За­мо­роз­ки ли­ше від­кла­да­ють цві­ті­н­ня

Як Гре­ція й Укра­ї­на до­ла­ють кри­зи, збе­рі­га­ю­чи ка­пі­тал спів­пра­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ста­ні­слав МАЛІС

По­над 100 ти­сяч етні­чних­гре­ків жи­вуть в Укра­ї­ні, по­ді­ля­ю­чи весь тя­гар на­шо­го ни­ні­шньо­го істо­ри­чно­го шля­ху. Гре­цькі ін­ве­сти­ції в еко­но­мі­ку України до не­дав­ньо­го ча­су оці­ню­ва­ли­ся в су­му близь­ко 500 млн. єв­ро. На укра­їн­сько­му рин­ку пра­цю­ва­ло по­над 50 най­біль­ших ком­па­ній. Се­ред них: Eurobank, Piraeus Bank, Alfa Bank, Coca Cola Hellenic, Alumil, ETEM, Profilco, Yioula, Neochimiki, Chipita PRINTEC і ба­га­то ін­ших. Сьо­го­дні Гре­ція по­став­ляє до України рі­зні ви­ди па­ли­ва, бен­зин, це­мент, хі­мі­чні ре­чо­ви­ни, ком­пле­кту­ю­чі, про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. З України до Гре­ції йдуть ча­вун, за­лі­зо, сталь, мі­не­раль­ні до­бри­ва, ма­сла. У сфе­рі по­слуг Гре­ція сла­ви­ться ту­ри­сти­чни­ми, бу­ді­вель­ни­ми, ді­ло­ви­ми по­слу­га­ми, а Укра­ї­на — ре­мон­тни­ми та те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня. Зна­чна час­тка гре­цько­го ін­те­ре­су в Укра­ї­ні пов’ яза­на з мор­ським транс­пор­том. 23 від­со­тки сві­то­во­го тор­гі­вель­но­го фло­ту на­ле­жить не­ве­ли­кій за те­ри­то­рі­єю, але мо­гу­тній мор­ській дер­жа­ві. У Гре­ції по­над 30 пор­тів, які при­йма­ють па­са­жир­ські та ван­та­жні су­дна всі­хти­пів. За да­ни­ми спи­ску Ллой­да та на­ціо­наль­но­го Ко­мі­те­ту з мор­ської спів­пра­ці. чи­сель­ність фло­ту 2015 ро­ку скла­ла 5226 су­ден, за­галь­ною во­до­тон­на­жні­стю ( де­двейт) 334 649 089 тонн. Все це свід­чить про ва­жли­вість укра­їн­сько- гре­цької спів­пра­ці. Про те, який її стан сьо­го­дні, ре­да­кція га­зе­ти по­про­си­ла роз­по­ві­сти ге­не­раль­но­го кон­су­ла Гре­ції в Оде­сі па­на Ан­то­ні­о­са ХАЗІРОГЛУ.

— Па­не Ге­не­раль­ний кон­су­ле, як Ви оці­ню­є­те сьо­го­дні­шній рі­вень спів­пра­ці на­ших кра­їн у Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні? Адже еко­но­мі­ка Гре­ції й України пе­ре­жи­ває не кра­щі ча­си? Які тен­ден­ції ха­ра­кте­ри­зу­ють стан на­ших вза­є­мо­від­но­син?

— Гре­цькі ком­па­нії ви­яв­ля­ють по­стій­ну за­ці­кав­ле­ність до про­су­ва­н­ня як ін­ве­сти­цій­них, так і тор­гі­вель­них про­е­ктів. Про­те ни­ні­шня не­про­ста еко­но­мі­чна си­ту­а­ція як в Гре­ції, так і в Укра­ї­ні, від­кла­ла роз­гляд та­ко­го ви­ду спів­пра­ці на май­бу­тнє.

— Які сфе­ри ці­кав­лять гре­цький бі­знес, якщо ма­ти на ува­зі не ли­ше бу­ді­вель­ні, фі­нан­со­ві й ін­ші ком­па­нії, ві­до­мі в Ки­є­ві, Оде­сі, Ми­ко­ла­є­ві та Хер­со­ні, які дав­но пра­цю­ють на рин­ку?

