Ви­бо­ри ар­хі­те­кто­ра. Ще один дубль

Фі­нал кон­кур­су на го­лов­но­го зод­чо­го Ки­є­ва за­вер­шив­ся... стар­том нового від­бо­ру. Хто від цьо­го ви­грає?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Кон­курс із від­бо­ру го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва при­зу­пи­не­но за рі­ше­н­ням сто­ли­чно­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка. Май­же на фі­ні­ші ар­хі­те­ктор­ські зма­га­н­ня за­йшли у глу­хий кут. Пі­сля ого­ло­ше­н­ня імен п’ятьох кан­ди­да­тів, з яких чле­ни кон­кур­сної ко­мі­сії ма­ли обра­ти пе­ре­мож­ця, щось пі­шло не так. По-пер­ше, жо­ден із пре­тен­ден­тів не вла­што­ву­вав гро­ма­ду. На­га­да­є­мо, до топ-спи­ску уві­йшли бі­зне­смен Ан­дрій Мир­го­род­ський, при­че­тний до скан­даль­них бу­дів­ництв у цен­трі сто­ли­ці; ко­ли­шній го­лов­ний ар­хі­те­ктор Се­ва­сто­по­ля Юрій Скля­рен­ко, яко­го пі­до­зрю­ють у ко­ру­пцій­них афе­рах; ав­тор скан­даль­но­го Ге­не­раль­но­го пла­ну мі­ста до 2025 ро­ку Сер­гій Ка­за­рянц; ди­ре­ктор КО «Ін­сти­тут ге­не­раль­но­го пла­ну мі­ста Ки­є­ва» Сер­гій Бро­не­ви­цький та ма­ло­зна­ний ар­хі­те­ктор, ке­рів­ник ТОВ «Ар­хі­те­ктур­ний дім» Ігор Пи­са­рець.

Пре­тен­зії бу­ли і до са­мо­го кон­кур­сно­го жу­рі: за­мість узго­дже­ної про­це­ду­ри від­бо­ру кан­ди­да­тів за їхні­ми про­фе­сій­ни­ми яко­стя­ми, до­сві­дом, ре­пу­та­ці­єю, ур­ба­ні­сти­чни­ми по­гля­да­ми в остан­ній мо­мент во­но ви­рі­ши­ло го­ло­су­ва­ти за фі­на­лі­стів, став­ля­чи хре­сти­ки на­про­ти сво­їх фа­во­ри­тів.

ПРОЦЕДУРНІ КОЛІЗІЇ

На цьо­му ета­пі кон­курс за­галь­му­вав­ся: ко­мі­сія зби­ра­лась ще кіль­ка ра­зів, що­б­узго­ди­ти про­це­ду­ру го­ло­су­ва­н­ня за пе­ре­мож­ця, вра­ху­ва­ти ви­мо­ги гро­мад­сько­сті, аспе­кти, на які тре­ба звер­ну­ти ува­гу при ви­рі­шаль­но­му від­бо­рі. До кон­сен­су­су так і не ді­йшли. Ві­та­лій Кли­чко на одно­му із за­сі­дань за­зна­чив, що ко­ли ко­мі­сія не зу­міє домовитись, то він ого­ло­сить при­зу­пи­не­н­ня кон­кур­су. Як ба­чи­мо, мер до­три­мав сло­ва.

«Ко­мі­сія зі­ткну­ла­ся з об­ста­ви­на­ми, які уне­мо­жли­ви­ли ухва­ле­н­ня об’єктив­но­го та спра­ве­дли­во­го для мі­ста рі­ше­н­ня. Зокре­ма, з від­су­тні­стю чі­тко про­пи­са­них про­це­дур (бо кон­курс про­во­див­ся впер­ше). І та­кож про­блем­ною пе­ре­шко­дою у ви­зна­чен­ні пе­ре­мож­ця кон­кур­су ста­ло су­мі­ще­н­ня по­сад го­лов­но­го ур­ба­ні­ста і ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри. У про­це­сі ро­бо­ти усу­ну­ти ці мо­мен­ти не вда­ло­ся», — іде­ться в за­яві мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва.

«РИ­ЗИ­КИ НЕ ВІД­ПО­ВІД­А­ЮТЬ ЗАР­ПЛА­ТІ»

Те­пер по­са­ди го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра і ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції бу­дуть роз­ді­ле­ні. Екс­пер­ти ба­чать у цьо­му по­зи­тив, бо за­над­то ве­ли­ке на­ван­та­же­н­ня на одну лю­ди­ну.

