До­ку­мен­та­лі­сти­ка: під­йом і ви­клик

Ре­зуль­та­ти фе­сти­ва­лю не­і­гро­во­го кіно DocuDays UA, який щой­но за­вер­шив­ся в Ки­є­ві, ті­шать і кіль­кі­сно, і які­сно

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Укра­їн­ці бра­ли участь у всіх кон­кур­сах, са­мих ли­ше пов­но­ме­тра­жних ро­біт — три; впер­ше за­по­ча­тко­ва­но на­ціо­наль­не зма­га­н­ня (ко­ро­тко­ме­траж­ки).

До­ку­мен­таль­на дра­ма­тур­гія є до­во­лі пла­сти­чною; від­мо­ва від лі­ній­но­го сю­же­ту й го­лов­но­го ге­роя тут на­ба­га­то ві­ро­гі­дні­ша, ніж у ігро­во­му кіно. Са­ме так по­бу­до­ва­но, на­при­клад, «Ін­тер­се­кцію» (Укра­ї­на — Ру­му­нія, 20 хв.) Дми­тра Су­хо­ли­тко­го-Соб­чу­ка — ба­га­та на яскра­ві ха­ра­кте­ри за­ма­льов­ка одно­го дня в ма­лень­ко­му ру­мун­сько­му мі­сте­чку. У 17-хви­лин­них «Лю­дях, які при­йшли до влади» (спіль­на ро­бо­та укра­їн­ця Олексія Ра­дин­сько­го й по­ля­ка То­ма­ша Ра­фи, го­лов­ний приз на­ціо­наль­но­го кон­кур­су) ав­то­ри по­ка­зу­ють, як ма­со­вий се­па­ра­тист­ський рух у Слов’ян­ську й Кр­ама­тор­ську де­гра­дує до рів­ня бан­дит­ської ди­кта­ту­ри. Плин ві­зу­аль­ної по­е­зії по­сту­па­є­ться го­стро­ті ре­пор­та­жу, за­без­пе­че­ній, зокре­ма, й хо­ро­брі­стю спів­ре­жи­се­рів.

На жаль, жо­дної від­зна­ки не здо­був де­бют «Ко­ли­шні». Ли­ше за 11 хви­лин ду­ет Оле­ни Мо­скаль­чук та Дми­тра Бур­ка не тіль­ки зма­лю­вав об’єм­ну кар­ти­ну жи­т­тя книж­ко­во­го рин­ку «Пе­трів­ка», а й спов­нив цей про­стір ко­ло­ри­тних та кі­но­ге­ні­чних обра­зів кни­го­тор­гов­ців.

«Па­но­ра­ма» не­що­дав­ньо­го ви­пу­скни­ка Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Кар­пен­ка-Ка­ро­го Юрія Ши­ло­ва за­слу­же­но отри­ма­ла два при­зи — сту­дент­сько­го жу­рі та ком­па­ні­ї­дистриб’юто­ра Letter To Fest. Тут стру­кту­ра ціл­ком тра­ди­цій­на. Ши­лов зна­хо­дить кі­но­ме­ха­ні­ка, який уже по­над 40 ро­ків пра­цює у сто­ли­чній «Кі­но­па­но­ра­мі», і філь­мує, що в то­го від­бу­ва­є­ться на ро­бо­чо­му мі­сці. Кі­но­апа­ра­тна ви­яв­ля­є­ться пре­ці­ка­вим мі­сцем: тут ви­пи­ва­ють, стри­жуть во­лос­ся, го­ту­ю­ться до ви­став і на­віть тан­цю­ють. І все це — на тлі най­рі­зно­ма­ні­тні­ших стрі­чок, від ше­дев­рів Бі­ла Вайл­де­ра до сві­жої хро­ні­ки Май­да­ну. Го­лов­ний ге­рой, при­ро­дже­ний ар­тист — не про­сто сві­док епо­хи, а сам по со­бі — епо­ха. То­чно зна­йде­на опти­ка опо­віді до­зво­ляє не­су­пе­ре­чли­во зв’яза­ти приватне та істо­ри­чне.

