Про си­лу люд­сько­го духу

9 і 10 кві­тня «Ки­їв мо­дерн-ба­лет» пред­ста­вить но­вин­ку від Ра­ду По­клі­та­ру — «Жи­зель»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Прем’єра від­бу­де­ться на сце­ні Мі­жна­ро­дно­го цен­тру куль­ту­ри і ми­стецтв (Жов­тне­вий па­лац). Су­ча­сне про­чи­та­н­ня зна­ме­ни­тої «Жи­зе­лі» Адоль­фа Ада­на ство­рив ві­до­мий хо­ре­о­граф Ра­ду По­клі­та­ру. Цей твор­чий про­ект здій­сне­но зав­дя­ки до­по­мо­зі ме­це­на­та Лю­дми­ли Ру­са­лі­ної (сце­но­гра­фія Андрія Зло- бі­на, ко­стю­ми Ган­ни Іпа­тьє­вої, а сти­лі­зо­ва­ні за­чі­ски, які від­по­від­а­ють ха­ра­кте­ру ро­лі й ін­ди­ві­ду­аль­но­сті ви­ко­нав­ця, роз­ро­бив Ві­ктор За­двор­ний).

— У цю су­ча­сну вер­сію кла­си­чно­го ба­ле­ту я вклав усю свою лю­бов до пер­шо­дже­ре­ла — му­зи­ки Ада­на, — під­кре­слив ди­ре­ктор і ху­до­жній ке­рів­ник «Ки­їв мо­дерн-ба­ле­ту» Ра­ду ПО­КЛІ­ТА­РУ. — Моя Жи­зель — не ми­ла пей­зан­ка, а зне­до­ле­не ди­тя ве­ли­ко­го су­ча­сно­го мі­ста. Во­на мріє про справ­жнє ве­ли­ке ко­ха­н­ня, але її мрії за­зна­ють кра­ху, сти­кнув­шись із прір­вою, яка ді­лить наш світ на ба­га­тих і бі­дних. Але, на від­мі­ну від сво­єї по­пе­ре­дни­ці, до­ля Жи­зель у су­ча­сній вер­сії більш стра­шна і нев­ті­шна. Ма­лень­ка дів­чин­ка з мі­ських око­лиць, во­на на­ма­га­ти­ме­ться за­ли­ши­ти­ся лю­ди­ною, не­зва­жа­ю­чи на ви­про­бу­ва­н­ня, які ви­па­да­ють на її до­лю... І хо­ча в кін­ці її жи­т­тя обри­ва­є­ться, гля­дач ві­ри­ти­ме в си­лу люд­сько­го духу, що під­ні­має нас у го­ди­ни най­тяж­чих уда­рів до­лі.

Прем’єра «Жи­зе­лі» ста­не по­да­рун­ком ша­ну­валь­ни­кам «Ки­їв мо­дерн-ба­ле­ту» і са­мо­бу­тньої хо­ре­о­гра­фії Ра­ду По­клі­та­ру. Цьо­го ро­ку ві­до­мий ко­ле­ктив від­зна­чає своє де­ся­ти­лі­т­тя. А про ма­гію народження по­ста­но­вок роз­по­вість фо­то­ви­став­ка Сер­гія Єфа­но­ва, яку гля­да­чі змо­жуть по­ба­чи­ти у фойє Жов­тне­во­го па­ла­цу. Цей вернісаж про­чи­нить за­ві­су до те­а­траль­ної «ку­хні», тоб­то до то­го, що за­зви­чай при­хо­ва­но від очей пу­блі­ки.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.