На Фі­ліп­пі­нах стар­ту­ва­ли на­вча­н­ня «Ба­лі­ка­тан»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

4 кві­тня 2016 ро­ку. Ма­ні­ла. Ти­ся­чі вій­сько­во­слу­жбов­ців США та Фі­ліп­пін ра­зом з пред­став­ни­ка­ми військ спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня Ав­стра­лії роз­по­ча­ли 11- ден­ні військові на­вча­н­ня « Ба­лі­ка­тан » . Їх ме­тою є від­пра­цю­ва­н­ня від­по­від­них за­хо­дів на ши­ро­кий спектр по­тен­цій­них за­гроз, у то­му чи­слі в Пів­ден­но- Ки­тай­сько­му мо­рі, на те­ри­то­рію яко­го пре­тен­дує низ­ка кра­їн ре­гіо­ну.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.