Ми­ко­ла То­мен­ко очо­лив гро­мад­ський рух

«Опти­маль­не по­єд­на­н­ня со­ці­аль­ної та на­ціо­наль­ної ідеї мо­же ста­ти об’єд­нав­чою іде­о­ло­гі­єю для на­шої кра­ї­ни», — по­лі­тик

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ко­ли­шній народний де­пу­тат України Ми­ко­ла То­мен­ко, яко­го не­що­дав­но ЦВК по­зба­ви­ло ман­да­ту, очо­лив гро­мад­ський рух «Рі­дна кра­ї­на», який об’єд­нав у со­бі низ­ку гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій пра­во­за­хи­сно­го, еко­ло­гі­чно­го, куль­ту­ро­ло­гі­чно­го, спор­тив­но­го та ін­шо­го те­ма­ти­чно­го спря­му­ва­н­ня. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба То­мен­ка.

«Вла­да у сво­їй ді­яль­но­сті за­бу­ла про го­лов­не — про лю­ди­ну. Са­ме то­му наш рух се­ред сво­їх прі­о­ри­те­тів на пер­ше мі­сце ви­но­сить зро­зумі­лу та аде­ква­тну со­ці­аль­ну по­лі­ти­ку, — за­зна­чив екс-народний де­пу­тат, на­га­дав­ши про ст.1 Кон­сти­ту­ції, яка ви­зна­чає Укра­ї­ну як со­ці­аль­ну дер­жа­ву, — Во­дно­час, для нас не менш ва­жли­вим є і роз­бу­до­ва України як на­ціо­наль­ної дер­жа­ви, яка ша­нує вла­сні тра­ди­ції, осві­ту, куль­ту­ру, фор­мує на­ле­жну про­фе­сій­ну ар­мію та зда­тна се­бе за­хи­сти­ти. Отож, опти­маль­не по­єд­на­н­ня со­ці­аль­ної та на­ціо­наль­ної ідеї мо­же ста­ти об’єд­нав­чою іде­о­ло­гі­єю для на­шої кра­ї­ни».

Ми­ко­ла То­мен­ко та­кож анон­су­вав обго­во­ре­н­ня гро­мад­ської стра­те­гії для України, для чо­го бу­де ор­га­ні­зо­ва­но кру­глі сто­ли за уча­стю екс­пер­тів, вче­них і фа­хів­ців у від­по­від­ній те­ма­ти­ці.

До­да­мо, не­що­дав­но ста­ло ві­до­мо, що То­мен­ко на­пра­вив по­зов до Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду України че­рез по­збав­ле­н­ня йо­го де­пу­тат­сько­го ман­да­ту.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.