БIЗНЕС-ТРЕНIНГИ — як альтернатива тра­ди­цій­ній осві­ті

Або Як укра­їн­ці вча­ться під­при­єм­ни­цтва за умов кри­зи

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Яро­сла­ва ОРЛЕНКО

Ни­ні біль­шість укра­їн­ців хо­чуть пра­цю­ва­ти на се­бе, а не на ро­бо­то­дав­ця. Згі­дно із до­слі­дже­н­ням «Укра­ї­на: огляд еко­но­мі­ки», під­го­тов­ле­ним Аме­ри­кан­ською тор­го­вою па­ла­тою, сьо­го­дні по­над 60% укра­їн­ців ві­ком до 35 ро­ків пра­гнуть за­по­ча­тку­ва­ти вла­сну спра­ву. Хо­ча це мен­ше, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки, про­те в ці­ло­му по­зи­тив­ні на­строї до під­при­єм­ни­цтва се­ред мо­ло­ді збіль­шу­ю­ться (2016 ро­ку по­ка­зник зріс на 4%).

За та­ких умов по­пит на які­сну осві­ту по роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су по­мі­тно зро­стає, адже охо­чим до­ся­гну­ти успі­ху за­зви­чай не ви­ста­ча­є­тра­ди­цій­них знань та на­ви­чок, здо­бу­тих в уні­вер­си­те­ті. То­му го­лов­не зав­да­н­ня та­кої осві­ти — ада­пту­ва­тись до су­ча­сно­го бі­знес-се­ре­до­ви­ща і на­да­ти ін­стру­мен­ти, які в май­бу­тньо­му до­по­мо­жуть успі­шно роз­ви­ва­ти­ся.

■ Одна із та­ких «аль­тер­на­тив­них» освіт — но­ва ін­тен­сив­на фор­ма на­вча­н­ня та фор­му­ва­н­ня на­ви­чок, або, іна­кше ка­жу­чи, — тре­нін­ги. «На жаль, в Укра­ї­ні ні­де не на­вча­ють то­го, як роз­по­ча­ти свою спра­ву. Всі знають при­бли­зно, що це та­ке, але не знають, яким чи­ном це вті­ли­ти в жи­т­тя. Лю­ди зви­кли до то­го, що є шко­ла, по­тім виш та ро­бо­та. Але, по­пра­цю­вав­ши кіль­ка ро­ків і зро­зу­мів­ши, що це не те, чим хо­че­ться за­йма­ти­ся все жи­т­тя, лю­ди­на ви­рі­шу­є­від­кри­ти вла­сний бі­знес», — го­во­рить ке­ру­ю­чий пар­тнер тре­нін­го­во­го цен­тру Young Minds Оле­ксандр ВОЛОШАНЕНКО.

■ Ва­силь ТИ­МО­ШЕН­КО, спів­за­снов­ник Young Minds, ствер­джує, що в уні­вер­си­те­тах сту­ден­тів на­вча­ють біль­ше те­о­рії, не да­ю­чи до­ста­тньо пра­кти­ки. «Сьо­го­дні світ швид­ко змі­ню­є­ться, і зна­н­ня бі­зне­су, про­да­жів та мар­ке­тин­гу, які бу­ли акту­аль­ни­ми кіль­ка ро­ків то­му, — за­раз не пра­цю­ють, а тим па­че, вже не акту­аль­ні книж­ки 20-рі­чної дав­но­сті. Ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди да­ють уза­галь­не­ні зна­н­ня і ма­ло пра­кти­ки. Під час тре­нін­гів лю­ди ма­ють мо­жли­вість отри­ма­ти кон­цен­трат знань за сво­ї­ми ін­те­ре­са­ми від кон­кре­тних пра­кти­ків, які за­йма­ю­ться бі­зне­сом уже не один рік», — по­ясню­є­він.

