Кво­тна... му­зи­ка,

Або Чо­му акту­аль­на іні­ці­а­ти­ва В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка пе­ре­сва­ри­ла ві­тчи­зня­ний шоу-бі­знес

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Не жар­тів­ли­вий скан­дал цьо­го ти­жня роз­го­рів­ся в укра­їн­сько­му шоу-бі­зне­сі. При­чи­на — так зва­ні «кво­ти Ки­ри­лен­ка». Ще на по­ча­тку сі­чня ві­це-прем’єр, мі­ністр куль­ту­ри В’яче­слав Ки­ри­лен­ко за­кли­кав де­пу­та­тів прийня­ти змі­ни до за­ко­но­дав­ства, які бдо­зво­ли­ли від­би­ра­ти лі­цен­зії у FMра­діо­стан­цій, якщо ті не транс­лю­ва­ти­муть в ефі­рі пі­сні укра­їн­ською мо­вою. Ме­та в уря­дов­ця бла­го­ро­дна — сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток та під­трим­ку укра­їн­ської му­зи­ки. А от за­со­би, яки­ми він ви­рі­шив «роз­во­ру­ши­ти» ри­нок, на­сто­ро­жи­ли як екс­пер­тів, так і ви­ко­нав­ців, не ка­жу­чи вже про са­мі ра­діо­стан­ції, ке­рів­ни­цтво яких про­гно­зо­ва­но за­су­ди­ло іні­ці­а­ти­ву.

Так, збіль­ши­ти кіль­кість укра­ї­но­мов­них пі­сень на ра­діо Ки­ри­лен­ко пла­нує змі­на­ми у за­ко­но­про­е­кті №3822 «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну України «Про те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня» (що­до час­тки пі­сень дер­жав­ною мо­вою в му­зи­чних ра­діо­про­гра­мах і ра­діо­пе­ре­да­чах) » , який бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 28 сі­чня на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми Оле­гом Ме­ду­ни­цею («Народний фронт»), Іго­рем Ар­тю­шен­ком («Блок Пе­тра По­ро­шен­ка » ) , І ва­ном Круль­ком («Батьківщина») та Оле­гом Ля­шком («Ра­ди­каль­на пар­тія»). За­ко­но­про­ект про­по­нує прин­цип «по­двій­но­го кво­ту­ва­н­ня». З одно­го бо­ку він спря­мо­ва­ний збе­рег­ти ви­мо­гу транс­ля­ції 50% му­зи­чних творів укра­їн­ських ав­то­рів. З ін­шо­го — за­про­ва­ди­ти кво­ту пі­сень дер­жав­ною мо­вою в роз­мі­рі 75% від за­галь­но­го об­ся­гу пі­сень ук- ра­їн­ських ав­то­рів і ви­ко­нав­ців. При цьо­му ра­діо­ор­га­ні­за­ції по­вин­ні бу­дуть за­без­пе­чу­ва­ти до­три­ма­н­ня та­ко­го спів­від­но­ше­н­ня рів­но­мір­но про­тя­гом усьо­го ефір­но­го ча­су.

Низ­ка укра­їн­ських ви­ко­нав­ців від­ра­зу ви­сло­ви­ла­ся на під­трим­ку іні­ці­а­ти­ви кво­ту­ва­н­ня, зокре­ма пу­блі­чно за­яви­ла про свою по­зи­цію з цьо­го при­во­ду Ан­тін Му­хар­ський, Оле­ксандр Яр­мо­ла, Іван Ле­ньо, Та­рас Ком­па­ні­чен­ко, Са­шко Лір­ник та ін­ші. « Пи­та­н­ня при­су­тно­сті « ру­сько­го мі­ра » в ефі­рі на­ших ра­діо­стан­цій є ду­же на­бо­лі­лим і акту­аль­ним, оскіль­ки єди­ним мар­ке­ром укра­їн­ства мо­же слу­жи­ти ли­ше мо­ва, ін­ших мар­ке­рів не­має. То­му про­сто не­об­хі­дна під­трим­ка дер­жа­ви що­до вве­де­н­ня кво­ти 37,5% для укра­ї­но­мов­но­го му­зи­чно­го про­ду­кту » , — за­явив Ан­тін Му­хар­ський.

