Ukraine Todау за­криє те­ле­ві­зій­не мов­ле­н­ня

Шко­да, що ва­жли­ву іні­ці­а­ти­ву іно­мов­ле­н­ня не під­три­ма­ла дер­жа­ва

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Від­сьо­го­дні, з 1 кві­тня, те­ле­ка­нал іно­мов­ле­н­ня Ukraine Today при­пи­няє ефір­не мов­ле­н­ня та скон­цен­трує свої зу­си­л­ля на під­трим­ці та роз­ви­тку сайта. Про це «Дню» по­ві­до­ми­ли у прес- слу­жбі ме­діа- хол­дин­гу « 1+ 1 ме­діа», до яко­го вхо­дить ка­нал.

« За­пуск ка­на­лу Ukraine Today мав со­ці­аль­ну скла­до­ву. Ми ро­зумі­ли не­об­хі­дність під­три­ма­ти дер­жа­ву в най­важ­чий її пе­рі­од — агре­сії су­сі­да, осо­бли­во в умо­вах, ко­ли не бу­ло дер­жав­но­го ка­на­лу, який зміг би взя­ти на се­бе цю фун­кцію. Сьо­го­дні ми пе­ре­ко­на­ні, що ка­нал ви­пов­нив свою мі­сію. Роз­по­чав ро­бо­ту дер­жав­ний мов­ник, і зі сво­го бо­ку ми го­то­ві йо­му до­по­ма­га­ти і під­три­му­ва­ти » , — про­ко­мен­ту­вав рі­ше­н­ня при­пи­ни­ти ефір­не мов­ле­н­ня ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «1+1 ме­діа» Оле­ксандр Тка­чен­ко.

« День » за­пи­тав ге­не­раль­но­го про­дю­се­ра Ukraine Today Те­тя­ну Пу­шно­ву, в яко­му фор­ма­ті пра­цю­ва­ти­ме сайт ка­на­лу да­лі.

«За пе­рі­од ро­бо­ти над про­е­ктом ми ду­же до­бре зро­зумі­ли свою ці­льо­ву ау­ди­то­рію, її сма­ки та дже­ре­ла отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції. Для нас оче­ви­дно, що ро­бо­та в Ін­тер­не­ті на­ра­зі є прі­о­ри­те­тною та більш ефе­ктив­ною, са­ме там ми про­дов­жи­мо ро­бо­ту над існу­ю­чи­ми про­е­кта­ми та бу­де­мо ре­а­лі­зо­ву­ва­ти но­ві » , — за­ува­жи­ла Те­тя­на Пу­шно­ва. — Ін­фор­ма­цій­ний сайт Ukraine Today пра­цю­ва­ти­ме не тіль­ки як но­вин­ний май­дан­чик, він бу­де на­пов­ню­ва­ти­ся екс­пер­тни­ми дум­ка­ми, рі­зно­ма­ні­тни­ми дис­ку­сі­я­ми, ін­терв’ю та оцін­ка­ми з усьо­го сві­ту. Ін­фор­ма­ція на сай­ті бу­де по­пов­ню­ва­ти­ся но­ви­на­ми про по­дії не тіль­ки в Укра­ї­ні, ай у Поль­щі, кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи та Балто- Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну. Ці­льо­ва ау­ди­то­рія сайта — це пред­став­ни­ки ба­га­тьох кра­їн сві­ту: США, Ка­на­ди, України, кра­їн Єв­ро­пи, Азії та Близь­ко­го Сходу, і ця ау­ди­то­рія не змі­ни­ться».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.