— Окрім ти­х­сфер, які Ви зга­да­ли, слід зо­се­ре­ди­ти­ся на дво­сто­рон­ній тор­гів­лі, де є зна­чний по­тен­ці­ал, який до цьо­го ча­су не був ви­ко­ри­ста­ний. Є по­зи­тив­ні умо­ви для зро­ста­н­ня дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі. На­при­клад, є зна­чні мо­жли­во­сті для збіль­ше­н­ня екс­пор­ту до України гре­цьки­х­які­сни­х­про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, а та­кож та­ких то­ва­рів, як ко­сме­ти­ка, одяг, ху­тря­ні ви­ро­би, ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чна про­ду­кція та ме­ди­чні пре­па­ра­ти, та­кож і подаль­шо­го зро­ста­н­ня екс­пор­ту в тра­ди­цій­ни­хсе­кто­рах— це фру­кти, олив­ко­ва олія і ма­сли­ни. Ра­зом із тим я вва­жаю, що гре­цький ри­нок про­дов­жу­ва­ти­ме ста­біль­но ці­ка­ви­ти­ся укра­їн­ськи­ми які­сни­ми то­ва­ра­ми, та­ки­ми як, на­при­клад, со­ня­шни­ко­ва олія, со­є­ві бо­би та ме­тал.

— Укра­ї­ну та Гре­цію зав­жди по­єд­ну­ва­ло мо­ре. Мо­ря­ми про­хо­дить най­ко­ро­тший шлях між на­ши­ми бе­ре­га­ми. Це до­бре зна­ли на­ші пред­ки, які вза­є­мо­ви­гі­дно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли мор­ський ре­сурс. Що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться з ру­хом ван­та­жів, су­ден між на­ши­ми бе­ре­га­ми? Чи за­ці­кав­ле­ні гре­цькі су­дно­вла­сни­ки в укра­їн­ських мо­ря­ках? Чи є спіль­ні ве­ли­кі пла­ни в га­лу­зі роз­ви­тку су­дно­плав­ства, ви­ко­ри­ста­н­ня пор­тів?

— Мо­ре тра­ди­цій­но мі­цно зв’ язує на­ші дві кра­ї­ни. Гре­цькі су­дно­вла­сни­ки по­стій­но на­йма­ють укра­їн­ські екі­па­жі, ці­ну­ю­чи ве­ли­кий до­свід і пра­цьо­ви­тість укра­їн­ськи­хмо­ря­ків. Та­ким чи­ном, гре­цькі су­дно­вла­сни­ки є одним із най­біль­ши­хпра­це­дав­ців і одним із основ­них­дже­рел до­хо­ду для ба­га­тьох укра­їн­ськи­хро­дин. Вра­хо­ву­ю­чи це, я спо­ді­ва­ю­ся, що ін­ве­сти­ції, які в да­ний час над­хо­дять в ін­фра­стру­кту­ру і транс­порт­ний се­ктор у Гре­ції, та від­по­від­ні ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ні спри­я­ти­муть подаль­шо­му обмі­ну до­сві­дом на­ших­двох на­ро­дів у га­лу­зі су­дно­плав­ства.

— Ба­га­тьом укра­їн­цям хо­ті­ло­ся б зна­ти про ни­ні­шній стан ту­ри­сти­чної га­лу­зі Гре­ції. Адже не­ма­ло на­ших гро­ма­дян лю­блять від­по­чи­ва­ти на пре­кра­сних ку­рор­тах Ел­ла­ди. Чи ви­ро­стуть ці­ни, які впа­ли у цій га­лу­зі? Чи за­ли­ши­ться ко­ли­шньою ві­зо­ва по­лі­ти­ка? Чи мо­жли­вий но­вий вид по­слу­гу цьо­му се­кто­рі, які бу­дуть по ки­ше­ні укра­їн­цям і ви­гі­дні гре­кам?

— Гре­ція є ду­же при­ва­бли­вим ту­ри­сти­чним на­прям­ком, і це об­умов­ле­но її чу­до­ви­ми пам’ятка­ми, істо­рі­єю, ін­фра­стру­кту­рою, до­сві­дом, кра­си­вою при­ро­дою і та­ке ін­ше, то­ді як ці­ни про­дов­жу­ють за­ли­ша­ти­ся ду­же кон­ку­рен­то­зда­тни­ми. Укра­їн­ські ту­ри­сти осо­бли­во ці­ну­ють на­шу кра­ї­ну. До то­го ж із най­дав­ні­ши­хча­сів у на­ши­хна­ро­дів над­зви­чай­но дру­жні вза­є­ми­ни, а та­кож куль­тур­ні та ре­лі­гій­ні зв’ яз­ки. Ге­не­раль­не кон­суль­ство по­стій­но об­слу­го­вує в най­ко­ро­тші тер­мі­ни укра­їн­ських ту­ри­стів, ма­кси­маль­но ско­ро­чу­ю­чи час очі­ку­ва­н­ня.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

ГЕ­НЕ­РАЛЬ­НИЙ КОНСУЛ ГРЕ­ЦІЇ В ОДЕ­СІ ПАН АНТОНІОС ХАЗІРОГЛУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.