Оде­си­ти про­ти Сто­я­но­ва

Про­те­сту­валь­ни­ки про­дов­жу­ють ви­ма­га­ти від­став­ки обла­сно­го про­ку­ро­ра

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Валентин ТОРБА, «День»

У ви­хі­дні кіль­ка со­тень оде­си­тів про­йшли­ся хо­дою цен­тром мі­ста до про­ку­ра­ту­ри з ви­мо­гою від­став­ки чин­но­го про­ку­ро­ра обла­сті Ми­ко­ли Сто­я­но­ва.

«Оде­ська твор­ча ін­те­лі­ген­ція про­ти по­вер­не­н­ня бан­ди ча­сів Яну­ко­ви­ча», — за­зна­чє­но в за­кли­ках про­те­сту­валь­ни­ків. Акція про­дов­жи­лась і в по­не­ді­лок.

Один із акти­ві­стів Дми­тро Ві­чик так по­яснив при­чи­ну про­те­стів: «Від­сто­ро­не­н­ня ді­ю­чо­го про­ку­ро­ра Сто­я­но­ва (до при­зна­че­н­ня нового за­ли­ши­ти в.о. про­ку­ро­ра Жу­чен­ко). Мі­сце про­те­сту — обла­сна про­ку­ра­ту­ра. Збір якнай­біль­шої кіль­ко­сті лю­дей для про­те­сту та про­би­т­тя ін­фор­ма­цій­ної бло­ка­ди в ЗМІ. Са­ме то­му від­бу­лась від­кри­та, на ка­ме­ру, зу­стріч з гу­бер­на­то­ром, са­ме то­му на­ше від­кри­те звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та. Са­ме то­му пе­ти­ції і звер­не­н­ня де­пу­та­тів ВРУ до Пре­зи- ден­та. Не від то­го, що ми не ро­зу­мі­є­мо, хто за цим всім сто­їть і для чо­го все це ро­би­ться (при­зна­че­н­ня Сто­я­но­ва очіль­ни­ком Оде­ської про­ку­ра­ту­ри. — «День» ), а ли­ше для то­го, щоб від­сі­кти всі мо­жли­во­сті для на­шої влади схо­ва­тись за не­по­ін­фор­мо­ва­ні­стю... Пі­сля на­ших від­кри­тих і зро­зумі­лих дій, від­по­від­аль­ність за всі мо­жли­ві не­га­тив­ні на­слід­ки ле­жать ціл­ком на Пре­зи­ден­то­ві».

ФО­ТО З «ФЕЙС­БУК»-СТОРІНКИ АН­НИ НЕМЦОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.