Stop press

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Пі­дго­ту­ва­ла Ана­ста­сія РУДЕНКО

Усу­бо­ту, 26 бе­ре­зня, оста­н­ня об­кла­дин­ка ві до мої бри - тан­ської га­зе­ти The Independent ви­йшла з чер­во­ним на­пи­сом Stop press. Ви­да­н­ня по­ві­до­ми ло, що The Independent за пус - кає но­ву гла­ву і бу­де існу­ва­ти ли­ше в циф ро во му ва рі ан ті, то му « на со лод жуй тесь пам’ ят ним ви - пу­ском в ва­шим ру­ках».

«За час існу­ва­н­ня га­зе­ти жур­на­лі­сти­ка змі­ни­ла­ся до нев­пі­зна­н­ня. То­му га­зе­та теж по­вин­на змі­ни­ти­ся, ада­пту­вав­шись до те­хно­ло­гій і зви­чок, які не мо­гли пе­ре­дба­чи­ти хо­ро­брі за­снов­ни­ки цьо­го ви­да­н­ня», — на­пи­сав у сво­їй ко­лон­ці Єв­ген Ле­бе­дєв, го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів і влас- ник ви­дав­ни­цтва Independent Print Ltd. «Я знаю, що сьо­го­дні бу­де остан­ній раз, ко­ли ви по­чу­є­те па­да­н­ня га­зе­ти в отвір ва­шої по­што­вої скринь­ки; ви в остан­ній раз обмі­ня­є­те­ся по­смі­шкою і кіль­ко­ма мо­не­та­ми з лю­ди­ною в ма­га­зин­чи­ку на ро­зі і ви­йде­те з ньо­го з на­шим хлі­бом на­су­щним під па­хвою. Де­я­кі з вас, мо­жли­во, ро­би­ли це близь­ко 10 ти­сяч ра­зів, по­чи­на­ю­чи з 1986 ро­ку. Гли­би­ну на­шої вдя­чно­сті не­мо­жли­во ви­ра­зи­ти», — кон­ста­тує він.

Бри­тан­ська га­зе­та The Independent востан­нє ви­йшла у па­пе­ро­вій вер­сії

На­га­да­є­мо, що Independent — що ден на бри тансь ка га зе та, за - сно­ва­на 1986 ро­ку трьо­ма ко­ли­шні ми жур на ліс та ми The Daily Telegraph. На сьо­го­дні ау­ди­то­рія дру­ко­ва­ної вер­сії The Independent ста­но­ви­ла до 400 тис. чи та чів на день. В той час, як ін­тер­нет-ау­ди­то­рія ви­да­н­ня ста­но­вить при­бли­зно 3 млн чи­та­чів, тре­ти­на з яких про­жи­ва­ють в Аме­ри­ці.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.