■ В Укра­ї­ні тре­нін­го­ва фор­ма осві­ти почала роз­ви­ва­ти­ся не так уже й дав­но — з по­ча­тку 2000-х ро­ків. Спів­за­снов­ник «Бі­знес-мо­ло­дість Укра­ї­на» Оле­ксандр КОМПАНЕЦЬ вва­жає, що «за­раз ри­нок стрім­ко роз­ви­ва­є­ться. При­кла­дом цьо­го єте, що не­за­ба­ром до нас при­їдуть все­сві­тньо ві­до­мий мо­ти­ва­цій­ний тре­нер Нік Вуй­чич та «вовк із Волл-стріт» Джор­дан Бел­форт. Крім цьо­го, тре­нін­го­ві по­дії ста­ють більш ні­ше­ви­ми — з’яв­ля­ю­ться вузь­ко­те­ма­ти­чні фо­ру­ми та ви­став­ки з мар­ке­тин­гу та про­да­жів. У сфе­рі бі­зне­су з’яв­ля­ю­ться лю­ди, які са­мі до­ся­гну­ли успі­ху і хо­чуть ним по­ді­ли­ти­ся».

Ду­же ва­жли­вим єфакт, що за остан­ні ро­ки лю­ди ста­ли менш ске­пти­чно ста­ви­ти­ся до по­ді­бних тре­нін­гів. Спів­за­снов­ник Young Minds Ва­силь Ти­мо­шен­ко ствер­джує: «Лю­ди по­збав­ля­ю­ться сте­ре­о­ти­пу про те, що тре­нін­ги — це дар­мо­ва ви­тра­та гро­шей, во­ни при­хо­дять і отри­му­ють кон­кре­тний ре­зуль­тат, адже по­ба­чи­ли, що це пра­цює. На­при­клад, 8 кві­тня до нас при­їде ав­тор книги бес­тсе­ле­ра «Про­да­жі, переговори», кра­щий бі­знес-тре­нер за вер­сі­єю про­дю­сер­сько­го цен­тру «Де­лан­та» Сер­гій Азі­мов. Він да­ва­ти­ме кон­кре­тні ін­стру­мен­ти, ко­ри­сту­ю­чись яки­ми мо­жна по­кра­щи­ти ефе­ктив­ність сво­го бі­зне­су за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня про­да­жів у ко­ро­ткі тер­мі­ни. І на цей тре­нінг вже за­пи­са­ло­ся по­над 250 осіб».

На дум­ку Ва­си­ля Ти­мо­шен­ка, в та­кій аль­тер­на­тив­ній фор­мі бі­знес-осві­ти, як тре­нін­ги, Укра­ї­на зна­чно ви­пе­ре­джа­є­на­віть за­хі­дні кра­ї­ни в пла­ні по­пи­ту на них. «У нас істо­ри­чно скла­ло­ся так, що у лю­ди­ни з народження ба­га­то про­блем, які по­трі­бно не­гай­но ви­рі­шу­ва­ти: по­чи­на­ю­чи від бра­ку ко­штів і за­кін­чу­ю­чи про­бле­ма­ми вза­є­мин у сім’ї. На­ша кра­ї­на пе­ре­бу­ва­єв про­це­сі ста­нов­ле­н­ня як по­лі­ти­чно, так і мен­таль­но, са­ме то­му де­да­лі біль­ший від­со­ток на­се­ле­н­ня на­ма­га­є­ться шу­ка­ти аль­тер­на­тив­ні шля­хи на­вча­н­ня та са­мо­ро­з­ви­тку. Са­ме то­му рі­зні тре­нін­ги єсвоє рі­дною ру­шій­ною си­лою, яка мо­ти­ву­є­до дій, по­шу­ку сво­го при­зна­че­н­ня, роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су.

Оле­ксандр Волошаненко та­кож до­дає, що збіль­шу­є­ться по­пит на тре­нін­ги з від­кри­т­тя вла­сної спра­ви і стра­те­гій осо­би­сті­сно­го роз­ви­тку. «Лю­ди хо­чуть біль­ше роз­кри­ва­ти­ся, і тут акту­аль­ни­ми ста­ють кур­си актор­ської май­стер­но­сті, ора­тор­ства, швид­ко­чи­та­н­ня», — за­ува­жу­є­він.

