«Украв­то­дор» шу­кає в Поль­щі пар­тне­рів для бу­дів­ни­цтва Великої кіль­це­вої до­ро­ги нав­ко­ло Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пред­став­ни­ки ро­бо­чої гру­пи Дер­жав­но­го агент­ства ав­то­мо­біль­них­до­ріг України («Украв­то­дор») 31 бе­ре­зня — 1 кві­тня від­ві­да­ють дру­гий Усе­сві­тній Кон­грес ін­но­ва­цій­них кла­сте­рів у Поль­щі з ме­тою по­шу­ку май­бу­тніх пар­тне­рів та ін­ве­сто­рів для ре­а­лі­за­ції бу­дів­ни­цтва Великої кіль­це­вої до­ро­ги нав­ко­ло Ки­є­ва (ВКАД). Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба «Украв­то­до­ру», як спі­кер на кон­гре­сі ви­сту­па­ти­ме пред­став­ник ро­бо­чої гру­пи агент­ства з ре­а­лі­за­ції зга­да­но­го про­е­кту Вла­ди­мир Ру­дий. «Сьо­го­дні єв­ро­пей­ським ін­ве­сто­рам не ці­ка­во вкла­да­ти ко­шти в бу­дів­ни­цтво ли­ше одні­єї до­ро­ги. Ін­ве­сти­цій­но по­пу­ляр­ни­ми є ті про­е­кти, які по­єд­ну­ють в со­бі ба­га­то мо­жли­во­стей. У на­шо­му ви­пад­ку це про­ект ін­фра­стру­ктур­ної при­ва­бли­во­сті ре­гіо­ну — бу­дів­ни­цтво ВКАД для спо­лу­че­н­ня існу­ю­чи­хмі­жна­ро­дни­хта на­ціо­наль­них транс­порт­ни­хко­ри­до­рів із за­лі­зни­чним, водним та авіа­цій­ним транс­пор­том, ство­ре­н­ня по­бли­зу ВКАД те­хно­пар­ків, ма­ши­но­бу­дів­них за­во­дів, бу­дів­ни­цтво но­ви­х­про­ми­сло­ви­хпід­при­ємств у Ки­їв­ській обла­сті», — ска­зав він. За сло­ва­ми Ру­до­го, ли­ше одне бу­дів­ни­цтво ВКАД дасть змо­гу ство­ри­ти по­над 15 тис. но­ви­хро­бо­чи­хмісць.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.