Про сма­чну... книж­ку

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

По­ча­ток кві­тня мо­жна впев­не­но на­зва­ти сма­чним та по­жив­ним. 1 кві­тня, крім усім ві­до­мо­го Дня дур­ня, від­зна­ча­ють День сма­чної книж­ки, а 2 кві­тня — День ди­тя­чої книж­ки. Та­ким чи­ном, ци­ми дня­ми мо­жна по­ла­су­ва­ти книж­ка­ми в пря­мо­му та пе­ре­но­сно­му сен­сі.

Ідея від­зна­ча­ти День сма­чної книж­ки спа­ла на дум­ку Джу­діт Хоф­фе­берг та Бе­а­тіс Ко­рон 2000 ро­ку на честь ку­лі­на­ра Жа­на Ан­тель­ма Брі­лья-Са­ва­ре­на, ав­то­ра зна­ме­ни­то­го тра­кта­ту «Фі­зі­о­ло­гія сма­ку». Цьо­го дня за­ве­де­но го­ту­ва­ти й ви­став­ля­ти на за­галь­ний огляд фе­сти­ва­лю будь- які стра­ви, але з одні­єю умо­вою — во­ни ма­ють сво­їм ви­гля­дом на­га­ду­ва­ти книж­ки, при­найм­ні фор­мою. Хоч як це див­но, свя­то на­про­чуд по­пу­ляр­не. Зокре­ма, в Ав­стра­лії, Бра­зи­лії, Ін­дії, Іта­лії, Япо­нії, Ма­рок­ко, Ні­дер­лан­дах та ін­ших кра­ї­нах сві­ту.

Ну, а День ди­тя­чої книж­ки на­справ­ді є днем народження Ган­са Крі­сті­а­на Ан­дер­се­на й ві­дзна­ча­є­ться аж з 1967 ро­ку за іні­ці­а­ти­вою ні­ме­цької пи­сьмен­ни­ці Йє­л­лє Ле­пман. Цьо­го дня ор­га­ні­за­то­ри при­ді­ля­ють най­біль­ше ува- ги про­па­ган­ді актив­но­го чи­та­н­ня се­ред ді­тей.

Чу­до­вий збіг свят, чи не так? Спо­ча­тку ди­ти­на мо­же по­ла­су­ва­ти сма­чною книж­кою, а по­тім отри­ма­ти «на де­серт» справ­жню. Як на ме­не — це чу­до­вий спо­сіб­по­пу­ля­ри­за­ції кни­жок! І не тіль­ки се­ред ді­тей.

МАЛЮНОКАВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.