Ра­дник Roshen спо­ді­ва­є­ться на про­даж Ли­пе­цької фа­бри­ки най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ли­пе­цька фа­бри­ка кор­по­ра­ції Roshen мо­же бу­ти про­да­на про­тя­гом най­ближ­чих кіль­кох мі­ся­ців, повідомляється в ко­мен­та­рі для «Цен­тру з до­слі­дже­н­ня ко­ру­пції й ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті» Ма­ка­ра Па­се­ню­ка — ке­ру­ю­чо­го ди­ре­кто­ра ін­ве­ст­гру­пи ICU, яка ви­сту­пає одним з фі­нан­со­вих ра­дни­ків з про­да­жу кор­по­ра­ції. Згі­дно з до­ку­мен­том, еко­но­мі­чна й по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні за остан­ні 18 мі­ся­ців ускла­дни­ли мо­жли­вість про­да­жу Roshen Group. При­плив іно­зем­но­го ка­пі­та­лу до України ско­ро­тив­ся з $10 млрд 2007 ро­ку до $0,8 млрд 2015 ро­ку. Фі­нан­со­ві ра­дни­ки про­по­ну­ва­ли рі­зні ва­рі­ан­ти, щоб при- ско­ри­ти про­цес про­да­жу ком­па­нії, зокре­ма мо­жли­вість про­да­жу ро­сій­ських і укра­їн­ських акти­вів окре­мо. У ре­зуль­та­ті клі­єнт прийняв рі­ше­н­ня пе­ре­да­ти свою час­тку в кор­по­ра­ції в не­за­ле­жний «слі­пий» траст (blind trust), щоб ди­стан­ці­ю­ва­ти се­бе від бі­зне­су в зро­зумі­лий для за­хі­дно­го спів­то­ва­ри­ства спо­сіб. «Це не озна­чає, що про­даж Roshen зу­пи­нив­ся. На да­ний мо­мент є про­грес у пе­ре­го­во­рах з про­да­жу акти­вів Roshen у Ро­сії, й, мо­жли­во, опе­ра­ція бу­де за­вер­ше­на про­тя­гом най­ближ­чих кіль­кох мі­ся­ців, на жаль, є ба­га­то не­пе­ре­дба­чу­ва­них по­дій у май­бу­тньо­му», — го­во­ри­ться в ко­мен­та­рі Па­се­ню­ка.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.