ЕКСКЛЮЗИВ

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Оле­ся ЯРЕМЧУК, Львів — Ві­день

І м’я Мар’яни Гапоненко для біль­шо­сті укра­їн­ців го­во­рить не­ба­га­то. Книж­ки ці­єї ні­ме­цько­мов­ної ав­тор­ки укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня пе­ре­кла­де­ні ан­глій­ською, фран­цузь­кою, іта­лій­ською, на­віть та­ї­ланд­ською, але не укра­їн­ською. По­ки що. Ви­дав­ни­цтво «Книги XXI» ма­є­на­мір опу­блі­ку­ва­ти ро­ман «Хто та­ка Мар­та?» у пе­ре­кла­ді Не­лі Ва­хов­ської. Са­ме за цей текст укра­їн­ка «зри­ває» між­на­ро­дні лі­те­ра­тур­ні пре­мії, зокре­ма «Аль­фа» та «Пре­мію Адель­бер­та фон Ша­міс­со», яку при­сво­ю­ють ні­ме­цько­мов­ним ав­то­рам, для яких ні­ме­цька — не­рі­дна. У книж­ці, опу­блі­ко­ва­ній зна­ним ви­дав­ни­цтвом «Зур­камп», іде­ться про істо­рію Лу­ки Ле­вад­сько­го — про­фе­со­ра, са­мі­тни­ка за спосо­бом жи­т­тя та ор­ні­то­ло­га за по­кли­ка­н­ням. Як пи­ше лі­те­ра­тур­ний кри­тик та пе­ре­кла­да­чка Ро­ксо­ля­на Свя­то, він — «ста­рий ди­вак, ко­трий ро­зу­міє пта­ши­ні мо­ви і ко­трий все жи­т­тя зна­чно ком­фор­тні­ше по­чу­вав­ся се­ред пта­хів і «пта­ши­них» слов­ни­ків, а не лю­дей». На ста­рість Ле­вад­ський їде по­ми­ра­ти у Ві­день. Не­має пря­мих вка­зі­вок, але зав­дя­ки де­яким на­тя­кам зро­зумі­ло, та й як зі­зна­ла­ся са­ма ав­тор­ка, що ге­рой — зі Льво­ва. У текс­тах Мар’яни Гапоненко у ду­же ба­га­тьох де­та­лях впі­зна­є­ться Укра­ї­на. Не­див­но, адже Мар’яна на­ро­ди­ла­ся та про­ве­ла сво­є­ди­тин­ство в Оде­сі. В пев­ний мо­мент «з ну­дьги» почала ви­вча­ти ні­ме­цьку мо­ву, зго­дом і пи­са­ти нею. Спер­шу її текс­ти дру­ку­ють у ні­ме­цьких ча­со­пи­сах, по­тім її по­мі­ча­ють і ви­дав­ни­цтва. За­раз Мар’яна із чи­та­н­ня­ми нового ро­ма­ну Das letzte Rennen («Остан­ні пе­ре­го­ни») їздить із пре­зен­та­ції на пре­зен­та­цію, з мі­ста у мі­сто, але мрі­є­жи­ти в се­лі. За­йма­є­ться кінь­ми. Ка­же, що са­ма чи­мось на них схожа. Не хо­че змі­ню­ва­ти укра­їн­ський па­спорт на ні­ме­цький чи ав­стрій­ський, хоч жи­ве зде­біль­шо­го у Ві­дні та Майн­ці. Лю­бить пта­хів та лі­тніх лю­дей. Ми по­го­во­ри­ли з нею про ко­смі­чні ви­со­ти, близь­кість до при­ро­ди та ба­га­то­мов­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.