За­яви і спро­сту­ва­н­ня

Не мо­жна, ре­аль­но во­ю­ю­чи, вда­ва­ти, що вій­ни не­має

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛО­СЄВ

Усту­дії те­ле­ка­на­ла 3STV ексмі­ністр за­кор­дон­них справ Во­ло­ди­мир Огризко чі­тко й одно­зна­чно ви­сло­вив пе­ре­ко­на­н­ня в то­му, що за те­ро­ри­сти­чни­ми акта­ми в Брюс­се­лі так чи іна­кше сто­їть РФ. До ре­чі, ві­це- спі­кер Дер­жав­ної ду­ми Ро­сії Во­ло­ди­мир Жи­ри­нов­ський пу­блі­чно за­явив, що те­ра­кти в Єв­ро­пі ви­гі­дні Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. А хто бсум­ні­вав­ся? Між ін­шим, по­ло­же­н­ня рим­сько­го пра­ва: «Ко­му ви­гі­дно?» й сьо­го­дні не втра­ти­ло сво­го зна­че­н­ня. Ви­слов­лю­ва­н­ня Жи­ри­нов­сько­го — це на­пів­зі­зна­н­ня...

У то­му ж ду­сі, що й пан Огризко, ви­сло­вив­ся і гла­ва СБУ Ва­силь Гри­цак. Ра­дує, що СБУ, на­ре­шті, почала по­мі­ча­ти оче­ви­дні ре­чі. Дій­сно, якщо РФ діє те­ро­ри­сти­чни­ми ме­то­да­ми про­ти України, то чо­му їй не ді­я­ти та­ки­ми ж ме­то­да­ми про­ти ін­ших дер­жав. Якщо СРСР ди­ри­гу­вав у 60-ті, 70-ті, 80-ті ро­ки ХХ ст. те­ро­ри­ста­ми у Третьому сві­ті, на Близь­ко­му Сході, у ФРН, Іта­лії й ін­ших кра­ї­нах, чо­му ни­ні­шні спец­слу­жби РФ по­вин­ні від­мов­ля­ти­ся від та­кої пра­кти­ки? Тим па­че що ні­хто ні в чо­му не по­ка­яв­ся й ні від чо­го не від­мо­вив­ся. Са­ме СРСР сто­яв за « Фра­кці­єю Чер­во­ної ар­мії» (група Ба­а­де­ра-Майн­хоф) у За­хі­дній Ні­меч­чи­ні, за « Чер­во­ни­ми бри­га­да­ми » в Іта­лії, а от­же, й за всі­ма ви­бу­ха­ми, вбив­ства­ми, що здій­сни­ли ці ор­га­ні­за­ції.

Істе­ри­чна ре­а­кція ро­сій­сько­го прем’ єра Д. Ме­две­дє­ва, який опу­стив­ся до осо­би­стих образ на адре­су гла­ви СБУ, по­бі­чно під­твер­джує при­пу­ще­н­ня ке­рів­ни­ка укра­їн­ської спец­слу­жби. Ви­я­ви­ло­ся, що се­ред більш ніж двох де­ся­тків те­ро­ри­стів, які го­ту­ва­ли­ся від­пра­ви­ти­ся до Си­рії й бу­ли аре­што­ва­ні СБУ, абсолютна біль­шість — гро­ма­дя­ни РФ. А от про ана­ло­гі­чні аре­шти й за­три­ма­н­ня на те­ри­то­рії Ро­сії щось не чу­ти. Хо­ті­ло­ся б, зві­сно, від на­чаль­ни­ків на­ших спец­слу­жбді­зна­ти­ся, на­скіль­ки актив­но ФСБ, ГРУ, СВР РФ діє ни­ні в Укра­ї­ні. У цьо­му сен­сі ду­же не­по­ко­їть вбив­ство адво­ка­та одно­го із за­хо­пле­них спів­ро­бі­тни­ків ГРУ ро­сій­сько­го ген­шта­бу Юрія Гра­бов­сько­го. Що ж це ви­хо­дить? На­ша дер­жа­ва не зда­тна за­хи­сти­ти укра­їн­ських гро­ма­дян від дов­гих рук спец­слу­жб­кра­ї­ни-агре­со­ра? Це ми так роз­пла­чу­є­мо­ся за не­ого­ло­ше­ний во­єн­ний стан, за не­ро­зір­ва­ні ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з во­ро­гом, за не­за­кри­тий з РФ кор­дон, за мо­жли­вість для де­яких по­лі­ти­ків і бі­зне­сме­нів ве­сти бі­знес на кро­ві у во­єн­ний час.

