Ди­мо­ві за­ві­си

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

Уніч на се­ре­ду 30.03.2016 ні­ме­цька га­зе­та Bild опу­блі­ку­ва­ла на сво­є­му сай­ті ре­зуль­та­ти жур­на­ліст­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня, яке до­ку­мен­таль­но під­твер­джує, що Ро­сія пов­ні­стю кон­тро­лює все, що від­бу­ва­є­ться на те­ри­то­рії се­па­ра­тист­ських «ДНР» і «ЛНР». Про­то­ко­ли за­сі­дань Мі­жві­дом­чої ко­мі­сії з на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги цим те­ри­то­рі­ям, що є у роз­по­ря­джен­ні редакції Bild, пе­ре­кон­ли­во свід­чать, що ре­аль­не управ­лі­н­ня «ДНР» і «ЛНР» без­по­се­ре­дньо здій­сню­ють шість ро­бо­чих груп, сфор­мо­ва­них з пред­став­ни­ків п’яти ро­сій­ських мі­ні­стерств. На осно­ві про­ве­де­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня та на­яв­них до­ку­мен­тів ні­ме­цькі жур­на­лі­сти ствер­джу­ють, що до скла­ду ті­ньо­во­го (ре­аль­но­го) уря­ду цих те­ри­то­рій вхо­дять ві­це-прем’єр уря­ду РФ Дми­тро Ко­зак, за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Ле­о­нід Гор­нін та ін­ші ро­сій­ські чи­нов­ни­ки. Що ж до За­хар­чен­ка та Пло­тни­цько­го, то це ма­ріо­не­тки, які не ви­рі­шу­ють жо­дно­го пи­та­н­ня.

Роз­слі­ду­ва­н­ня Bild не від­кри­ває Аме ри ки, але до зво ляє впев - не но го во ри ти про те, що до чо го ра ні ше мож на бу ло ро би ти при - пу­ще­н­ня. У сві­тлі цих фа­ктів по­но во му ви гля да ють, на прик лад, Мінсь кі уго ди, ви ко нан ня яких для Укра ї ни стає аб со лют но без - глу­здим. Оскіль­ки про­во­ди­ти ви­бо­ри на те­ри­то­рії, що фор­маль­но є укра­їн­ською, а на­справ­ді пе­ре­бу ває під су ве ре ні те том Ро сії, є річ без­глу­зда й зра­дни­цька. Тоб­то Мінсь кі уго ди ста ли ди мо вою за ві сою для час т ко вої втра ти Укра­ї­ною сво­го су­ве­ре­ні­те­ту.

■ Ін­ши ми ди мо ви ми за ві са - ми, що при кри ва ють ту ж ме ту, ста­ють чи­слен­ні «стра­ж­да­н­ня за Укра ї ною » , які в ре жи мі нон­стоп ор­га­ні­зо­ву­ю­ться на всіх фе - де раль них ка на лах ро сійсь ко го те­ле­ба­че­н­ня.

Одним з та ких « страж дань » ста ла про гра ма « По ли ти ка » на Пер­шо­му ка­на­лі від 30.03.2016 з ве­ду­чи­ми Пе­тром Тол­стим і Оле­ксан­дром Гор­до­ном.

