нє про­да­є­ться до­сить по­віль­но. То­му за­бу­дов­ни­ки ма­со­во пе­ре­гля­да­ють кон­це­пці­їу бік змен­ше­н­ня ме­тра­жів, збіль­ше­н­ня фун­кціо­наль­но­сті квар­тир » , — го­во­рить ек­сперт.

За да­ни­ми ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу ком­па­нії « Ін­тер­га­лБуд», най­біль­шим по­пи­том се­ред за­бу­дов­ни­ків як май­дан­чи­ки для нового жи­тла ко­ри­сту­ю­ться ті, що бу­ли й існу­ва­ли, але по­ки­ну­ті пром­зо­ни, а та­кож ді­лян­ки по­ряд з уже існу­ю­чи­ми чер­га­ми бу­дів­ни­цтва. Актив­но роз­гля­да­ю­ться спаль­ні ра­йо­ни. При цьо­му но­ві об’єкти, най­імо­вір­ні­ше, над­хо­ди­ти­муть у про­даж на на­ба­га­то пі­зні­ших ста­ді­ях бу­дів­ни­цтва, ніж це пра­кти­ку­є­ться на рин­ку сьо­го­дні.

«Це пов’яза­но, перш за все, із за­галь­ною кри­зою до­ві­ри в кра­ї­ні. Най­більш ве­ли­кі та на­дій­ні за­бу­дов­ни­ки мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі про­да­ва­ти жи­тло з ко­тло­ва­ну, про­те ба­га­то по­ку­пців на сьо­го­дні­шній день вва­жа­ють за кра­ще ін­ве­сту­ва­ти в об’єкти, які актив­но бу­ду­ю­ться, у яких го­то­ві хоч би де­кіль­ка по­вер­хів. Час у за­бу­дов­ни­ків є: на рин­ку вже сфор­мо­ва­ний об­сяг про­по­зи­ції, який фа­кти­чно пе­ре­ви­щує ку­пі­вель­но­спро­мо­жний по­пит, а зна­чить — є пев­ний ре­зерв квар­тир у про­да­жу. При цьо­му вар­тість но­во­ї­зем­лі змен­шу­є­ться. Є мо­жли­вість ре­тель­ні­ше про­пра­цю­ва­ти кон­це­пцію», — го­во­рить Ла­єв­ська.

Крім то­го, за її сло­ва­ми, у сто­ли­ці на­бу­ває все біль­шо­ї­по­пу­ляр­но­сті схе­ма пар­тнер­ства вла­сни­ка зем­лі та за­бу­дов­ни­ка. «Якщо ра­ні­ше про­даж зе­мель­них ді­ля­нок відбувався пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок «жи­вих» гро­шей, то за­раз — ба­га­то про­дав­ців зем­лі го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти на умо­вах па­йо­во­го бу­дів­ни­цтва, ко­ли за­бу­дов­ник роз­ра­хо­ву­є­ться за зе­мель­ну ді­лян­ку квар­ти­ра­ми в про­е­кті. При цьо­му, за­ле­жно від пар­тнер­ських угод, вла­сник зе­мель­но­ї­ді­лян­ки та­кож мо­же бра­ти участь в узго­джен­ні кон­це­пці­ї­та пла­ну­вань про­е­кту, взя­ти участь у роз­роб­ці ці­но­во­їстра­те­гії » , — за­ува­жує ек­сперт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.