Мін­фін хо­че під­пи­са­ти з кра­ї­на­ми ЄС но­ві уго­ди про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів хо­че під­пи­са­ти з кра­ї­на­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу но­ві уго­ди про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня і пла­нує най­ближ­чим ча­сом про­ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з Ні­дер­лан­да­ми, Ве­ли­кою Бри­та­ні­єю, Бель­гі­єю, Швей­ца­рі­єю і Ав­стрі­єю, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ві­дом­ства з по­си­ла­н­ням на за­сту­пни­ка мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­ну Ма­кє­є­ву. За да­ни­ми Мін­фі­ну, Ма­кє­є­ва в се­ре­ду на зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми ком­па­ній — чле­нів Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні по­ві­до­ми­ла, що Мін­фін роз­ро­бив вла­сну стра­те­гію що­до пе­ре­гля­ду між­на­род- ни­хкон­вен­цій про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня, чле­ном яки­хє Укра­ї­на, і під­пи­са­н­ня но­ви­ху­год з кра­ї­на­ми ЄС з ме­тою за­лу­че­н­ня іно­зем­ни­хін­ве­сти­цій. На зу­стрі­чі з ком­па­ні­я­ми — чле­на­ми па­ла­ти Ма­кє­є­ва по­ві­до­ми­ла, що очі­ку­є­ться ра­ти­фі­ка­ція Вер­хов­ною Ра­дою Кон­вен­ції про уни­кне­н­ня по­двій­но­го опо­да­тку­ва­н­ня між Укра­ї­ною і Маль­тою. На зу­стрі­чі та­кож обго­во­рю­ва­ло­ся під­ви­ще­н­ня рів­ня до­три­ма­н­ня мі­жна­ро­дно­го по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства і ви­ко­на­н­ня по­ло­жень за­ко­ну США «Про до­да­тко­ві ви­мо­ги до іно­зем­ни­храх ун­ків» (FATCA).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.