ФЕ­НО­МЕ­НАЛЬ­НА ОПЕРАТИВНІСТЬ

На те­ле­ка­на­лі «Бі­знес» обго­во­рю­ва­ли за­яву пред­став­ни­ка Ген­про­ку­ра­ту­ри па­на Ку­цен­ка про те, що ГПУ пе­ре­дасть до су­ду обви­ну­валь­ний ви­сно­вок про­ти лі­де­ра «ЛНР» Пло­тни­цько­го. Так, не ми­ну­ло й двох ро­ків. Фе­но­ме­наль­на оперативність, ні­чо­го ска­за­ти. При­су­тній у студії Дми­тро Кор­чин­ський уво­лю по­зну­щав­ся над ГПУ, але ви­знав, що це за­га­лом єв­ро­пей­ський під­хід. Єв­ро­па так са­мо чи­нить по від­но­шен­ню до російської агре­сії, хоч би що ро­бив Пу­тін, Єв­ро­па все ков­тає, і вій­ну про­ти Гру­зії 2008 ро­ку, і оку­па­цію Кри­му, і зни­ще­н­ня ма­ла­зій­сько­го лі­та­ка, і вій­ну на Дон­ба­сі. Весь так зва­ний ци­ві­лі­зо­ва­ний світ по­во­ди­ться, як на­ша ГПУ. Ве­ду­чий пан Альо­шин за­пи­тав Кор­чин­сько­го про за­яву Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка що­до мир­но­го шля­ху по­вер­не­н­ня Донбасу. На дум­ку Кор­чин­сько­го, го­во­рить По­ро­шен­ко пра­виль­но. Та­ка ле­кси­ка прийня­та в зде­гра­до­ва­ній Єв­ро­пі, де нор­маль­но при­ми­ря­ти­ся зі злом, за­гра­ва­ти з ним і на­віть зна­хо­ди­ти якісь ре­а­бі­лі­ту­ю­чі йо­го об­ста­ви­ни. Але у нас ця пра­виль­на ри­то­ри­ка не під­крі­плю­є­ться пра­виль­ни­ми жорс­тки­ми ді­я­ми. Чо­му в Укра­ї­ні не ро­зір­ва­ли ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з РФ? Ми не за­а­ре­шту­ва­ли ро­сій­ських аген­тів, яких ба­га­то й во­ни не хо­ва­ю­ться. На йо­го дум­ку, укра­їн­ська вла­да дій­сно хо­че ка­пі­ту­лю­ва­ти. Мо­жли­во. Але то­ді, якщо во­на не хо­че во­ю­ва­ти про­ти агре­со­ра, їй до­ве­де­ться во­ю­ва­ти зі сво­їм на­ро­дом. У яко­го до неї на­ко­пи­чи­ло­ся ду­же ба­га­то пи­тань...

Альо­шин по­ці­ка­вив­ся, а чи вар­то вза га лі ін тег ру ва ти Дон бас в Укра ї ну. Кор чинсь кий від по вів, що нам по­трі­бна ре­кон­кі­ста, від­во­ю­ва­н­ня на­ших зе­мель, нам по­трі­бні те ри то рії, а не хо луї й аген ти Крем ля. Ве ду чий за про по ну вав: а що, якщо всіх там про­ба­чи­ти?

На дум ку Кор чинсь ко го, це озна­ча­ти­ме ка­пі­ту­ля­цію України й по­вер­не­н­ня до ті­єї то­чки, з якої всі бі­ди й по­ча­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.