Га­зо­вий ін­тер­ко­не­ктор між Укра­ї­ною і Сло­вач­чи­ною по­чне ро­бо­ту в дво­спря­мо­ва­но­му ре­жи­мі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Га­зо­вий ін­тер­ко­не­ктор між Укра­ї­ною і Сло­вач­чи­ною з 1 кві­тня по­чне ро­бо­ту в дво­спря­мо­ва­но­му ре­жи­мі, по­ві­дом­ляє опе­ра­тор га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Сло­вач­чи­ни Eustream. «З 1 кві­тня 2016 ро­ку то­чка з’єд­на­н­ня Бу­дін­це стає дво­спря­мо­ва­ною — з мо­жли­ві­стю вхо­ду з бо­ку України в на­прям­ку си­сте­ми Eustream. Ма­кси­маль­на до­бо­ва вхі­дна по­ту­жність з бо­ку України (на по­стій­ній під­ста­ві) ста­но­вить 19 млн куб. м на до­бу». На­да­лі Eustream має на­мір та­кож за­про­по­ну­ва­ти по­тен­цій­ним клі­єн­там до- да­тко­ву по­ту­жність, що бу­де до­сту­пна на не­по­стій­ній під­ста­ві. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, ра­ні­ше ін­тер­ко­не­ктор «Во­я­ни — Ужго­род» ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся ви­клю­чно для по­ста­ча­н­ня га­зу зі Сло­вач­чи­ни до України, остан­ні транс­порт­ні по­ту­жно­сті бу­ли за­кон­тра­кто­ва­ні на сло­ва­цькій сто­ро­ні «Газ­про­мом». При цьо­му остан­ні ком­па­нії не мо­гли ді­ста­ти до­ступ для транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу з України до Сло­вач­чи­ни, що є не­об­хі­дним, на­при­клад, при ви­ко­ри­стан­ні укра­їн­ських ПСГ на ко­ристь єв­ро­пей­ських ком­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.