«Дав­но ми не го­во­ри­ли про Укра­ї­ну!», — з та­ко­го ве­се­ло­го жар­ту по­чав про­гра­му Пе­тро Тол­стой і впро­довж усі­єї пе­ре­да­чі де­мон­стру­вав вель­ми грай­ли­вий на­стрій. На­сам­пе­ред Тол­стой за­про­по­ну­вав обго­во­ри­ти іні­ці­а­ти­ву низ­ки де­пу­та­тів Верховної Ра­ди про роз­рив ди­пло­ма­ти­чних від­но­син з Ро­сі­єю. У всій цій істо­рії ве­ду­чо­го Пе­тра Тол­сто­го не­ймо­вір­но ве­се­ли­ло прі­зви­ще одно­го з іні­ці­а­то­рів, де­пу­та­та Во­ло­ди­ми­ра Па­ра­сю­ка. Тол­стой про­сто не міг ви­пу­сти­ти йо­го з ро­та, так би все тримав і по­вто­рю­вав це ку­ме­дне сло­во: «Па­ра­сюк». Осо­бли­во анек­до­ти­чним ве­ду­чо­му Пе­тру Тол­сто­му зда­ва­ло­ся, що в пар­ла­мен­ті України є ще де­пу­тат з прі­зви­щем Та­ра­сюк, і якщо ви­го­ло­си­ти зли­то «Па­ра­сюк-Та­ра­сюк», то вза­га­лі обре­го­че­шся з цих ку­ме­дних укра­їн­ців і їхніх без­глу­здих прі­звищ.

■ Укра­їн­ський ек­сперт Оле­ся Яхно, якій Пе­тро Тол­стой за­про­по­ну­вав про­ко­мен­ту­ва­ти мо­жли­вий роз­рив ди­пві­дно­син, ні­як не мо­гла зро­зу­мі­ти тон­ко­го остан­кін­сько­го гу­мо­ру й усе на­ма­га­ла­ся по­ясни­ти, що, по-пер­ше, ця іні­ці­а­ти­ва не має шан­сів на під­трим­ку Ра­дою, а по-дру­ге, ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­них справ України 67-рі­чний Бо­рис Та­ра­сюк і 28-рі­чний акти­віст Єв­ро­май­да­ну, без­змін­ний уча­сник бі­йок у пар­ла­мен­ті Во­ло­ди­мир Па­ра­сюк — лю­ди до­сить рі­зні і да­ле­ко один від одно­го сто­ять в осо­би­сті­сно­му й по­лі­ти­чно­му пла­ні. Але Тол­стой ні­як не хо­тів уга­му­ва­ти­ся й усе по­вто­рю­вав ка­лам­бур, що сподобався: «Па­ра­сюк — Та­ра­сюк», тон­ко по­смі­ха­ю­чись і при­мов­ля­ю­чи, мов­ляв, «во­ни ж зав­жди ра­зом». На мі­сці укра­їн­ських екс­пер­тів слід бу­ло за­про­по­ну­ва­ти ра­птом зди­ти­ні­ло­му Тол­сто­му змі­ни­ти під­гуз­ки.

Ймо­вір­но, са­ме стрім­ким омо­ло­джу­ва­н­ням Пе­тра Тол­сто­го по­ясню­ва­ло­ся те, що він при­пу­стив­ся гру­бої по­мил­ки й за­про­сив на пе ре да чу Ле о ні да Гоз ма на, який яв но не зро зу мів доб ро го до се бе став лен ня й з пер ших слів по ніс див не. « Вій ну на схо ді Укра ї ни розв’ яза ли ми, Ро сія » , — по чав Ле­о­нід Го­зман, і одра­зу ста­ло ці - ка во, скіль ки та ких же слів він встиг не ска за ти, перш ніж йо му за ткнуть рот. Див но, але він встиг ви сло ви ти за хоп лен ня На - ді­єю Сав чен ко, за про по ну ва ти пре зи ден то ві Ро сії не гай но її звіль­ни­ти й за­су­ди­ти Тол­сто­го за дит са дівсь кі кеп ку ван ня з пріз - вищ гро ма дян ін шої кра ї ни. На що Тол­стой, за­ткнув­ши йо­му на­ре­шті ро­та, по­чав ви­ма­га­ти, щоб він не­гай­но ви­їхав до Аме­ри­ки.

Го­зман чо­мусь від­мо­вив­ся їха­ти до Аме­ри­ки, за­явив, що він біль­ше не­по­ко­ї­ться до­лею Ро­сії, а Укра­ї­на — це ін­ша кра­ї­на і зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми во­на роз­бе­ре­ться са­ма, без ро­сі­ян. На що Тол­стой обу­ре­но від­рі­зав: «Укра­ї­на — моя кра­ї­на, і во­на без ме­не не роз­бе­ре­ться!»

