На Дон­бас по­трі­бні ме­ди­ки-во­лон­те­ри

Пер­ший до­бро­воль­чий мо­біль­ний го­спі­таль іме­ні М. Пи­ро­го­ва на­би­рає лі­ка­рів для кві­тне­вої ро­та­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«ПДМШ не про­сто по­вер­та­є­ться в АТО — ми по­чи­на­є­мо екс­пан­сію на схід», — та­ку но­ви­ну розмістили на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ке­рів­ни­ки про­е­кту. Акти­ві­сти за­кли­ка­ють лі­ка­рів при­єд­ну­ва­тись до ко­ман­ди ме­ди­ків-во­лон­те­рів, яка пра­цює як екс­тре­на мед­до­по­мо­га на лі­нії фрон­ту. На­ра­зі го­спі­таль по­тре­бує ше­сти ме­ди­ків та 18 осіб ме­ди­чно­го пер­со­на­лу. Пра­цю­ва­ти­муть із 44-ю окре­мою ар­ти­ле­рій­ською бри­га­дою Зброй­них сил України. Пла­ну­ють ви­їжджа­ти на фронт у 20-х чи­слах кві­тня.

Лі­ка­рі-во­лон­те­ри мо­жуть за­пов­ни­ти ан­ке­ту на сай­ті ПДМШ. Як по­ясни­ла ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор про­е­кту Те­тя­на АНІКЕЄВА, за­га­лом ме­ди­ків для ро­бо­ти на фронті ви­ста­чає, є дав­но сфор­мо­ва­на ба­за во­лон­те­рів. Та оскіль­ки біль­шість із них па­ра­лель­но пра­цює за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти, до­да­тко­ві фа­хів­ці по­трі­бні для гну­чкі­шо­го гра­фі­ка лі­ка­рів-до­бро­воль­ців.

« Го­лов­на ви­мо­га — лю­ди­на має пра­цю­ва­ти ме­ди­ком за ті­єю спе­ці­аль­ні­стю, на яку має сер­ти­фі­кат, та­кож по­трі­бна довідка від пси­хі­а­тра, це ва­жли­во. І зна­н­ня, — про­дов­жи­ла Те­тя­на Анікеєва. — Сьо­го­дні (4 кві­тня. — Авт.) бу­де­мо роз­гля­да­ти на на­ра­ді за­пит від Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, ко­го са­ме во­ни по­тре­бу­ють на сході. З цим за­пи­том бу­ла за­трим­ка. Адже ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю у нас три­сто­рон­ній, узго­дже­ний із Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’ я, Ген­шта­бом та Мі­н­обо­ро­ни ще в лю­то­му. Про­те чо­мусь обо­рон­не ві­дом­ство дов­го не мо­гло ви­рі­ши­ти, де на сході ми по­трі­бні­ші».

На­га­да­є­мо, кіль­ка мі­ся­ців го­спі­таль бо­ров­ся за те, щоб до­го­вір на спів­пра­цю з ним по­го­ди­ло МОЗ. Пі­сля укла­де­н­ня та­кої уго­ди Мі­н­обо­ро­ни ма­ло на­да­ти ін­фор­ма­цію, яких са­ме ме­ди­чних фа­хів­ців по­тре­бує, на яко­му обла­днан­ні та ева­ку­а­цій­но­му транс­пор­ті пра­цю­ва­ти­ме го­спі­таль, з яки­ми вій­сько­ви­ми ча­сти­на­ми ді­я­ти­ме. На ці ві­до­мо­сті, що озна­ча­ють офі­цій­ний до­звіл на старт ро­біт, че­ка­ли ще по­над мі­сяць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.