Спа­док від Ле­о­поль­да Ящен­ка

По­мер па­трі­от і ке­рів­ник хо­ру «Го­мін»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

УКи­є­ві на 87-му ро­ці жи­т­тя ві­ді­йшов у Ві­чність ві­до­мий укра­їн­ський му­зи­ко­зна­вець, фоль­кло­рист, ди­ри­гент, ком­по­зи­тор і ди­си­дент Л. І. Ящен­ко.

— Ле­о­польд Іва­но­вич був перш за все па­трі­о­том України і не­пе­ре­сі­чною твор­чою осо­би­сті­стю, — на­го­ло­сив го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки ком­по­зи­то­рів України Ігор Щер­ба­ков. Як фоль­кло­рист він зі­брав, а по­тім на по­ча­тку 1960-х ро­ків ви­дав мо­но­гра­фію «Укра­їн­ське на­ро­дне ба­га­то­го­лос­ся». У фун­да­мен­таль­ній пра­ці зро­бив те­о­ре­ти­чний ана­ліз стру­ктур­них форм та ви­ко­нав­ських прин­ци­пів на­ро­дно­го ба­га­то­го­лос­ся і про­фе­сій­но­го пі­сен­но­хо­ро­во­го ми­сте­цтва. 1969 ро­ку Ящен­ко ство­рив хор «Го­мін». Актив­но від­ро­джу­вав у Ки­є­ві укра­їн­ський ка­лен­дар­ний фоль­клор, на­ро­дні зви­чаї та свя­та. Ра­зом зі спів­а­ка­ми ви­сту­пав на пло­щах сто­ли­ці, схи­лах Дні­пра, по­пу­ля­ри­зу­вав па­трі­о­ти­чні пі­сні — ко­за­цькі, стрі­ле­цькі, пов­стан­ські, а та­кож пі­сні-гім­ни, за­бо­ро­не­ні за ча­сів СРСР. Йо­го кон­цер­ти про­сто не­ба не по­до­ба­ли­ся то­ді­шнім мо­жно­влад­цям. Ки­я­нам ма­е­стро за­пам’ятав­ся ще й тим, що грав на со­піл­ці в ме­тро­по­лі­те­ні... 28 ве­ре­сня 1971 ро­ку Ле­о­поль­да Іва­но­ви­ча ви­клю­чи­ли зі Спіл­ки ком­по­зи­то­рів України з фор­му­лю­ва­н­ням за «ідей­ні по­мил­ки, при­пу­ще­ні в ке­рів­ни­цтві хо­ром» і за­тав­ру­ва­ли як «на­ціо­на­лі­ста». 1989 ро­ку Ящен­ка по­но­ви­ли в Спіл­ці ком­по­зи­то­рів України, а хор «Го­мін» пер­шим у Ки­є­ві пу­блі­чно ви­ко­нав на­ціо­наль­ний гімн «Ще не вмер­ла Укра­ї­на».

Зав­дя­ки Ле­о­поль­до­ві Іва­но­ви­чу на­при­кін­ці 1990-х у Ки­є­ві бу­ло за­ре­є­стро­ва­но гро­мад­ське об’ єд­на­н­ня: Клуб ша­ну­валь­ни­ків на­ро­дної пі­сні «Го­мін». У йо­го скла­ді під ору­дою Ящен­ка пра­цю­ють: хор « Го­мін » , ан­самбль « Кри­ни­ця » , чо­ло­ві­чий гурт « Ко­за­ки » та гурт му­зик «Ро­ди­на Вер­бо­ве­цьких».

2 кві­тня сер­це Ле­о­поль­да Іва­но­ви­ча зу­пи­ни­ло­ся, але нам у спа­док він за­ли­шив укра­їн­ські пі­сні, які є без­цін­ним скар­бом, що йо­го він з лю­бов’ ю зби­рав впро­довж усьо­го сво­го жи­т­тя.

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.