«На­ші хло­пці во­ю­ють за Укра­ї­ну...»

Ке­рів­ник не­за­ре­є­стро­ва­ної пар­тії «Сва­бо­да» Сяр­гей Ви­со­цкі — про бі­ло­ру­сів у зо­ні АТО

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Сер­гій ЛАЩЕНКО

Остан­нім ча­сом по­жва­ви­ли­ся кон­та­кти бі­ло­ру­ської опо­зи­ції з укра­їн­ською гро­мад­ські­стю. До­брим фо­ном для ци­хкон­та­ктів є сам факт бі­ло­ру­ської при­су­тно­сті у зо­ні АТО. Зви­чай­но, є й та­кі етні­чні бі­ло­ру­си, які во­ю­ють про­ти України. Але при­єм­но, що во­дно­час є бі­ло­ру­ські по­бра­ти­ми, які ге­ро­ї­чно во­ю­ють на на­шо­му бо­ці. Са­ме про та­ких хло­пців ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з ке­рів­ни­ком не­за­ре­є­стро­ва­ної бі­ло­ру­ської пар­тії «Сва­бо­да» Сяр­ге­єм Ви­со­цкі.

«ЗА «ДНР» ВО­Ю­ЮТЬ БІ­ЛО­РУ­СЬКІ «СОВКИ», А НА УКРА­ЇН­СЬКО­МУ БО­ЦІ — БІ­ЛО­РУ­СЬКІ ПА­ТРІ­О­ТИ-ІДЕАЛІСТИ»

«На­ші хло­пці во­ю­ють за Укра­ї­ну і не­рід­ко ги­нуть за неї. Не так дав­но в АТО за­ги­нув бо­єць із по­зив­ним «Кент». Во­ю­вав, мо­же, й то­му, що у ньо­го ма­ма укра­їн­ка... Але ж він був гро­ма­дя­ни­ном Бі­ло­ру­сі, та й ба­тько у ньо­го бі­ло­рус. А ще ми по­хо­ва­ли Алє­ся Чер­ка­ши­на з Бе­ре­стей­щи­ни... Уби­ли хло­пця під До­не­цьком, а по­хо­ва­ли в рі­дно­му Бре­сті. Дру­зі че­ка­ли, що на похо­рон при­їде укра­їн­ський консул, але не до­че­ка­ли­ся... Ми до­би­ва­є­мо­ся на­ле­жно­го став­ле­н­ня до на­шихх ло­пців, які при­їха­ли до­по­ма­га­ти укра­їн­ським бра­там. Ко­ли Укра­ї­ні до­по­мо­га не по­трі­бна, то тре­ба про це ска­за­ти пу­блі­чно. Адже во­ни во­ю­ють, ри­зи­ку­ю­чи сво­їм жи­т­тям, во­дно­час не ма­ють жо­дни­хсо­ці­аль­них­га­ран­тій. Для біль­шо­сті з ни­хо­форм­ле­н­ня «ви­ду на про­жи­ва­н­ня» є ве­ли­кою про­бле­мою», — скар­жи­ться Сяр­гей. «За «ДНР» во­ю­ють бі­ло­ру­ські «совки», а на укра­їн­сько­му бо­ці — бі­ло­ру­ські па­трі­о­ти­і­де­а­лі­сти. Во­ни об’єд­на­ні у та­кти­чну гру­пу «Бі­ло­русь» — у скла­ді ба­таль­йо­ну «ДУК», — роз­по­від­ає Ви­со­цкі. Ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, хо­чу по­дя­ку­ва­ти ке­рів­ни­цтву «Пра­во­го се­кто­ра», який узяв на се­бе мі­сію об’єд­на­н­ня бі­ло­ру­ськи­хпа­трі­о­тів. До ре­чі, ор­га­ні­за­тор та­кти­чної гру­пи «Бі­ло­русь» та­кож за­ги­нув — незадовго до за­ги­бе­лі Алє­ся Чер­ка­ши­на. Де­хто з бі­ло­ру­сів во­ює те­пер у скла­ді «Азо­ву», де­хто — в ба­таль­йо­ні ОУН. До ре­чі, і Ва­сіль Пар­фян­ков, член на­шої пар­тії «Сва­бо­да», во­ю­вав на сході, був кіль­ка ра­зів по­ра­не­ний, пе­ре­бу­вав у го­спі­та­лі. До ре­чі, він і в Бі­ло­ру­сі був ув’язне­ний три­ва­лий час, по­тім ви­йшов на во­лю і при­їхав сю­ди. Від­вер­то ска­жу: я не в за­хва­ті від то­го, що чле­ни на­шої пар­тії во­ю­ють. Бо ми, все-та­ки, по­лі­ти­чна ор­га­ні­за­ція, а не вій­сько­ва. По-дру­ге, є ба­га­то справ і в са­мій Бі­ло­ру­сі. Але це сві­до­мий ви­бір лю­ди­ни... Вар­то ще зга­да­ти «Яку­ба Хма­ру», який де­який час очо­лю­вав та­кти­чну гру­пу «Бі­ло­русь». Це ду­же мо­ло­да лю­ди­на. Та й вза­га­лі, бі­ло­ру­си, які во­ю­ють на Дон­ба­сі, — не стар­ші 25 ро­ків. Хо­чу під­кре­сли­ти, що «Якуб Хмара» (як ви, ма­буть, зро­зумі­ли — це по­зив­ний бій­ця) та­кож за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе як му­жня лю­ди­на. Усьо­го на укра­їн­сько­му бо­ці в зо­ні АТО во­ює 150 — 200 бі­ло­ру­сів. Ро­сі­ян тро­хи біль­ше. Але ж нас ли­ше дев’ять міль­йо­нів, а ро­сі­ян — 140! Тож у про­цен­тно­му від­но­шен­ні бі­ло­ру­си ви­гля­да­ють більш не­бай­ду­жи­ми і більш про­укра­їн­ськи­ми. Вза­га­лі, вар­то на­га­да­ти, що за Укра­ї­ну во­ю­ють пе­ре­ва­жно гру­зи­ни, че­чен­ці й бі­ло­ру­си. Нам при­кро, що в укра­їн­ськи­хЗМІ рід­ко зга­ду­ють бі­ло­ру­сів, які во­ю­ють в АТО». За да­ни­ми МВС України, роз­по­від­ає чо­ло­вік, у зо­ні АТО вже загинули 20 бі­ло­ру­сів із тих, хто отри­мав гро­ма­дян­ство чи «вид на про­жи­ва­н­ня». А бу­ли ж і не­за­ре­є­стро­ва­ні.