«Але у рі­шен­ні Кли­чка не про­зву­ча­ло, що бу­де пе­ре­оці­не­на їхня си­сте­ма опла­ти, — на­зи­ває мінуси та­ко­го роз­по­ді­лу ар­хі­те­ктор Олег Гре­чух. — За шта­тним роз­кла­дом най­біль­ший по­са­до­вий оклад у пра­ців­ни­ків де­пар­та­мен­ту ста­но­вить 1730 гри­вень. Мо­же, є якісь пре­мії, але ба­зо­ва зар­пла­та низь­ка для Ки­є­ва та для ри­зи­ків ці­єї по­са­ди. За за­галь­ни­ми під­ра­хун­ка­ми, близь­ко міль­йо­на ква­дра­тних ме­трів жи­тла зда­є­ться що­ро­ку у сто­ли­ці — це мі­льяр­дна су­ма, а по­трі­бні для цьо­го до­зво­ли ви­дає го­лов­ний ар­хі­те­ктор. Тоб­то якась абсолютна не­від­по­від­ність ри­зи­ків і си­сте­ми опла­ти. Це мо­ти­вує до ро­бо­ти лю­дей, які го­то­ві або без­ко­ри­сли­во пра­цю­ва­ти, або до­бре за­ро­бля­ють на ко­ру­пцій­них схе­мах».

«ТО­КСИ­ЧНІ» КАН­ДИ­ДА­ТИ

Міський го­ло­ва не по­яснив, хто ж оби­ра­ти­ме ар­хі­те­кто­ра з другої спро­би — та са­ма ко­мі­сія чи но­ва. Не­зро­зумі­ло, за яки­ми про­це­ду­ра­ми і ко­ли це ро­би­ти­муть. На дум­ку гро­мад­сько­го акти­ві­ста Сер­гія Щел­ку­но­ва, но­вий від­бір бу­де не ра­ні­ше, ніж у трав­ні, ко­ли на­бу­де чин­но­сті но­вий за­кон про держ­слу­жбу — за йо­го пра­ви­ла­ми мі­сто й оби­ра­ти­ме сво­го зод­чо­го. Ке­рів­ни­ка де­пар­та­мен­ту мо­жуть при­зна­ча­ти, як і ра­ні­ше, з-по­між чи­нов­ни­ків КМДА вну­трі­шні­ми роз­по­ря­дже­н­ня­ми.

«З одно­го бо­ку, ма­є­мо пе­ре­мо­гу, бо на­ре­шті за­йшла мо­ва про роз­по­діл по­сад. Адже кан­ди­да­ти на го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра бу­ли від­вер­то слаб­кі, «то­кси­чні». Те­пер є біль­ша ймо­вір­ність, що з’яв­ля­ться но­ві уча­сни­ки, у яких не­має кон­флі­ктів ін­те­ре­сів чи зв’яз­ків з оку­па­цій­ною вла­дою Кри­му. З ін­шо­го бо­ку, має бу­ти при­зна­че­ний в. о. ке­рів­ни­ка де­пар­та­мен­ту, бо ве­сна — це бу­ді­вель­ний се­зон, має бу­ти лю­ди­на для під­пи­су до­ку­мен­тів. Але по­ки не­зро­зумі­ло, хто це бу­де», — до­дає Сер­гій Щел­ку­нов.

ЯКА ЙМО­ВІР­НІСТЬ ЧЕ­СНО­ГО КОН­КУР­СУ?

Хоч но­вий кон­курс офі­цій­но не ого­ло­ше­но, екс­пер­ти на­пе­ред ді­ля­ться по­ра­да­ми, як йо­го про­ве­сти без про­валь­них по­ми­лок. «Спо­ча­тку вар­то до­слі­ди­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми, що пра­цю­ють у де­пар­та­мен­ті, їх мі­ні­мі­зу­ва­ти, а по­тім уже бра­тись за роз­ви­ток мі­ста, пла­ну­ва­ти якісь об’єкти, — вва­жає Олег Гре­чух. — На­віть якщо з другої спро­би не ви­йде обра­ти до­стой­но­го кан­ди­да­та, тре­ба че­ка­ти тре­тьої. До чи­нов­ни­ків ра­но чи пі­зно має ді­йти, що з та­кою зар­пла­тою, ко­ру­пцій­ни­ми ри­зи­ка­ми та на­яв­ною си­сте­мою, про­ве­сти че­сний кон­курс чи обра­ти іде­аль­но­го кан­ди­да­та, не­мо­жли­во. По­ста­вив­ши йо­го в цю си­сте­му і в та­кі умо­ви, все одно ді­йде­мо до то­го, з чо­го по­чи­на­ли. Має бу­ти ба­че­н­ня мі­ста — як во­но бу­де опла­чу­ва­ти цю ро­бо­ту, кон­тро­лю­ва­ти, ка­ра­ти за ко­ру­пцій­ні дії, а вже по­тім тре­ба під­би­ра­ти лю­ди­ну на по­са­ду».

Чи вда­сться обра­ти го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра з другої спро­би — екс­пер­ти уни­ка­ють про­гно­зів. Бо ва­жли­ва не кіль­кість, а якість. Щоб­пе­ре­мо­гли ін­те­ре­си мі­ста, а не чи­їсь бі­зне­со­ві за­ці­кав­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.