Май­дан­чик для екс­пе­ри­мен­тів

3 кві­тня те­атр «Актор» свя­тку­ва­ти­ме день народження

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цей ка­мер­ний те­атр у на­шій сто­ли­ці при­ва­блює гля­да­чів за­ти­шною атмо­сфе­рою, ори­гі­наль­ни­ми по­ста­нов­ка­ми, де гра­ють акто­ри — пред­став­ни­ки рі­зних шкіл. Ду­шею і сер­цем ко­ле­кти­ву по­над чверть сто­лі­т­тя був пре­кра­сний май­стер сце­ни та кі­не­ма­то­гра­фа В. Ше­сто­па­лов — за­снов­ник і ху­до­жній ке­рів­ник те­а­тру «Актор». На жаль, 2013-го Валентин Ми­ки­то­вич по­мер... То­ді по­ста­ло пи­та­н­ня: бу­ти чи не бу­ти те­а­тру «Актор»? Спра­ву про­дов­жи­ли — ди­ре­ктор те­а­тру Те­тя­на Ро­діо­но­ва (вдо­ва ми­тця), но­вий ху­до­жній ке­рів­ник Ігор Сла­вин­ський ра­зом із акто­ра­ми­о­дно­дум­ця­ми. Тру­дно­щі згур­ту­ва­ли ми­тців. Ре­пер­ту­ар не про­сто по­но­ви­ли, а до­да­ли ці­ка­вих по­ста­но­вок.

— Ни­ні в афі­ші на­шо­го те­а­тру 21 ви­ста­ва, а всьо­го за 29 ро­ків існу­ва­н­ня «Акто­ра» в ре­пер­ту­а­рі бу­ло здій­сне­но 70 по­ста­но­вок, — роз­ка­за­ла «Дню» Т. РО­ДІО­НО­ВА. — На­га­даю, пер­ші по­ста­нов­ки те­а­тру «Актор» про­хо­ди­ли... у ка­фе «Те­ре­мок». Де­бю­ту­ва­ли лі­ри­чною ко­ме­ді­єю «Лав­ка» О. Гель­ма­на, а го­лов­ні ро­лі ви­ко­ну­ва­ли Валентин Ше­сто­па­лов і Ва­лен­ти­на Василенко. Ця ви­ста­ва ста­ла ві­зи­тів­кою на­шо­го ко­ле­кти­ву. Во­на й до­сі при­кра­ша­єа­фі­шу, зав­жди про­хо­дить з ан­шла­га­ми. Пі­сля смер­ті Ва­лен­ти­на Ми­ки­то­ви­ча Ігор Сла­вин­ський по­но­вив по­ста­нов­ку, і за­раз ро­лі Ві­ри гра­є­Крі­сті­на Си­нель­ник, а Фе­до­ра — Ми­хай­ло Жо­нін. Ця зво­ру­шли­ва істо­рія по­чи­на­є­ться як лег­кий флірт між чо­ло­ві­ком і жін­кою, по­сту­по­во пе­ре­ро­ста­єу по­шук вза­є­мо­по­ро­зу­мі­н­ня і під­трим­ки. Да­лі бу­ли «За­пи­ски бо­же­віль­но­го» — мо­но­ви­ста­ва за Го­го­лем, де по­тря­са­ю­че грав Ше­сто­па­лов, яка на­бу­ла ре­зо­нан­су в те­а­траль- но­му жит­ті Ки­є­ва, ста­ла ла­у­ре­а­том ба­га­тьох кон­кур­сів та фе­сти­ва­лів як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном...

На ко­ну на­шо­го те­а­тру роз­кри­ли рі­зні гра­ні сво­го та­лан­ту про­від­ні ки­їв­ські акто­ри: Га­ли­на Сте­фа­но­ва, Лі­дія Яремчук, Оль­га Ко­гут, Ал­ла та Олег Ма­слєн­ні­ко­ви, На­та­лія Ку­дряв­це­ва, Ла­ри­са Ру­снак, Ві­ктор Ал­до­шин, Іри­на Ка­ла­шні­ко­ва, Ле­ся Остров­ська, Сер­гій і Стас Мель­ни­ки, Оле­ксандр Бе­гма та ін­ші. Два ро­ки то­му по­ча­ла­ся твор­ча спів­пра­ця «Акто­ра» з Те­а­тром ім. Л. Вар­па­хов­сько­го (Мон­ре­аль, Ка­на­да). За­раз на­шу афі­шу при­кра­ша­ють дві по­ста­нов­ки Гри­го­рія Зі­скі­на. У «Без ви­ни ви­ну­ва­тА» за мо­ти­ва­ми п’єси Ми­ко­ли Ко­ля­ди «Кур­ка» грає мі­жна­ро­дна твор­ча ком­па­нія май­стрів — Ан­на Вар­па­хов­ська (Ка­на­да) та ки­я­ни — Лі­дія Яремчук, Сер­гій Мель­ник, Оль­га Оле­ксій та Ми­хай­ло Жо­нін. А в ми­ну­ло­му ро­ці Г. Зі­скін по­ста­вив «Ігра­шку для ма­ми» за п’єсою Аль­до Ні­ко­лаі, де ви­сту­па­є­зір­ко­ве тріо — Ан­на Вар­па­хов­ська, Ла­ри­са Ру­снак та Іри­на Ка­ла­шні­ко­ва.

Ва­жли­во, що наш те­атр для ре­жи­се­рів та акто­рів був і за­ли­ша­є­ться май­дан­чи­ком для твор­чих екс­пе­ри­мен­тів. Оста­н­ня прем’єра «Акто­ра» від­бу­ла­ся ми­ну­лої не­ді­лі. Ви­ста­ву «Секс-сим­вол із Брай­тон-Біч» за п’єсою Ві­кто­ра Шен­де­ро­ви­ча «По­тер­пі­лий Голь­ди­нер» по­ста­вив Ігор Сла­вин­ський, а го­лов­ні ро­лі ви­ко­на­ли: Оле­ксандр Да­ниль­чен­ко, Ле­ся Остров­ська і Стас Мель­ник. Сю­жет пе­ре­но­сить до Аме­ри­ки. По­дії від­бу­ва­ю­ться в су­ча­сно­му Нью-Йор­ку. Джейн — аме­ри­кан­ка з уста­ле­ни­ми умо­ва­ми жи­т­тя, пов­но­прав­на гро­ма­дян­ка сво­єї кра­ї­ни і... ав­то­мо­біль­ний ли­хач. Вульф Голь­де­нер — ста­рий єв­рей, який утік із ко­ли­шньо­го СРСР. Мо­ву він не ви­вчив, а то­му так і не вріс у но­ву ре­аль­ність... Су­дя­чи з ре­а­кції пу­блі­ки, яка жва­во ре­а­гу­ва­ла на дій­ство, ви­ста­ва ма­ти­ме дов­ге жи­т­тя. На­сту­пний показ від­бу­де­ться 16 кві­тня.

ФО­ТО НАДАНО ТЕ­А­ТРОМ «АКТОР»

ДВА РО­КИ ТО­МУ ПО­ЧА­ЛА­СЯ ТВОР­ЧА СПІВ­ПРА­ЦЯ «АКТО­РА» З ТЕ­А­ТРОМ ІМ. Л.ВАР­ПА­ХОВ­СЬКО­ГО (МОН­РЕ­АЛЬ, КА­НА­ДА). СЦЕ­НА З ВИ­СТА­ВИ «БЕЗ ВИ­НИ ВИ­НУ­ВА­ТА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.