САВ­ЧЕН­КО НЕ МО­ЖНА ОГО­ЛО­СИ­ТИ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОЮ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На ка­на­лі «1+1» у про­гра­мі «Пра­во на вла­ду» обго­во­рю­ва­ли си­ту­а­цію з укра­їн­ськи­ми по­літв’язня­ми й за­ру­чни­ка­ми у Ро­сії. Зокре­ма, нар­деп Му­ста­фа Дже­мі­лєв за­явив, що він го­во­рив з лю­дьми в Кри­му і ті з них, хто по­бу­вав у ни­ні­шніх ро­сій­ських мі­сцях ув’язне­н­ня і мо­же по­рів­ню­ва­ти, ствер­джу­ють, що ра­дян­ські в’язни­ці по­рів­ня­но з пу­тін­ськи­ми — це «піо­нер­ські та­бо­ри». Пан Дже­мі­лєв, ба­га­то­рі­чний в’язень ра­дян­ських та­бо­рів, знає, що го­во­рить.

Ви­сту­пав нар­деп від «Ба­тьків­щи­ни» пан Ряб­чин, який за­вер­шив свій спіч див­ною фра­зою: «Ми пі­клу­є­мо­ся про лю­дей, а не про те­ри­то­рії». Це та по­ро­чна де­ма­го­гія, до якої схиль­на «Батьківщина» й осо­би­сто па­ні Ти­мо­шен­ко. При втра­ті те­ри­то­рій пе­ре­д­усім стра­жда­ють лю­ди, яких по­збав­ля­ють рі­дної зем­лі, бу­дин­ку й усьо­го, що з цим пов’яза­не. Це про­сті ре­чі, які тре­ба ро­зу­мі­ти. Не мо­жна про­ти­став­ля­ти те, що від по­ча­тку ті­сно пов’яза­но. Не тре­ба бо­яз­ко й без­дар­но зда­ва­ти на­ціо­наль­ні те­ри­то­рії, щоб по­тім пі­клу­ва­ти­ся про лю­дей, які до цьо­го успі­шно пі­клу­ва­ли­ся про се­бе са­мі.

Ві­ктор Ши­шкін тор­кнув­ся про­бле­ми На­дії Сав­чен­ко й ска­зав, що на жаль, її не мо­жна ого­ло­си­ти військовополоненою, оскіль­ки РФ нам вій­ни не ого­ло­шу­ва­ла, а Укра­ї­на не ого­ло­шу­ва­ла во­єн­но­го ста­ну.

Так, це си­ді­н­ня на­шої влади на двох стіль­цях вже при­не­сло ба­га­то го­ря Укра­ї­ні й ще при­не­се. Не мо­жна, ре­аль­но во­ю­ю­чи, вда­ва­ти, що вій­ни не­має. А вла­да за­йма­є­ться са­ме цим не­без­пе­чним спор­том.

Нар­деп Іри­на Ге­ра­щен­ко ки­ну­ла­ся за­хи­ща­ти на­чаль­ство від кри­ти­ки. Мо­же, у неї тут свої про­фе­сій­ні ре­зо­ни, адже їй до­во­ди­ться з усі­ма ци­ми ді­я­ча­ми так чи іна­кше кон­та­кту­ва­ти, ви­рі­шу­ва­ти всі­ля­кі пи­та­н­ня. Але їй не тре­ба бу­ло чи­та­ти мо­раль Ві­кто­ру Ши­шкі­ну й по­вча­ти йо­го Ба­тьків­щи­ну лю­би­ти (не тре­ба, як ка­за­ли за ста­рих ча­сів, плу­та­ти Ві­тчи­зну з Вель­мо­жним па­ном!). У ко­ли­шньо­го суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду є під­ста­ви для кри­ти­чно­го став­ле­н­ня до «най­ясні­ших осіб». Як, до ре­чі, і у міль­йо­нів укра­їн­ців.

При сут ній у сту дії ні мець кий жур­на­ліст ви­сту­пив зі зни­щу­валь­ною кри­ти­кою на адре­су ше­фа МЗС Ні­меч­чи­ни па­на Штайн­ма­є­ра з йо­го ві­чною «гли­бо­кою за­кло­по­та­ні­стю» й пі­ді­гра­ва­н­ням Крем­лю. На дум­ку жур­на­лі­ста, тре­ба сподіватися на те, що Ан­ге­ла Мер­кель стри­му­ва­ти­ме не­без­пе­чно­го Штайн­ма­є­ра, оскіль­ки во­на все ро­зу­міє, бо Мер­кель ви­ро­сла у НДР і знає ме­то­ди КДБ, а то­му й Пу­тін для неї не за­гад­ка. Ну, не знаю. Мер­кель, зда­є­ться, до­сі не здо­га­да­ла­ся, хто їй під­су­нув сви­ню з «дев’ятим ва­лом» мі­гран­тів з Близь­ко­го Сходу. Вій­на у Си­рії три­ває вже кіль­ка ро­ків, а хви­ля бі­жен­ців ви­пле­сну­ла­ся до Єв­ро­пи ли­ше то­ді, ко­ли до Си­рії по­ліз крем­лів­ський ди­кта­тор. Ба­га­то хто в Єв­ро­пі ще не зро­зу­мів, що Пу­тін сам спри­яє те­ро­ру у сві­ті, а по­тім про­по­нує спіль­но про­ти ньо­го бо­ро­ти­ся. Як у ро­сій­ській ча­стів­ці про «швид­ку до­по­мо­гу»: «Са­ма едет, са­ма да­вит, са­ма по­мо­щь по­да­ет».

А за­галь­не вра­же­н­ня від обго­во­ре­н­ня та­ке: у нас зби­ра­ю­ться й да­лі ви­про­шу­ва­ти й ви­мо­лю­ва­ти у Пу­ті­на на­ших по­літв’язнів. Ро­сія ж до­бре ро­зу­міє си­лу, а сльо­зам Мо­сква не ві­рить.

На ка на лі Са ві ка Шус те ра не менш як 45 хви­лин по­спіль ора­тор­ству­ва­ла бі­ля мі­кро­фо­на Юлія Ти­мо­шен­ко. Це був бли­ску­чий зра­зок сце­ні­чної про­мо­ви. Пе­ре­кон­ли­во­сті там теж ви­ста­ча­ло. По­ро­шен­ко і Яце­нюк з їхньою по­лі­ти­кою ду­же зру­чні хло­пчи­ки для би­т­тя й чу­до­ве тло для політичного від­ро­дже­н­ня Ти­мо­шен­ко. Але для ме­не пі­сля сум­но­зві­сно­го за­сі­да­н­ня РНБО у лю­то­му 2014 ро­ку пи­та­н­ня про по­лі­ти­ка Ти­мо­шен­ко за­кри­те оста­то­чно. Ці­ка­во, чи не сни­ться їй но­ча­ми від­да­ний Пу­ті­ну Крим? А ме­ні сни­ться... І що ще во­на «в ім’я ми­ру» від­дасть, якщо, не дай Бо­же, ста­не прем’єром або пре­зи­ден­том?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.