Однак цьо­го ти­жня у ме­діа роз­по­всю­ди­ли пу­блі­чний лист ви­ко­нав­ців, які «про­ти» — та­ких 55! Во­ни ка­те­го­ри­чно за­су­ди­ли іні­ці­а­ти­ву Ки­ри­лен­ка, адже пе­ре­ко­на­ні, що це — ба­наль­ний по­пу­ліст­ський крок, і ре­аль­но ви­ко­на­ти її, на­віть якщо це пе­ред­ба­ча­ти­муть змі­ни в за­ко­но­дав­стві, бу­де не­мо­жли­во. Се­ред під­пи­сан­тів до­ку­мен­та — Ан­дрій Хлив­нюк, Дми­тро Шу­ров, Alloise, гурт Dvoe, Ті­на Ка­роль, Сві­тла­на Ло­бо­да, Іри­на Бі­лик, Ві­ктор Пав­лік, Ві­та­лій Ко­злов­ський, гурт Lama, На­та­лія Мо­ги­лев­ська, гурт The Hardkiss, Зла­та Огне­вич, Оле­ксій По­та­пен­ко (По­тап), Ру­слан Квінта та ін­ші. Цей лист бу­кваль­но пі­ді­рвав Ін­тер­нет, у яко­му ти­ся­чі укра­їн­ців зви­ну­ва­ти­ли під­пи­сан­тів у ро­бо­ті на во­ро­га. Та й са­мі му­зи­кан­ти — ті, що «за» кво­ти, і ті, що «про­ти», упро­довж ти­жня пу­блі­чно пе­ре­сва­ри­ли­ся.

«Про кво­ти, па­трі­о­тизм і аде­ква­тність. На сьо­го­дні, із во­сьми пі­сень в ефі­рах усіх ра­діо України зву­чить тіль­ки ОДНА укра­їн­ська пі­сня! Ува­га — ОДНА!!! Мі­ністр куль­ту­ри Ки­ри­лен­ко за­про­по­ну­вав вве­сти кво­ту, де із во­сьми — ТРИ бу­дуть укра­їн­ськи­ми. Ме­дій­ни­ки, оче­ви­дно проросійські, здійня­ли га­лас — це зро­зумі­ло і пе­ред­ба­чу­ва­но. Але як на та­кі за­яви ре­а­гу­ва­ти? Хі­ба що фра­зою Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча — «гір­ше ля­ха свої ді­ти її роз­пи­на­ють...» — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» лі­дер гур­ту KOZAK SYSTEM Іван Ле­ньо.

Ма­ло не ді­йшло до свар­ки і на за­сі­дан­ні пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту з пи­тань сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки, де 30 бе­ре­зня обго­во­рю­ва­ли іні­ці­а­ти­ву кво­ту­ва­н­ня укра­їн­ської му­зи­ки на ра­діо. В ре­зуль­та­ті — ав­то­рам про­е­кту №3822 чле­ни ко­мі­те­ту по­ра­ди­ли до­о­пра­цю­ва­ти йо­го і пред­ста­ви­ти у ком­про­мі­сно­му ва­рі­ан­ті.

На­справ­ді під­ня­та про­бле­ма (і свар­ки дов­ко­ла неї), яку так ви­шу­ка­но сма­ку­ва­ли укра­їн­ські ме­діа, — не та­ка одно­зна­чна, як зда­є­ться на пер­ший по­гляд. З одно­го бо­ку, під­три­му­ва­ти ін­фор­ма­цій­ний про­стір, зокре­ма укра­їн­ську му­зи­ку в ефі­рі ра­діо, по­трі­бно, адже ни­ні в ефі­рі FMра­діо­стан­цій ли­ше 5% пі­сень укра­їн­ською мо­вою. З дру­го­го — чи дій­сно зна­йде­ться 75% які­сних і по­пу­ляр­них укра­ї­но­мов­них творів укра­їн­ських ви­ко­нав­ців? Чи не «за­труть пла­тів­ку» ти­ми са­ми- ми тво­ра­ми ра­діо­стан­ції? І, зре­штою, чо­му, го­во­ря­чи про укра­їн­ську му­зи­ку на ра­діо та не­об­хі­дність її кво­ту­ва­н­ня, мо­ва, зде­біль­шо­го, ли­ше про пі­сен­ний жанр? З ци­ми за­пи­та­н­ня­ми «День» звер­нув­ся до му­зи­чних екс­пер­тів.

«ІНО­ЗЕМ­НА МУ­ЗИ­КА — ЦЕ НЕ ЛИ­ШЕ РО­СІЙ­СЬКА» Га­ли­на СТЕПАНЧЕНКО, ві­до­мий му­зи­ко­зна­вець, до­ктор фі­ло­со­фії ми­сте­цтва:

— Як му­зи­ко­зна­вець, який за­йма­є­ться істо­рі­єю укра­їн­ської му­зи­ки, су­ча­сни­ми тен­ден­ці­я­ми, вва­жаю, що укра­їн­ська пі­сня укра­їн­ською мо­вою — і ав­тор­ська, і на­ро­дна — на­скіль­ки са­мо­до­ста­тня і цін­на, що мо­же лег­ко за­йма­ти 60% ефі­ру ві­тчи­зня­но­го ра­діо. Але тре­ба ро­зу­мі­ти, що є ба­га­то творів з Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Ро­сії... які по­вин­ні зву­ча­ти мо­вою ори­гі­на­лу. І тут компромісів бу­ти не мо­же. Якщо, ска­жі­мо, опе­ра на­пи­са­на у Фран­ції, во­на в укра­їн­сько­му опер­но­му те­а­трі лу­на­ти­ме фран­цузь­кою; якщо в Ро­сії — ро­сій­ською. Це — сві­то­вий стан­дарт. То­му, на мо­жу дум­ку, за­про­по­но­ва­ні 50% іно­зем­ної му­зи­ки має лу­на­ти мо­вою ори­гі­на­лу, але да­вай­те від­вер­то го­во­ри­ти, що іно­зем­на му­зи­ка — це не ли­ше ро­сій­ська, і не ли­ше естра­дна.