«БІ­ЛО­РУ­СЬКІ КО­ЗА­КИ» ПРО­ЙШЛИ ВИШКІЛЬНІ ТА­БО­РИ У РІ­ЗНИХ ОБЛА­СТЯХ, І НЕ­МА­ЛО З НИХ ВОЮЄНА ДОН­БА­СІ»

Що­до про­ро­сій­ськи­хсил у Бі­ло­ру­сі Сяр­гей роз­по­від­ає: «Мі­цні по­зи­ції має так зва­на «Рус­ская пар­тия». Те­пер во­на ча­сто діє ав­то­ном­но, за сце­на­рі­єм Крем­ля, ігно­ру­ю­чи са­мо­го пре­зи­ден­та. Най­по­ту­жні­ші си­ли Ро­сії скон­цен­тро­ва­ні в си­ло­вих­стру­кту­рах , в РПЦ та ЗМІ. Так зва­ні бі­ло­ру­ські ко­за­ки про­йшли вишкільні та­бо­ри у рі­зни­хо­бла­стях , і не­ма­ло з ни­хво­ює на Дон­ба­сі. Різ­ке по­си­ле­н­ня ім­пер­ських­стру­ктур по­ча­ло­ся пі­сля при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ком РПЦ у Бі­ло­ру­сі єпис­ко­па Пав­ла з Ря­за­ні. Па­вел за­мі­нив клір ви­хід­ця­ми з Ро­сії. Був узя­тий курс на ор­га­ні­за­цію свя­ще­ни­ка­ми юна­цьки­хбо­йо­ви­хцен­трів спіль­но з ко­за­чи­ми стру­кту­ра­ми. У ко­жній обла­сті бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні цен­три «бо­йо­вої й пра­во­слав­ної під­го­тов­ки». Юна­ків вер­бу­ють із ба­га­то­ді­тни­хі ан­ти­со­ці­аль­ни­хсі­мей...»

«ДУ­ЖЕ ВА­ЖЛИ­ВИМ ЄУТВОРЕННЯ АЛЬЯН­СУ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИХ НА­ЦІЙ»

«Ду­же ва­жли­вим для бі­ло­ру­сів є утво­ре­н­ня Альян­су балто-чор­но­мор­ськи­хна­цій, — пе­ре­хо­дить до по­зи­ти­ву Сяр­гей. — До­ку­мент під­пи­са­ли по­лі­ти­чні пар­тії, гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, окре­мі ав­то­ри­те­тні лю­ди — із Гру­зії, Ли­тви, Бі­ло­ру­сі... Латвія по­ки не ри­зи­кну­ла під­пи­са­ти че­рез по­ту­жний тиск Ро­сії, але в ці­ло­му ла­ти­ші під­три­му­ють Альянс. Я, зі сво­го бо­ку, всі­ля­ко спри­яю кон­та­ктам між укра­їн­ським і поль­ським па­трі­о­ти­чним се­ре­до­ви­щем. На­віть ба­чу в цьо­му свою по­лі­ти­чну мі­сію. У Поль­щі скла­дна си­ту­а­ція; якщо хтось ду­має, що в Укра­ї­ні по­зи­ції ФСБ ду­же мі­цні, а в Поль­щі — все в по­ряд­ку, той ду­же по­ми­ля­є­ться. Там мо­же ні з то­го ні з сьо­го ви­ни­кну­ти ні­ко­му не ві­до­мий ін­фор­ма­цій­ний ка­нал, який день у день роз­по­від­а­ти­ме про «Во­лин­ську рі­зню», по­ка­зу­ва­ти­ме на­йо­діо­зні­ші репортажі. Ке­рів­ник та­ко­го ка­на­лу пі­до­зрі­ло швид­ко стає міль­йо­не­ром, ку­пує яхту і дім на Маль­ді­вах... По­ки від­по­від­ні слу­жби по­чи­на­ють роз­би­ра­ти­ся, — адже там де­мо­кра­тія, і всі про­це­ду­ри ви­три­му­ють, — тут уже від­кри­ва­ють якийсь ін­ший ан­ти­укра­їн­ський ка­нал... І так да­лі. І все ж, я ві­рю, що на­ші зу­си­л­ля в на­пря­мі утво­ре­н­ня Альян­су балто-чор­но­мор­ськи­хна­цій бу­ли не­да­рем­ни­ми, і по­зи­тив­ний ре­зуль­тат ра­но чи пі­зно бу­де».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.