Гре­ція де­пор­тує бі­жен­ців у Ту­реч­чи­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учора зран­ку ту­ре­цькі ко­ра­блі по­ча­ли ви­во­зи­ти з гре­цьких остро­вів мі­гран­тів, які по­тра­пи­ли ту­ди не­ле­галь­но. Пер­ший ко­ра­бель при­був до ту­ре­цько­го пор­ту Ді­кі­лі, пі­зні­ше лю­дей до­прав­лять до пів­ден­но­го мста Осма­ніє. Се­ред при­бу­лих не бу­ло жо­дно­го си­рій­ця, по­ві­дом­ляє ту­ре­цький мі­ністр у спра­вах ЄС Вол­кан Боз­кир. Пер­ші два су­дна, які ви­ру­ши­ли з Гре­ції, по­вер­нуть у Ту­реч­чи­ну 202 бі­жен­ців. Рі­ше­н­ня про де­пор­та­цію прийня­ли ра­ні­ше, від­по­від­но до уго­ди між Брюс­се­лем та Ан­ка­рою. Згі­дно з нею, Ту­реч­чи­на прийме з ЄС усіх мі­гран­тів, які не­ле­галь­но при­бу­ли в Гре­цію з те­ри­то­рії Туреччини. У свою чер­гу, Брюс­сель на­дасть Ан­ка­рі фі­нан­со­ву до­по­мо­гу і прийме ча­сти­ну бі­жен­ців із Си­рії, які ма­ють пра­во на при­ту­лок згі­дно з за­ко­на­ми єв­ро­пей­ських кра­їн.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.