Укра­їн­ська му­зи­чна куль­ту­ра вже дав­но ін­те­гро­ва­на у сві­то­вий кон­текст, але в са­мій Укра­ї­ні, хоч як па­ра­до­ксаль­но, її май­же ні­хто не знає. І ра­діо та­кож не­се за це від­по­від­аль­ність. Так, бе­зу­мов­но, ли­ше ви­ко­на­вець має пра­во оби­ра­ти, якою мо­вою спів­а­ти. Та ж Джа­ма­ла, до при­кла­ду, пре­кра­сно спів­ає не ли­ше ро­сій­ською, а й крим­сько­та­тар­ською та ан­глій­ською. Але, по­при упо­до­ба­н­ня ви­ко­нав­ців, є та­ка кра­ї­на — Укра­ї­на, і во­на має аб­со­лю­тно всі під­ста­ви за­хи­ща­ти свій куль­тур­но-ін­фор­ма­цій­ний про­стір. То­му за­га­лом, пі­сля до­о­пра­цю­ва­н­ня, я схваль­но оці­ню­ють іні­ці­а­ти­ву В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка. Якщо ми не бу­де­мо куль­ти­ву­ва­ти укра­їн­ську пі­сню, змі­ню­ва­ти­ме­ться на­ша сві­до­мість.

До ре­чі, в На­ціо­наль­ну спіл­ку ком­по­зи­то­рів України звер­ну­ла­ся Київська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція з про­ха­н­ням до­по­мог­ти пі­ді­бра­ти укра­їн­ську му­зи­ку, яка мо­гла блу­на­ти в мі­сько­му транс­пор­ті. Ми «ки­ну­ли клич» — і вже зі­бра­ли не­ймо­вір­ний пласт пре­кра­сних творів. Мо­же, і ра­діо­стан­ці­ям тре­ба ви­йти за ме­жі сво­го «фор­ма­тно­го ба­че­н­ня»?

«УКРА­ЇН­СЬКУ МУ­ЗИ­КУ НЕ МО­ЖНА ОБМЕ­ЖУ­ВА­ТИ ПІСЕННИМ ЖАН­РОМ» Ле­ся ОЛІЙНИК, му­зи­ко­зна­вець:

— Чо­му йде­ться тіль­ки про пі­сен­ний жанр, зде­біль­шо­го — про естра­ду? Якщо укра­їн­ська му­зи­ка спри­йма­є­ться тіль­ки че­рез естра­дний жанр, то про яку кво­ту і здо­ро­вий глузд ми вза­га­лі мо­же­мо го­во­ри­ти? Якщо на ра­діо вза­га­лі не зву­чить на­ша ви­да­тна му­зи­ка, на­при­клад тво­ри Силь­ве­стро­ва, Ско­ри­ка... Му­зи­ка, яку знає увесь світ. Укра­їн­ська му­зи­ка — це не тіль­ки пі­сен­ний жанр. Я про­ти то­го, щоб го­во­ри­ти про кво­ти на на­шу му­зи­ку, обме­жу­ю­чи її ли­ше ма­лень­ким «острів­цем». Перш ніж сер­йо­зно го­во­ри­ти про кво­ту­ва­н­ня, іні­ці­а­то­рам но­во­вве­день по­трі­бно про­пи­са­ти чі­тке ви­зна­че­н­ня тер­мі­нів. У та­ко­му си­ро­му ви­гля­ді я про­ти квот. Тре­ба бра­ти укра­їн­ську му­зи­ку в усьо­му ве­ли­че­зно­му її ма­си­ві — як кон­текс­ту ва­жли­во­го пла­сту світової куль­ту­ри.

В’ЯЧЕ­СЛАВ КИ­РИ­ЛЕН­КО

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ДО ІСТО­РІЇ ПИ­ТА­Н­НЯ. ЩЕ В ЛИ­СТО­ПА­ДІ 2011 РО­КУ КИ­Я­НИ ВИЙШЛИ НА АКЦІЮ ПРО­ТЕ­СТУ ПРО­ТИ ЗА­КО­НУ, ЯКИМ ПЕ­РЕД­БА­ЧА­ЛО­СЯ СКО­РО­ЧЕ­Н­НЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ АУ­ДІО- ТА ВІДЕОПРОДУКЦІЇ В УКРА­ЇН­СЬКО­МУ ЕФІ­РІ ВДВІ­ЧІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.