■ Мо­жна бу­ло б зди­ву­ва­ти­ся й на­віть по­ра­ді­ти від­чу­т­тю укра­їн­сько­го па­трі­о­ти­зму, що ра­птом за­ро­ди­ло­ся в гру­дях ро­сій­сько­го ве­ду­чо­го, як­би не одна об­ста­ви­на. Упро­довж усі­єї пе­ре­да­чі Пе­тро Тол­стой ви­ма­гав по­вер­ну­ти ро- сій­сько-поль­ський кор­дон. Якщо при­га­да­ти кар­ту Єв­ро­пи, то це озна­чає, що ве­ду­чий Пе­тро Тол­стой пал­ко ба­жає, щоб Укра­ї­на зни­кла, про­ков­тну­та Ро­сі­єю. Утім, ка­жу­чи про від­нов­ле­н­ня ро­сій­сько-поль­сько­го кор­до­ну, Тол­стой за­дум­ли­во до­да­вав: «а мо­же, й ро­сій­сько-ні­ме­цько­го», на­тя­ка­ю­чи цим, що Поль­щі й Сло­вач­чи­ні з Че­хі­єю не вар­то роз­сла­бля­ти­ся. Не ка­жу­чи вже про Бі­ло­русь з кра­ї­на­ми Бал­тії, які Тол­стой, на­пев­но, теж вва­жає «сво­ї­ми кра­ї­на­ми», при­чо­му в пря­мо­му, га­стро­но­мі­чно­му сен­сі, тоб­то з’їде­ни­ми Ро­сі­єю в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му.

Для всіх, хто ці­ка­ви­ться те­хно­ло­гі­єю ці­єї ан­шлю­сної спра­ви, тоб­то тим, як са­ме Ро­сія про­ков­тне Укра­ї­ну, в студії Пер­шо­го ка­на лу да ли роз’ яс нен ня. Їх да ла на­чаль­ник те­ле­ка­на­ла «Ра­ша Ту - дей » Мар га ри та Си мо ньян, яка знає, що Дон­бас че­кає до­ля Аб­ха­зії та Пів ден ної Осе тії, а По ро - шен ка в най кра що му ра зі че кає кар’єра ме­ра Да­угав­піл­са.

■ Для не­тя­му­щих те­хні­ку про­ков­ту­ва­н­ня роз­жу­вав де­пу­тат Же­ле­зняк, який знає, що біль - шість укра­їн­ців не­на­ви­дять свою вла­ду й хо­чуть бу­ти ра­зом з Ро­сі­єю, а ве­ду­чий Оле­ксандр Гор­дон тут-та­ки за­про­по­ну­вав усім в Укра­ї­ні розда­ти ро­сій­ські па­спор­ти. «По­ди­ви­мо­ся, що від України за­ли­ши­ться!» — з лю­до­їдсь кою по­смі­шкою до­дав ве­ду­чий Гор­дон. Річ у тім, що біль­шо­сті уча­сни­ків про­гра­ми «По­ли­ти­ка», а осо­бли­во де­пу­та­там Дер­жду­ми та те­ле­ве­ду­чим, в’їзд до України за­бо­ро­не­но, то­му во­ни знають про си­ту­а­цію в цій кра­ї­ні ви­клю­чно з пе­ре­дач, у яких са­мі бе­руть участь. На­пев­но, якимсь див­ним чи­ном опи­нив­шись в Укра­ї­ні, всі ці лю­ди бу­ли б зди­во­ва­ні тим, на­скіль­ки ра­зю­че на­строї лю­дей і вся си­ту­а­ція у кра­ї­ні від­рі­зня­ю­ться від то­го, як усе це ви­гля­дає у про­гра­мах ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня.

