НБУ по­дасть до су­ду на де­пу­та­та за по­ши­ре­н­ня у ЗМІ не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк України (НБУ) прийняв рі­ше­н­ня по­да­ти до су­ду по­зов до де­пу­та­та Верховної Ра­ди Пав­ла Ко­стен­ка (фра­кція «Са­мо­по­міч») за по­ши­ре­н­ня у ЗМІ не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції про зло­вжи­ва­н­ня з бо­ку ке­рів­ни­цтва цен­траль­но­го бан­ку при про­ве­ден­ні опе­ра­цій з облі­га­ці­я­ми вну­трі­шньої дер­жав­ної по­зи­ки (ОВДП), по­ві­до­мив ре­гу­лю­валь­ник на веб-сай­ті. Нац­банк має на­мір ви­ма­га­ти спро­сту­ва­н­ня не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції й ком­пен­са­ції за­по­ді­я­ної мо­раль­ної шко­ди. При цьо­му на отри­ма­ний від де­пу­та­та за­пит Нац­банк по­ві­до­мив, що ні- ко­ли не здій­сню­вав опе­ра­ції з вка­за­ни­ми ОВГЗ (код ISIN UA4000152441). НБУ по­ві­до­мив, що про­даж ОВГЗ з порт­фе­ля цен­тро­бан­ку 2015 ро­ку здій­сню­вав­ся ви­клю­чно за рин­ко­ви­ми ці­на­ми че­рез від­кри­ті й ано­нім­ні бір­жо­ві тор­ги на фон­до­вих бір­жах ПФТС і «Пер­спе­кти­ва» (оби­дві — Ки­їв), до­ступ до тор­гів на яких ма­ли всі чле­ни цих бірж. «Нац­банк не має пов­но­ва­жень і ін­сти­ту­цій­них зо­бов’язань кон­тро­лю­ва­ти і впли­ва­ти на го­сп­ді­яль­ність ін­ших уча­сни­ків тор­гів з дер­жав­ни­ми облі­га­ці­я­ми», — під­кре­слив ре­гу­лю­валь­ник у по­ві­дом­лен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.