Ду­ші не­за­бу­тніх ге­ро­їв

У ки­їв­сько­му кі­но­те­а­трі «Жов­тень» від­бу­ла­ся прем’єра но­ва­тор­сько­го документального філь­му те­ле­ка­на­лу ЗІК про ви­зволь­ну бо­роть­бу га­ли­чан у 1918—1919 ро­ках

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

«Олю­дне­н­ня» істо­рії — це най­кра­щий, а, мо­же, й єди­ний шлях до її справ­жньо­го пі­зна­н­ня. Адже та­єм­ни­ця тра­ге­дій ми­ну­ло­го за­хо­ва­на в сер­цях і ду­шах лю­дей не мен­шою мі­рою, ніж у ар­хів­них до­ку­мен­тах (зов­сім не хо­ті­ло­ся бпри­мен­шу­ва­ти ва­жли­вість остан­ніх). То­му які­сне до­ку­мен­таль­не кіно — осо­бли­вий, ви­ня­тко­во ва­жли­вий для нас за­сі­бзмі­цне­н­ня й по­гли­бле­н­ня на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті укра­їн­ців (осо­бли­во мо­ло­дих), адже, як і ху­до­жній кі­не­ма­то­граф, зда­тне пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на «жи­вий» екран про­ти­сто­я­н­ня і бо­роть­би нації у най­дра­ма­ти­чні­ші мо­мен­ти її роз­ви­тку.

Те ле ка нал ЗІК сві до мо ста­вить пе­ред со­бою са­ме та­ку ме ту і вже зро бив де кіль - ка ва­жли­вих кро­ків на цьо­му шля ху. Так, у кі но те ат рі «Жов­тень» щой­но від­бу­ла­ся прем’ єра до ку мен таль ної стрі­чки ре­жи­се­ра Та­ра­са Хи­ми­ча «Ле­гіон. Хро­ні­ка Укра­їнсь кої Га лиць кої Ар­мії. 1918 — 1919 » , ство ре ної у рам ках цик лу ЗІКу «Ге ро їч - на Укра­ї­на. Хро­ні­ка». Це — до ку мен таль ний фільм ( і вод но час — іг ро вий; ота - кий своє рід ний і ці ка вий син тез), є про дов жен ням цик лу пі зна валь них стрі чок з іс то рії Укра ї ни пер шої по - ло ви ни ми ну ло го сто літ тя. Сю жет на лі нія ство ре на на осно ві спо га дів оче вид ців. На зве мо бо дай де кіль ка з них: Во ло ди мир Сте фа ни - шин — ві до мий ко ман дир УГА ( з ек ра ну лу на ють йо го роз по ві ді), а та кож Дмит ро Па пі єв — стар ши на Укра - їнсь ких сі чо вих стріль ців, Зе­нон Ру­син — під­стар­ши­на УГА, Ганс Кох, ет ніч ний ні - мець! — со­тник УГА, Лон­гін Це гель сь кий — дер жав ний се­кре­тар За­хі­дно­укра­їн­ської На род ної Рес пуб лі ки, та Ан­то ній Якубсь кий, який пред­став­ляв Поль­ський Ле­гіон — про ти­леж ну сто ро ну укра­їн­сько-поль­сько­го кон­флі­кту. Спо­га­ди всіх цих істо­ри­чних ді­йо­вих осіб пе­ре­тво­ре­ні на фор­мат ігро­во­го кіно. Все це до дає стріч ці при ваб - ли­во­сті в очах гля­да­ча.

Ва го мість те мі філь му до дає хо ча б той факт, що йдеть ся про іс то рію фор му - ва­н­ня фа­кти­чно пер­шої ре­гу­ляр ної ук ра їнсь кої ар мії в но­ві­тній істо­рії на­шо­го на­ро­ду ( так, на по чат ку 1919 ро - ку чи сель ність УГА ся га ла 60 ти сяч бій ців!). Це — пер - ший в Укра­ї­ні до­ку­мен­таль­ний фільм із ви­ко­ри­ста­н­ням най­су­ча­сні­ших те­хно­ло­гій у фор­ма­ті 4К. Окрім основ­но­го скла­ду твор­ців стрі­чки, бу­ло за­ді­я­но со­тні лю­дей, зокре­ма про­фе­сій­них акто­рів те­а­трів ім. М. Зань ко вець кої та Л. Кур ба са. До ро бо ти над філь­мом до­лу­чи­ли­ся ве­те­ра - ни АТО (так, із по­ста­нов­кою війсь ко вих сцен до по міг один із ге­ро­їв вій­ни на сході Во ло ди мир Пра во су дов), війсь ко ві, а та кож клу би з ре кон ст рук ції. Весь про цес ство рен ня стріч ки три вав 15 мі ся ців. Зви чай но, твор - чий успіх філь му був би не - мож ли вим без що ден ної спів­пра ці з іс то ри ком Олек - сан­дром Па­ги­рею.

« Чо му са ме сі чо ві стріль­ці? » — за пи тує ре жи сер стрі­чки Та­рас Хи­мич і від­по­від­ає так: «То­му що на За­хо­ді ба га то ле генд і по езії на - вко­ло ці­єї те­ми, а на Схо ді — не­зна­н­ня і від цьо­го ча­сто не­с­прий нят тя. І то му що на - справ­ді я осо­би­сто ні­чо­го си­стем­но­го не знав про цей пе­рі - од. Для ме­не істо­рія — це те, що пе­ре­жи­ли про­сті лю­ди. А справ ж нє за вер шен ня вій - ни — це при­ми­ре­н­ня, на­віть якщо для цьо­го по­трі­бно сто ро­ків». І фільм за­вер­шу­є­ться ка­дра­ми, що зна­ме­ну­ють та­ке при­ми­ре­н­ня: жителі Вар­ша ви ви хо дять на ма со ві де­мон ст ра ції на під трим ку Май да ну Гід нос ті в січ ні — лю то му 2014 ро ку! А ме ді­а­ди­ре­ктор ме­діа-хол­дин­гу ЗІК Ві та лій До ка лен ко вва жає, що « цей фільм — най кра ща іс то рич на ре кон ст рук ція з ча сів от ри ман ня Укра ї ною не­за­ле­жно­сті. І по­ка­зник то - го, що Укра ї на мо же ви роб - ля ти якіс не кі но сві то во го рів­ня».

Ефір ний по каз « Ле гі о - ну» на те­ле­ка­на­лі ЗІК від­бу - деть ся 2 квіт ня о 23.00. Та - кож в істо­ри­чно­му кі­но­ци­клі «Ге­ро­ї­чна Укра­ї­на» ЗІК про­де мон ст рує сво їм гля да чам стрі­чки «Срі­бна зем­ля», «Зо­ло тий ве ре сень » та ди ло гію «Хро­ні­ки УПА».

ФО­ТО З ОСО­БИ­СТО­ГО АР­ХІ­ВУ РЕ­ЖИ­СЕ­РА ТА­РА­СА ХИ­МИ­ЧА

МО­МЕНТ ТВОР­ЧОЇ ПРА­ЦІ НАД ДОКУМЕНТАЛЬНИМ ФІЛЬ­МОМ «ЛЕ­ГІОН»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.