Ще один тренд — за­ці­кав­ле­ність ком­па­ній в участі і по­ді­бно­му про­це­сі на­вча­н­ня. Адже кон­ку­рен­ція на рин­ку по­стій­но зро­стає, і ком­па­ні­ям для до­ся­гне­н­ня лі­дер­ства по­трі­бно ви­рі­зня­ти­ся з-по­між ін­ших. «Пе­ре­ко­на­ний, що стрім­кий роз­ви­ток ці­єї сфе­ри не за го­ра­ми. У нас був до­свід, ко­ли на наш тре­нінг по про­да­жам при­хо­ди­ли ці­лі від­ді­ли ком­па­ній із 15—20 осіб. Ке­рів­ни­ки ком­па­ній ро­зу­мі­ють, що у них ма­ють бу­ти кра­щі пра­ців­ни­ки, про­фе­сій­ні на­ви­ки яких не­об­хі­дно вдо­ско­на­лю­ва­ти. То­ді во­ни за­да­ють со­бі пи­та­н­ня — «Де взя­ти ін­фор­ма­цію?» І від­по­відь мо­жуть на­да­ти як кон­сал- тин­го­ві ком­па­нії, так і тре­нін­ги, які й ста­ють рі­ше­н­ням біль­шо­сті ком­па­ній», — за­зна­ча­є­спів­за­снов­ник тре­нін­го­вої ком­па­нії Young Minds Оле­ксандр Волошаненко.

Як на­слі­док, в гло­баль­ній пер­спе­кти­ві та­кі про­це­си мо­жуть при­зве­сти до по­яви тре­нін­го­вих уні­вер­си­те­тів, ко­ли лю­ди­на змо­же са­мо­стій­но оби­ра­ти ди­сци­плі­ни, які бу­дуть їй по­трі­бні в май­бу­тньо­му. « Ці ди­сци­плі­ни ма­ти­муть не­зви­чай­ний фор­мат, який спри­я­ти­ме роз­ви­тку лю­ди­ни в на­прям­ку бі­зне­сте­ма­ти­ки. На­при­клад, курс швид­ко­чи­та­н­ня або ж ме­га­пам’яті (зда­тність за­пам’ято­ву­ва­ти ве­ли­кі об­ся­ги ін­фор­ма­ції в ко­ро­ткі тер­мі­ни). Зго­дом лю­ди­на змо­же ви­вча­ти мар­ке­тинг, пу­блі­чні ви­сту­пи, переговори, аби вдо­ско­на­ли­ти се­бе в цих сфе­рах», — про­гно­зу­є­він.

■ Ра­зом із тим не вар­то очі­ку­ва­ти, що цей про­цес від­бу­де­ться швид­ко. «Най­ближ­чі де­сять ро­ків різ­ких змін не бу­де. То­му що, на­сам­пе­ред, по­трі­бно ба­га­то чо­го транс­фор­му­ва­ти в су­спіль­ній сві­до­мо­сті. Але цей про­цес вже від­бу­ва­є­ться. Са­ме то­му та­ки­ми по­пу­ляр­ни­ми ста­ють про­гра­ми МВА та рі­зно­ма­ні­тні тре­нін­ги», — ка­же спів­за­снов­ник «Бі­знес-мо­ло­дість Укра­ї­на» Єв­ген ВАСИЛЕНКО. Він до­дає, що ко­ли ра­ні­ше для отри­ма­н­ня кон­цен­тра­ту пев­них знань по­трі­бно бу­ло отри­ма­ти ба­га­то до­сві­ду, про­чи­та­ти без­ліч кни­жок і на­вчи­ти­ся на ве­ли­кій кіль­ко­сті сво­їх по­ми­лок, то на тре­нін­гу мо­жна отри­ма­ти про­сто по­кро­ко­ві ін­стру­кції, як роз­ви­ва­ти­ся і збіль­шу­ва­ти свої при­бу­тки.

ВА­СИЛЬ ТИ­МО­ШЕН­КО, ОЛЕ­КСАНДР ВОЛОШАНЕНКО, ЄВ­ГЕН ВАСИЛЕНКО, ОЛЕ­КСАНДР КОМПАНЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.