Низ­ку пе­ре­мог укра­їн­ської до­ку­мен­та­лі­сти­ки про­дов­жи­ла 27-рі­чна уча­сни­ця гру­пи «Ва­ві­лон 13» Юлія Гон­та­рук, чий пов­но­ме­тра­жний де­бют « Де­сять се­кунд » у кон­кур­сі Docudays/Пра­во на­го­ро­дже­но При­зом іме­ні Андрія Ма­тро­со­ва. Ре­жи­сер ви­бу­до­вує ці­лі­сний твір із роз­рі­зне­них епі­зо­дів-роз­мов з ма­рі­у­поль­ця­ми, роз­гор­та­ю­чи фа­таль­ні де­сять се­кунд об­стрі­лу 24 сі­чня 2015 ро­ку у пов­но­цін­ну ме­та­фо­ру бу­т­тя при­фрон­то­во­го мі­ста. Юлія не стає ні на чий бік, але то­чно й де­лі­ка­тно доби­рає спіль­ну рам­ку для всіх цих рі­зних, ча­сом до сліз про­ни­зли­вих портретів.

Ін­ша де­бю­тан­тка, Алі­са Ко­ва­лен­ко, ви­ко­на­ла «Алі­су в Кра­ї­ні вій­ни» (кон­курс Docu/Жи­т­тя) у фор­мі ін­тим­но­го ві­део­що­ден­ни­ка. На пер­ший по­гляд ха­о­ти­чні, її но­та­тки по­сту­по­во скла­да­ю­ться в істо­рію, а розв’яз­ка на­стає в оман­ли­во­му м’яко­му фі­на­лі, ко­ли не­ми­ло­сер­дний ви­бір між вій­ною та ко­ха­н­ням, який ро­бить ге­ро­ї­ня, стає до жа­ху зро­зумі­лим.

Най­кра­щою хо­че­ться на­зва­ти фе­но­ме­наль­ну за фор­мою стрі­чку «Varta 1, Львів, Укра­ї­на» 29-рі­чно­го Юрія Гри­ци­ни ( осо­бли­ва від­зна­ка в Docu/Жи­т­тя).

Дра­ма­тур­гі­чну на­пру­гу зо­се­ре­дже­но на зву­ко­вій до­ріж­ці — це ра­діо­пе­ре­го­во­ри во­лон­те­рів-ав­то­мо­бі­лі­стів, що взя­ли на се­бе па­тру­лю­ва­н­ня Льво­ва у лю­то­му 2014 р., ко­ли мі­лі­ція са­мо­усу­ну­ла­ся від ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків. Ней­траль­ні пей­за­жі — за­сні­же­ні до­ро­ги, пу­сти­рі, га­ра­жі, но­во­бу­до­ви — усе­ре­дне­ний про­стір, спіль­ний для всіх укра­їн­ських міст — є іде­аль­ним тлом для ці­єї на­пів­вір­ту­аль­ної вій­ни з ре­аль­ни­ми і на­ду­ма­ни­ми не­без­пе­ка­ми. По­сту­по­во, з урив­ча­стих ре­плік і га­ря­чко­вих су­пе­ре­чок, ви­ма­льо­ву­є­ться клю­чо­вий сю­жет — ста­нов­ле­н­ня гро­ма­дян­ської пра­во­сві­до­мо­сті. Ми ба­чи­мо, як че­рез на­чеб­то дру­го­ря­дний, але прин­ци­по­вий пре­це­дент (при­чо­му ре­жи­сер це чу­до­во пе­ре­дає роз­ри­ва­ми ефі­ру) руй­ну­є­ться єдність «Вар­ти», і біль ці­єї втра­ти є май­же фі­зи­чно від­чу­тним.

От­же, ма­є­мо де­кіль­ка но­вих імен із не­аби­яким ре­жи­сер­ським по­тен­ці­а­лом. Вже з огля­ду на це 13-й DocuDays мо­жна вва­жа­ти чи не най­більш плі­дним за всі ро­ки йо­го про­ве­де­н­ня.

Однак є й про­бле­ма, яку фе­сти­валь та­кож про­я­вив. Так, на­ші пов­но­ме­тра­жні фільми гі­дні по­хва­ли. Та май­же всі во­ни сто­су­ю­ться ре­во­лю­ції чи вій­ни. На­шим ре­жи­се­рам тре­ба на­вчи­ти­ся зні­ма­ти кіно про мир­не жи­т­тя, не впа­да­ю­чи при цьо­му ані в пу­блі­ци­сти­ку, ані в на­дмір­ну со­ці­аль­ність. Так, це скла­дне зав­да­н­ня. До ре­во­лю­ції ма­ло ко­му вда­ва­ло­ся з цим упо­ра­тись.

Але ж за­раз усе іна­кше. Но­ві іме­на, но­ві ге­рої, но­ві те­хні­чні мо­жли­во­сті та го­лов­не, за­галь­ний під­йом у су­спіль­стві. Нев­же не по­ду­жа­є­мо?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.