■ А ро сійсь кий те ле гля дач що ра зу, ко ли мо ва за хо дить про Укра ї ну, щи ро ди ву єть ся, чо му ця кра ї на до сі іс нує, ко ли во на ма­ла зни­кну­ти ще два, ну га­разд, пів­то­ра ро­ки то­му. І в цій про­гра­мі «По­ли­ти­ка» від 30.03.2016, як і два ро­ки то­му, пи­сьмен­ник Сер­гій Шар гу нов пе ред рік, що за - мість Укра ї ни бу де од на ве ли ка Но­во­ро­сія, що тя­жі­ти­ме до Ро­сії.

По лі то лог Рос тис лав Іщен ко ді знав ся, що пі сля зник нен ня Укра ї ни ( сам факт зник нен ня Укра ї ни по лі то лог Іщен ко вва - жає вже до­ко­на­ним) бу­дуть на­пи­са ні но ві пра ви ла. Про те, що це бу­дуть за но­ві пра­ви­ла, по­лі­то­лог Ро­сти­слав Іщен­ко не роз­по­вів.

Се­на­тор Єв­ге­ній Тар­ло пов’язав не­ми­ну­чу за­ги­бель України зі звіль­не­н­ням На­дії Сав­чен­ко. «Сав­чен­ко обмі­ня­ти на на­ших по­ло­не­них і на Ка­ра­джи­ча (!!). Во­на по­вер­не­ться до України й пі­дір­ве там усе!» — ра­ді­сно по­ві­до­мив се­на­тор Тар­ло. І зло­ра­дно до­дав, дивлячись на єди­но­го у студії ро­сій­сько­го лі­бе­ра­ла: «І Го­зма­ну їзди­ти бу­де ні­ку­ди!» Ви­дно бу­ло, що, не­зва­жа­ю­чи на весь ко­шмар, що ко­ї­ться в Укра­ї­ні, се­на­то­ра Тар­ло за­чі­пає, що лі­бе­ра­ло­ві Го­зма­ну мо­жна їзди­ти до України, а йо­му, па­трі­о­ти­чно­му се­на­то­ро­ві Тар­ло, — ні.

Але най­більш укра­ї­но­лю­бною лю­ди­ною у студії ви­явив­ся де­пу­тат Же лєз няк. За ли шив ши за дуж­ка­ми зни­кне­н­ня (роз­пад, ані­гі­ля­цію, ви­па­ро­ву­ва­н­ня, від­літ у Кос мос, по тріб не під крес ли ти) Укра ї ни, жа ліс ли вий де пу тат Же лєз няк по ста вив за­пи тан ня, яке йо го, ма буть, дав но му чи ло: « А що нам ро би ти, ко ли всі від - мов лять ся від Укра ї ни й со рок міль йо нів го лод них і зли ден них лю­дей опи­ня­ться на ме­жі за­ги­бе­лі? » При цьо му в очах де пу та та Же лєз ня ка сві ти ли ся та кі спів - чу­т­тя й лю­ди­но­люб­ство, що бу­ло на­віть див­но, що йо­го до­сі не при­зна чи ли упов но ва же ним з прав лю­ди­ни за­мість Ели Пам­фі ло­вої.

■ До кін ця пе ре да чі ди мо ва за­ві­са, ви­тка­на з бре­хні й хво­рих фан та зій ро сійсь ких по лі ти ків і екс­пер­тів, згу­сти­ла­ся на­стіль­ки, що осо­би уча­сни­ків бу­ло вже не­мож ли во роз різ ни ти. Зро зу мі ло бу ло од не: пу тінсь ка Ро сія не дасть спо­кою Укра­ї­ні, й усі на­дії, що Пу тін « зі ллє Но во ро сію » і дасть гро­ма­дя­нам України са­мим ви­рі­шу­ва­ти свою до­лю, є одні­єю з ди мо вих за віс, під при крит тям якої Пу­тін про­дов­жу­ва­ти­ме свою пов­зу­чу агре­сію.

МАЛЮНОК В’ЯЧЕ­СЛА­ВА ШИ­ЛО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.