«Не­хай во­ни по­ди­ха­ють...»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

За­мі­тка ко­ри­сту­ва­ча Ми­ко­ли Трав­кі­на (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

«Ро­сіє, ти оду­рі­ла...» —з бо­лем у сер­ці ви­ди­хнув Юрій Ка­ря­кін у гру­дні да­ле­ко­го 1993 ро­ку.

Юрій Ка­ря­кін по­мер 2011 ро­ку, а той, ким Ро­сія «оду­рі­ла» на ви­бо­рах 1-ї Дер­жду­ми, жи­вий, здо­ро­вий і вті­лює сьо­го­дні­шню елі­ту дер­жа­ви...

Ожи­рів­ши від не­роб­ства і зна­ха­бнів­ши від все­до­зво­ле­но­сті, в ефі­рі го­лов­но­го дер­жав­но­го ТВ-ка­на­лу він бриз­кав сли­ною: «І нам це ви­гі­дно! Не­хай во­ни по­ди­ха­ють і ги­нуть...»

Ско­рі­ше за все, Пє­сков або На­ри­шкін ска­жуть, що це при­ва­тна дум­ка і не від­обра­жає по­зи­ції дер­жа­ви або Дер­жду­ми.

Але че­рез чо­ти­ри ти­жні в обла­ска­но­го вла­дою Ж. юві­лей —70 ро­ків. Ду­ма­є­ться, що, крім осо­би­сти­хпо­здо­ров­лень від пре­зи­ден­та, прем’єра і ре­шти по вер­ти­ка­лі, йо­му вру­чать і ор­ден «За за­слу­ги пе­ред Ві­тчи­зною» мі­ні­мум II сту­пе­ня. За­слу­жив же...

Ро­сія не вста­ла... Ро­сія про­дов­жує ле­жа­ти, і хво­ро­ба, за всі­ма озна­ка­ми, про­гре­сує.

Але пов­ста­ли ша­рі­ко­ви. Во­ни під­ня­ли­ся з ко­лін, вір­ні­ше, з нав­ка­ра­чок, ви­пря­ми­ли­ся на пов­ний зріст і... за­гав­ка­ли. Адже ша­рі­ков на­віть на дво­хно­га­хза­ли­ша­є­ться «ша­рі­ком».

...А оскіль­ки ін­ших, люд­ських го­ло­сів, в дер­жав­но­му те­ле­ба­чен­ні не­має, то світ вва­жає це офі­цій­ним гав­ко­том Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.