Про справ­жні го­ло­си справ­жньої кра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Ру­слан КВІНТА: «Ма­кси­маль­ний акцент – на укра­їн­ській му­зи­ці»

У по­пу­ляр­но­му му­зи­чно­му про­е­кті ка­на­лу «1+1» «Го­лос кра­ї­ни-6» — фі­наль­на ста­дія від­бо­ру уча­сни­ків. Зір­ко­вий склад жу­рі — Свя­то­слав Ва­кар­чук, Ті­на Ка­роль, По­тап та Іван Дорн — про­слу­ха­ли вже біль­шість ба­жа­ю­чих по­тра­пи­ти у фі­нал. Місць у ко­ман­дах тре­не­рів май­же не за- ли­ши­ло­ся, і, від­по­від­но, бо­роть­ба за кра­щі го­ло­си сут­тє­во по­си­лю­є­ться. У чо­му се­крет успі­ху та­лант- шоу, яке тра­ди­цій­но має ша­ле­ні рей­тин­ги? Як від­бу­ва­ли­ся ви­їзні ка­стин­ги для уча­сни­ків і де вда­ло­ся зна­йти пре­кра­сні го­ло­си для про­е­кту? А го­лов­не — чо­му в про­е­кті цьо­го се-

зо­ну зро­бле­но акцент на укра­їн­ську му­зи­ку? Про це « День » роз­мов­ляв із ві­до­мим ком­по­зи­то­ром, му­зи­чним про­дю­се­ром про­е­кту « Го­лос кра­ї­ни »

Ру­сла­ном КВІНТОЮ, який кра­ще за всіх знає, з яким ре­пер­ту­а­ром мо­жна від­ря­джа­ти уча­сни­ків на сце­ну.

ФО­ТО НАДАНО КАНАЛОМ «1+1»

ВІРТУОЗНИЙ ГІ­ТА­РИСТ ЧИНГІЗ МУСТАФАЄВ ЗА РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТА­МИ ПЕР­ШО­ГО ДНЯ СЛІПИХ ПРОСЛУХОВУВАНЬ ПО­ТРА­ПИВ У КО­МАН­ДУ СВЯТОСЛАВА ВАКАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.