Ра­да спро­сти­ла ре­є­стра­цію ро­дин­них фер­мер­ських го­спо­дарств

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да України ухва­ли­ла за­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яки­хза­ко­нів України що­до сти­му­лю­ва­н­ня ство­ре­н­ня і ді­яль­но­сті ро­дин­них фер­мер­ських­го­спо­дарств». За від­по­від­ний про­ект за­ко­ну №1599 про­го­ло­су­ва­ло 262 на­ро­дних де­пу­та­ти. До­ку­мен­том за­без­пе­чу­є­ться спро­ще­ний по­ря­док транс­фор­ма­ції осо­би­сти­хсе­лян­ських­го­спо­дарств у ро­дин­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства, спро­ще­н­ня ре­є­стра­ції та ор­га­ні­за­ції їх­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня до­звіль­них­до­ку­мен­тів. За­ко­ном пе­ред­ба­ча­є­ться вне­се­н­ня змін і до­пов­нень до за­ко­нів «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство» і «Про осо­би­сте се­лянсь- ке го­спо­дар­ство» з ме­тою ство­ре­н­ня пра­во­вих, еко­но­мі­чни­хі со­ці­аль­ни­хпе­ре­д­умов транс­фор­ма­ції осо­би­сти­хсе­лян­ських­го­спо­дарств у ро­дин­ні фер­мер­ські го­спо­дар­ства з на­бу­т­тям ста­ту­су юри­ди­чної осо­би чи фі­зи­чно­го осо­би-під­при­єм­ця — ви­ро­бни­ка сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, за­без­пе­че­н­ня їм пов­но­цін­ної участі в аграр­но­му рин­ку і по­си­ле­н­ня со­ці­аль­но­го за­хи­сту чле­нів та­ких­го­спо­дарств, сти­му­лю­ва­н­ня ство­ре­н­ня на їхо­сно­ві жит­тє­зда­тної си­сте­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської об­слу­го­ву­ю­чої ко­о­пе­ра­ції і подаль­шо­го за­без­пе­че­н­ня ком­пле­ксно­го роз­ви­тку ма­лих форм го­спо­да­рю­ва­н­ня в сіль­ській мі­сце­во­сті.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.